Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 26. október 2020 | 08 : 10 ]

Milí naši ctitelia posvätného ruženca!

Autor článku: redakcia
Pridané: 2008-01-12 16:03:56
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Všetkých Vás chcem srdečne pozdraviť, predovšetkým dôstojného pána farára Palušáka z Iliašoviec, nášho pána farára Jána Dudu.
Zúčastnili sme sa dnes duchovnej obnovy, čím sme zase na nejaký čas duchovne pookriali. Keďže duchovná obnova a modlitba posvätného ruženca patria do rámca aktivít Spoločenstva posvätného ruženca, chcem sa Vám, dôstojný pán farár Palušák, poďakovať za vykonanie duchovnej obnovy a za Vaše poučné prednášky so želaním zdravia a Božích milostí.
Mesiac október ako mesiac posvätného ruženca sa už pomaly končí. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať nášmu pánu farárovi za organizovanie modlitby posvätného ruženca všetkých stavov a pani Marte Kamenickej za organizovanie našich Ruží pri modlitbách sv. ruženca. Vďaka patrí aj Vám, milé naše členky, že ste sa v hojnom počte zúčastňovali na spoločnej modlitbe posvätného ruženca a hoci s trémou, ktorú sme sa snažili prekonať, kľakali sme pred oltár a predmodlievali sme sa posvätný ruženec.
(Príhovor pani K. Dobranskej, hlavnej matky RS v Markušovciach)