Medzi nebom a zemou

Alebo kde je nae miesto?

Ndvorie kostola (Autor:  )
Autor:Peter Zimmermann
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pred nejakm asom ma oslovila piese eskho spevka Frantika Nedvda pod nzvom Mj zvon. Vtedy som ete netuil, e za pomerne krtky as sa ocitnem vo farnosti, kde budem svedkom vytrvalej prce miestnych veriacich na zveaovan prostredia svojich chrmov, pravda, pod prezieravm vedenm svojho pna farra. Pri tejto prleitosti sa chcem s vami podeli o niektor mylienky spomnanej piesne, ktor, ako sa zd, aktulne koreponduje s udalosami v naej farnosti.
Kvli originalite textu ich uvdzam v pvodnom eskom jazyku.

Nkdo v balku, jinej bez penz,
prek v rohlku je tvj vrnej pes.
Dti boh v bdu nev,
prej se neslu ebrat u dve.
Stejnej zvon, zvon ke ktinm i kVnocem,
na ty hdky o morlce, vem nm bude znt
stejnej zvon,
kterej pohbval mou mmu,
vis v kapli a ne v chrmu,
stejnej zvon, starej zvon.
Kdybych j mohl svj zvon mt,
po nocch bych ho uil znt,
j bych ek, kdy a jak m bt,
ten mj zvon, mj zvon.
A je majkem i bubnem,
a je svtlem v moi bludnm,
a lidem ned spt.
Ten mj zvon, bude bt jak dosud dnej,
dokud srdce nevychladne,
ten mj zvon, mj zvon.

Toko piese, ktor ma pred nejakm asom oslovila. loveka vak neoslovuj iba pekn piesne, ale aj hlbok pravdy o ivote. O jednej takejto pravde som sa dotal v prbehu o dvoch mnchoch, ktor sa v akejsi starobylej knihe dozvedeli, e niekde na konci sveta je miesto, kde sa nebo dotka zeme. Rozhodli sa ho njs. Vydali sa na cestu s odhodlanm, e sa nevrtia, km sa im to nepodar. Preli mnoho krajn, precestovali cel svet, preili rzne nebezpeenstv. Boli u v pokuen vrti sa sp, ale sprva v starej knihe o dverch, ktormi je potrebn prejs a lovek sa ocitne pred Bohom, ich pohala dopredu. Konene sa im podarilo dvere njs. Zaklopali, dvere sa im otvorili a s biacim srdcom vstpili do vntra. Ak vak bolo ich prekvapenie, ke voli, rozhliadli sa a videli, e s doma, vo svojej kltornej cele. A vtedy pochopili, e miesto, na ktorom sa stretva nebo so zemou, je tu prve na tom mieste, kam ns Boh postavil.
Nehadajme teda in miesto, in prostredie, inch ud. Boh nm predsa dal to najlepie, aby sa mu vydarila naa spsa. (JURKO, J.: Na jeden dok, s. 135.)