Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 25. august 2019 | 13 : 12 ]

Farský informátor

Autor článku: Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Prvé sv. prijímanie
V nedeľu 4. mája sa uskutočnilo prvé sv. prijímanie na filiálke v Tepličke a v nedeľu 23. mája bolo prvé sv. prijímanie v Markušovciach.

Absolventská sv. omša v Tepličke
V piatok 29. apríla sa uskutočnila vo filiálnom kostole v Tepličke absolventská sv. omša, ktorú celebroval doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. vedúci Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Hrou na organe a spevom sa prezentovali tohtoročné absolventky Hudobnej školy v Markušovciach Lucia Hamráková a Barborka Hamráčková z Tepličky.

Jubileum Mons. Michala Klučára
V nedeľu 28. mája o 11. hodine si pripomenul v markušovskom kostole sv. omšou svoje životné jubileum 85 rokov veku markušovský rodák Mons. Michal Klučár. Spolu s ním koncelebrovali páter Matej Ovčiarik a domáci farár Ján Duda, ktorý povedal aj kázeň. Za veriacich zablahoželal jubilantovi pán Michal Lazor, člen Hospodárskej rady.

Púť do Levoče
Ružencové spoločenstvo v Markušovciach usporiadalo v nedeľu 28. mája púť na Mariánsku horu do Levoče. Púť sa uskutočnila v popoludňajších hodinách a stáva sa pomaly peknou tradíciou. Za organizáciu púte treba vyjadriť vďaku pani Marte Kamenickej a Kristíne Dobranskej.

Nová krížová cesta v Lieskovanoch
V pondelok 29. mája bola namontovaná vo filiálnom kostole v Lieskovanoch nová krížová cesta. Lieskovanský kostol doposiaľ krížovú cestu nemal a nových 14 zastavení krížovej cesty je darom predsedu vlády Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu. Krížovú cestu zhotovil majster rezbár pán Martin Barnáš z Kežmarku.

Jubileum otca biskupa
V nedeľu 4. júna sa dožil životného jubilea 70 rokov veku otec biskup František Tondra. J. E. Mons. Tondra stojí na čele Spišskej diecézy od 9. septembra 1989. Pán farár Duda v nedeľu 28. mája jubileum otca biskupa oznámil v oznamoch farnosti a poprosil veriacich o modlitby za jubilanta.

Štátnice
Diakoni markušovskej farnosti dp. Róbert Gurčík a dp. Ján Rimbala mali 1. júna 2006 štátne skúšky z katolíckej teológie. Komisiu skúšajúcich tvorili J.E. prof. František Tondra (morálna teológia), prof. Jozef Jarab, PhD. (pastorálna teológia), prof. Ján Duda (kánonické právo) a Dr. Alojz Frankovský (dogmatická teológia).

Kňazská vysviacka
V sobotu 17. júna v Spišskej katedrále J.E. Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, vysvätil na kňazov dvoch Markušovčanov. Dp. Ján Rimbala bude mať primície v sobotu 24. júna a dp. Róbert Gurčík v nedeľu 25. júna o 10. hodine. Na novom pôsobisku v Pánovej vinici im prajeme veľa božieho požehnania.