Svetlo sviece

Liturgick okienko

Autor:Cyril Hamrk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Sme v obdob, kedy sa lovek vracia vo svojich spomienkach k tm, ktor ns u opustili. V naich prbytkoch, chrmoch a na roziarench cintornoch vldne pokojn a tich atmosfra, ktor je dotvran aj viacermi symbolmi charakteristickmi pre toto obdobie. Je pre ns typick, e ke prdeme na spomnan miesta, zapaujeme svieky. Vieme ale, o znamen symbol svetla malej sviece, ktor kladieme na hroby naich zosnulch? Tmto tajomnm vznamom svetla a sviece sa budem zaobera v dnenej asti liturgickho okienka.
Ten najzkladnej vznam sviece je, e vyjadruje svetlo. Me vak znamena a predstavova aj jednotliv udsk duu, lebo svojou stavbou plameom a voskom naznauje obrazne hmotn a duchovn skutonos. U v antike bolo zvykom nosi pred vznamnmi osobami svetlo. Sprvoti to bola praktick potreba k osvieteniu cesty, ale neskr sa to stalo prejavom cty. V 5 st. sa nosievali sviece pred biskupom.
Kresansk umelci chpali symbol sviece vzhadom na Krista. Predovetkm okolnos, e svieca sa sklad z dvoch ast: oha, ktor bol vdy symbolom duchovna a vosku, ktor sa pri horen tav a stravuje. Ni nemohlo lepie vyjadri Kristovu dvojak prirodzenos. Plame je znamenm jeho Boskej prirodzenosti, vosk symbolizuje jeho obetovan udstvo.
Zvyk pouva sviece na kultov ely je znmy u z antickho Rma. V kresanskej liturgii pouvan sviece maj aj praktick el, predovetkm vak zvyuj vnos a slvnostn rz bohosluieb. Predstavuj Jeia Krista svetlo sveta. Vemi vznamn miesto v liturgii m vekonon svieca, pakl s piatimi kadidlovmi zrnami - symbolmi piatich Kristovch rn. Je symbolom vzkriesenho Vykupitea.
Sviece zaat na hroboch zomrelch s obraznm vyjadrenm prosby svetlo ven, nech im svieti.