Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 19. september 2020 | 07 : 13 ]

Otvorený list farára veriacim

Autor článku: Ján Duda
Pridané: 2007-04-06 18:22:43
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Ján Duda , autor: 68

Drahí moji priatelia vo viere v nášho Pána Ježiša Krista. Chcem využiť túto príležitosť a čo najsrdečnejšie vás všetkých pozdraviť v čase, keď slávime Veľkú Noc. Sú to najväčšie sviatky našej viery, kedy si pripomíname a liturgicky aj prežívame udalosť utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Spasiteľa. Zároveň veríme, že toto jeho vykupiteľské dielo nám umožňuje žiť v nádeji na večný život v Božom kráľovstve.

Chcem vás ubezpečiť, že sa s vami dobre cítim v božom chráme, keď vykonávam pre vaše dobro kňazskú službu. Som kňazom, a preto sa cítim dobre, keď môžem ako kňaz poslúžiť vám, ktorých mi otec biskup František zveril do pastoračnej starostlivosti. Vykonávam aj iné úlohy, ale tie mi akosi pribudli rokmi a beriem ich ako službu v súlade s vôľou otca biskupa. Ale predovšetkým som kňazom, čo sa najviac prejavuje vtedy, keď sa ako váš duchovný pastier postavím pred vás a vyučujem vás v Božom slove a vysluhujem pre vaše duchovné dobro sviatosti a sväteniny a posväcujem tak vás i seba. Toto bol môj pôvodný zámer a cieľ v čase, keď som sa rozhodol nasledovať Pánovo volanie a stať sa kňazom pred dvadsiatimi rokmi a tomuto pôvodnému zámeru chcem ostať verný. Spája nás teda puto tej istej viery, nádeje a lásky k nášmu Bohu, spája nás ten istý krst, tie isté sviatosti, to isté slávenie liturgie na oslavu nášho Pána a na našu spásu. Patríme k sebe, vytvárame duchovnú rodinu a ja to vnímam ako mimoriadne dobrý pocit. A hoci niektorých poznám lepšie, iných menej, napriek tomu cítim toto puto spolupatričnosti v Markušovciach, v Tepličke i Lieskovanoch. Toto puto mi v istom duchovnom zmysle vytvára tuzemský domov. Áno, tu som doma, medzi vami som doma. Nie som tu ako cudzinec, ale som medzi svojimi. A to je dobrý pocit. Preto chcem povzbudiť aj vás, aby ste mali voči mne dôveru, ktorú si aj zaslúžite. Nech je to dôvera farníkov v svojho duchovného pastiera. Viem, že dôvera je vzácna vec, o ktorú sa treba usilovať, uchádzať. A ja sa o vašu dôveru – dokiaľ tu z poverenia otca biskupa budem pôsobiť – budem stále uchádzať.
Chcem vám tiež povedať, že som veľmi rád, že sa za mňa i za pána kaplána modlievate. Modlitba je pre kňaza nenahraditeľná a veľmi dôležitá. Preto ďakujem Pánu Bohu za to, že sa za mňa modlíte. Veľmi si to vážim a nikdy vám to nezabudnem. Chcem vám aj ja povedať, že sa za vás modlím, že odporúčam Pánu Bohu vás všetkých, aby ste sa vždy tešili jeho priazni i vtedy, keď ste podrobení životným skúškam. Nech vás všetkých Pán Boh požehnáva. A modlím sa aj za to, aby moje ľudské slabosti neboli natoľko vážne, aby to robilo zo mňa nehodný „nástroj“ ohlasovania Božieho slova, aby ste prijímali to, čo ohlasujem, lebo sa usilujem ohlasovať nie seba, ale Slovo nášho Pána. Možno sa vám to nezdá, že je to tak, ale už dávno som pochopil, že ja síce ako kňaz kážem, ale ten, ktorý pôsobí vo vašich dušiach, je Boh. Iba On má moc vás presvedčiť, ja len môžem a som povinný ohlasovať. Kňazom som už roky a pochopil som, že ak moje pôsobenie má byť účinné, záleží to len od Pána Boha a ja len k tomu môžem i musím pridať svoje úsilie. Preto vám ďakujem, že do božieho chrámu prichádzate a počúvate Božie slovo, ktoré sa s pánom kaplánom usilujeme vám ohlasovať. Ďakujem vám za vaše spoločenstvo pri Pánovom oltári, keď slúžim sv. omšu a chcem stáť čestne a zodpovedne pri vašich radostiach i bolestiach i utrpeniach. Pánu kaplánovi ďakujem, že ako môj kňazský spolubrat stojí pri mne v kňazskej službe v tejto farnosti a filiálkach a zdieľa so mnou starosti i radosti, ktoré ako duchovný pastier prežívam. Myslím, že som vám mnohým, ak nie všetkým, zaviazaný svojou vďakou i úctou. Nech vás za všetko, čo pre cirkevné spoločenstvo i pre boží chrám konáte, Pán Boh bohato odmení.
V diecéze žijeme v znamení diecéznej synody. Toto podujatie by malo byť zavŕšené vydaním Synodálnej knihy, ktorá sa bude rodiť postupne. Uvidíme a sme plní očakávania, akými slovami a odporúčaniami nás otec biskup František osloví a čo od nás bude očakávať, aký duchovný kurz v pastorácii nastolí. Pre nás všetkých, ak nás ešte Pán zachová pri živote a zdraví, to bude výzva i úloha.
A Svätý Otec nás zasa povzbudzuje k dôslednejšej viere a úcte k Eucharistii vo svojej novej posynodálnej exhortácii Sacramentum Caritatis, v ktorej píše práve o Pánu Ježišovi prítomnému v Oltárnej sviatosti. Chcem vás všetkých poprosiť, aby ste radi prichádzali do božieho chrámu na sv. omšu, aby ste radi prijímali pokrm spásy, Eucharistiu, Chlieb večného života. A privádzajte do chrámu aj svoje deti, mládež. Učte ich modliť sa k Pánovi a veďte ich k nádeji večného života.
Napokon chcem vám všetkým, drahí moji, zaželať požehnané veľkonočné sviatky, aby sme ich prežili v láske k Pánu Bohu a v Kristovej láske medzi sebou navzájom v rodinách, domácnostiach i v celom cirkevnom spoločenstve vo farnosti i filiálkach. Nech vás všetkých pán Boh požehnáva a obdarí vás svojím pokojom.
Váš duchovný pastier Ján Duda