Boh, ktorý v tebe začal dobré dielo...

Novokňazi Spišskej diecézy v roku 2006 (Autor:  )
Autor:Valentín Kokoruďa
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Prežívanie radosti zo zmŕtvychvstalého Krista cez veľkonočné obdobie, ktoré sme ukončili slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, sa v našej farnosti ešte neskončilo. Práve naopak. Všetci s radosťou a túžbou v srdci očakávame deň, keď dvaja naši rodáci z Markušoviec vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa príjmu sviatosť kňazstva. Vždy ma pri takejto udalosti fascinovali slová otca biskupa adresované svätencovi: Boh, ktorý v tebe začal dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Táto veta ma núti k zamysleniu sa nad tajomstvom Božieho povolávania. Boh, ktorý začal... Iniciá-torom každého povolania je vždy slobodný a nezaslúžený zásah Boha. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ (Jn 15, 16) Slová, ktoré Pán Ježiš povedal svojim apoštolom, majú symbolický význam a nie sú určené iba im. Boh aj v dnešnej dobe sľubuje svojmu ľudu, že ho nenechá bez pastierov, ktorý by ho zhromažďovali a viedli: „Vzbudím a dám vám pastierov podľa môjho srdca.“ (Porov.: Jer 3, 15) Poďakujme Bohu, že máme s tým i v našej farnosti osobnú skúsenosť, že Boh si povoláva i dnes z našej farnosti robotníkov do svojej vinice.Dobré dielo... Všetko čo Boh dáva, je dobré a vzácne. Každé povolanie pochádza od Boha a je nezaslúženým, častokrát i vymodleným Božím darom. Povolanie je tajomstvom úžasnej výmeny medzi Bohom a človekom, kde človek dáva Bohu seba, Boh prijíma tento dar a z človeka vytvára nástroj svojej spásy. Povolanie je tajomstvom dialógu medzi Bohom a človekom, medzi láskou Boha, ktorý volá a medzi slobodou človeka, ktorý Bohu s láskou odpovedá. Láska je plným zmyslom života človeka a o to viac kňaza. Byť kňazom znamená neustále odpovedať Bohu láskou na výzvu „Poď za mnou.“(Mt 9, 9) Ide o lásku, ktorá nemyslí na seba, na svoje záujmy, ale je vždy otvorená pre druhých, vie sa darovať a obetovať.Nech ho aj sám dokončí... Začaté treba dokončiť. Z tejto formulácie môžeme vycítiť určitú dynamiku, môžeme za tým sledovať proces. Tu na zemi je málo veci hotových a dokonalých. Preto nás Kristus povzbudzuje: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Nebeský Otec.“ (Mt 5, 48) Aj kňazské povolanie musí postupne rásť, formovať sa a dozrievať v dokonalosť a svätosť. A tu si musíme uvedomiť, že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Lenže táto veta platí i naopak. Bez nášho pričinenia a spolupráce s Božou milosťou, nemôžeme očakávať Božiu pomoc. Ak aj Boh niekoho obdaril darom povolania, to ešte neznamená, že mu tým automaticky zaručil spásu. Kňaz musí na svojej spáse tvrdo pracovať, aby sa čím viac pripodobňoval Kristovi.Prosme za našich novokňazov, aby boli z nich naozaj dobrí správcovia Božích tajomstiev. Aby boli vždy vernými a svätými kňazmi, čo bude neustále dôvodom pre Božiu chválu a našu radosť.