Uitesk povolanie - kola lsky

S ptrom Matejom po nvrate z Assisi v jedlni kltora v Trnave (Autor:  )
Autor:Adriana Lazorov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mil itatelia, ak sa spoj nvteva krsneho rodnho kraja s objavovanm krs udskej due, me vznikn aj takto zaujmav rozhovor, ktor pripravila Adriana Lazorov. Ide o jej rodka, p. Frantika Babiara, pre ktorho je nzov nho asopisu frantiknsky pozdrav Pax et Bonum vemi blzky. Nielen preto, e sv. Frantiek z Assisi je jeho osobnm patrnom, ale vyuoval dokonca na Gymnziu sv. Frantika z Assisi v iline, ktor zriadila Kongregcia kolskch sestier sv. Frantika roku 1991. Vaka tomu sa mohol aj prostrednctvom praktickho ivota sestier v komunite bliie zoznmi s frantiknskou spiritualitou.

→ Ak je v vzah k Bohu? Ako sa zaal prehlbova v vzah k Bohu?

Mm to astie, e som vyrastal v kresanskej rodine, ktor prakticky ila svoju vieru. Dodnes si ivo premietam liturgiu cirkevnho roka mojich detskch rokov aj s takmi obradmi, ako je naprklad poehnanie ozimn. V istom zmysle som takto celkom prirodzene , spontnne zaal i ivotom viery, priom vemi siln a sugestvny vzor i oporu som mal v milujcej a milovanej mame, jednoduchej dedinskej ene, ale nesmierne mdrej, hlbokej, nbonej, pracovitej a citlivej. Prehlbovanie viery je poda ma procesulna zleitos a prpady radiklneho zlomu, akhosi osobnho damasku nie s typick pre duchovn ivot. Skr kadodenn silie, sprevdzan milosou a poehnanm. Ako kadodenn chlebk. Ak lovek primne ti po prehlbovan viery, pros o to a rob hoci drobnuk kroky, Boh sa ako vdy postar aj o napanie tejto tby. V ase i prostriedkami. M spsob aj na tak tvrd a komplikovan orech ako som ja. On najlepie vie, koko starost mu robm. Jednako chcem podiarknu vznam istch navtven, a zaklopan, na ktor vak lovek me reagova protichodne. Mm na mysli krzy a utrpenia v celej truktre osobnosti: telesnej, duevnej i duchovnej. Cez ne sa mi Boh pravidelne pripomna a upozoruje ma, e osi nie je v poriadku, e napriek vetkm ohranieniam ak odo ma viac a ver, e sa toho aj dok. Ve je so mnou. Na tomto mieste musm zdrazni, e ide o poiadavku viery, ktor ije skutkami. A tak vstvam s krom i krikmi sa vleiem alej, najm ke oi sa u astejie upieraj na Golgotu.

→ Ste autorom mnohch lnkov uverejnench v Katolckych novinch. Kedysi ste prispievali aj do Serafnskeho sveta. o bolo podnetom na psanie tchto lnkov a bsn?

Priznvam sa, e vere som zaal psa po pdesiatke a poviedky po esdesiatke. Predtm som napsal zopr vah a re, ktor mali prleitostn charakter. Jednoznane vak vyhlasujem, e sa nepokladm za toho, o pe. Bytostne si toti uvedomujem, e ak predsa nieo napem, je to milos, dar. Tm nechcem poveda, e u profesionlov nejde o to ist. Pn ma poctil tmto darom a chce, aby som obas, ke mi d jasn vnuknutie niekedy takmer slovne sformulovan, nieo napsal na jeho oslavu a na povzbudenie inch. Ke som niekedy na zaiatku svojich literrnych pokusov dal preta niektor texty priateom rovnakej krvnej skupiny, povzbudili ma, e sce nejde o nejak nobelovky, ale ich oslovuj, a preto by som mal nieo podnikn, aby si ich aj in mohli preta. A tak som sa osmelil a poslal som niektor ukky do rznych kresanskch periodk. Ete predtm som publikoval vahy v Uiteskch novinch, kde mi vyiel aj krtky medailnik s niekokmi ukkami z pozie. Vtedy som sa vyznal, e moje texty vznikaj ako ist osobn meditcie pri prprave na vyuovanie a pri plnen povolania. oskoro sa ich poslanie rozkoatilo. Niektormi aktulnymi bsami modlitbovho charakteru sme spestrovali liturgiu iackych sv. om najm v ase ticha po sv. prijman, ke sme aj touto formou chceli da podnet na iv rozhovor s prijatm Jeiom. Prv texty sa teda toili okolo koly a jej ivota v mnohorakch dimenzich. A neskr som sa poksil o univerzlnej prienik do udskej due, jej bohatch a jedinench sksenost, osudov, do jej ciest a poznania. Uitesk povolanie, ale aj peripetie vlastnho ivota mi prihrali mnoho vzcneho materilu, ktor ma neraz aj v noci bud a ponka prleitos. A tak poslune vstvam a ponkam ruku ozajstnmu Autorovi, ktor riadi aj tieto riadky. Take tmy klop, prosia, zobdzaj a ja sa usilujem poslune a pokorne spolupracova prosiac o svetlo zhora.

→ Kto je vam najobbenejm svtcom a preo?

Tu by som mal by opatrn, aby som si nerozhneval nebo. Naozaj som primn, ak tvrdm, e sympatizujem s celm spoloenstvom svtch. Ke som v zkych, bombardujem cel nebo, prosm o pomoc blahoslavench, kandidtov oltra, ba aj due v oistci, priom im subujem revan. Jednako astejie sa obraciam na sv. Augustna, Toma Akvinskho, Jna z Kra, Alfonza z Liguori, Jna Bosca, Terziu z Lisieux, Mriu Goretti, Pia, Editu Steinov Faustnu ... a na anjelov. Ale ako by to bolo, keby mojm svtcom nebol mj patrn, - sv. Frantiek z Assisi. Odmala som pokladal za prirodzen a samozrejm, e v prvom rade jeho mm milova, uctieva a prosi. Podotkam, e som s tm nikdy nemal akosti. Naopak, m som star, tm viac sa k nemu viniem. A on mi to mnohonsobne odplca. Najm po nvteve Assisi, kde sme mali vynikajceho sprievodcu, vho rodka, ptra Mateja Oviarika. No a po Frantikovi je to sv. Terzia z Lisieux. Pod jej ochranu ma zverila moja mama. Od narodenia. Kadmu z det nala ete akhosi nhradnho patrna. Ku vetkm sa modlila za kadho z ns osobitne. Dozvedel som sa to od nej, a ke zomierala. Ako ju nemilova zvltnym spsobom - aj pre tto nevedn spomienku.

→ Povedzte nm nieo o vaom povolan a o vzahu k nemu.

Som dchodca a je mi dobre. Veselo si dchodkujem. Ale pravdepodobne by som takouto odpoveou asi neuspokojil. Predsa vak sa odrazm od toho, e u iesty rok som dchodca. Vytudoval som slovensk jazyk a dejepis na niekdajej Filologickej fakulte Vysokej koly pedagogickej v Preove. Od roku 1959 som uil v rozmanitch strednch kolch v iline. Napriek tomu, e som vemi rd uil a venoval sa mldei v rmci rznych kultrnych aktivt aj mimo koly, nepatrm k tm, o vyhlasuj, e by ete raz po maturite, znova by si vybrali len a len uitesk povolanie. Viem si predstavi seba aj v inom povolan. Najm dnes, ke vntorn sloboda nie je problmom. Za mojich tnederskch ias bola zloitejia situcia. Dnen tudenti si u nedoku predstavi, za akch podmienok tudovala mlde z ronckych rodn v 50. rokoch minulho storoia. Overil som si to. Uitesk povolanie za totalitnho systmu, presnejie jeho uskutoovanie je rovnako vzdialen a nepochopiten dnenm mladm uom. Mono prve zodpovednos za stvrovanie osobnosti mladho loveka viedla viacerch vtedajch pedaggov k tomu, aby napriek ikanovaniu a svetonzorovej diskrimincii s plnm nasadenm vykonvali svoje povolanie. Aj ja som napriek vetkmu prilipol k tomuto poslaniu. tdium udskej due , jej mnohorakosti a jedinenosti, hadanie osobitej cesty ku kadmu tudentovi bolo nielen dobrodrun, ale predovetkm obohacujce. Ntilo ma rs vedno s mladmi, duevne nezostarn, zaujma sa o aktulne problmy prtomnosti, by tolerantnm, ma ctu ku kadmu, repektova jeho slobodu. Uitesk povolanie stalo sa mi najm praktickou kolou lsky, trpezlivosti a obetavosti. Toho, o dnenmu svetu chba a bez oho sa vychovva a vzdelva ned. Obasn zlyhania, lebo aj tak bolo, ma nauili pozva zvrchovanho Uitea za katedru pred zazvonenm. O o viac som sa usiloval, o to viac som sa presviedal o pravdivosti Jeiovch slov z Jnovho evanjelia lebo bezo ma nemete ni urobi (Jn15,5). Cirkevn kola mi pomohla prehlbova duchovn zloku prpravy na zvldnutie nronho povolania. Najm v jeho vchovnej zloke. Odborn prprava a nepretrit vestrann profesijn rast boli toti samozrejmosou. Napokon v sasnosti sa iaci zanaj profilova omnoho vaie ako niekedy a uiteovi hroz, e ho mu kedykovek vypska, ak preapuje na mieste. Ak teda odborn rast bol viac-menej samozrejmosou, vchovn formcia i sebaformcia sa nedoceovali. A pritom s vchodiskom pre vestrann rozvoj osobnosti. Etos povolania, zodpovednos za prklad musia lomcova pedaggom pri kadom spytovan svedomia. Preto do drmy povolania vstupuje duchovn zrelos, vyuvanie nadprirodzench prostriedkov v kadej situcii. Preto aj apelujem: uitelia, modlite sa za iakov, iaci, modlite sa za uiteov, aby ste sa nestali spermi, ale lskavmi spolupracovnkmi na plnen Boieho plnu na tom mieste, ktor vm uril Pn. Nech vs, ven kolegovia, netrpi, e nie vdy budete a ovocie. spech nie je v naich rukch. Nech sa teda ani nestane naou starosou. V naich rukch je silie a vernos hlasu svedomia, posilovan milosami, ktor urite zodpovedaj lohm poslania. Prosme vetci, aby uite prijmal iakov a tudentov vedno s ich rodimi ako dar a v dvernej spoluprci s nimi pomhal mldei objavi ich osobn charizmu, viedol ich k zodpovednosti za jej prijatie, rozvjanie a naplnenie. Rd som vychovval a vzdelval. Bol som van Bohu, e pouil aj moje ruky na stvrovanie osobnost, ktor chceli i tak, aby oslvili Boha a pomohli duiam skutkami lsky a milosrdenstva.