Breviár

Liturgia hodín

Autor:Cyril Hamrák
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Keď berieš do rúk breviár Hľadí na teba Kristus a očakáva, že sa budeš modliť s Ním k Otcovi. Hľadí na teba svätá Cirkev so svojimi ranami, bolesťami a útrapami, nádejami a plánmi. V tej chvíli ty zastávaš jej vec pred Bohom. Hľadia na teba zástupy hriešnikov, chorých a trpiacich. Hlasy z očistcových plameňov volajú: „Modlite sa, bratia a sestry.“ Hľadia na teba robotníci vo vinici Pánovej a tiež všetci ľudia pri svojich prácach a starostiach prosia: „Zastávaj dobre našu vec pri Božom tróne.“ Pozorujú ťa anjeli a svätí a majú jedinú túžbu: aby tvoja modlitba oslávila Boha.

Tento krátky úryvok o liturgii hodín som našiel vo svojom novom breviári, ktorý som dostal pred diakonskou vysviackou. Každý z nás vie, že kňazi a rehoľníci sa dennodenne modlievajú modlitbu liturgie hodín. Je neodmysliteľným znakom či symbolom kňazstva. Keď sa zobrazuje kňaz, častokrát drží v rukách malú, hrubú knihu – breviár.

Pôvod a základ liturgie hodín sa odvádza od samotného Krista, ktorý sa často modlieval sám i spoločne. Modlitba sa stala dušou jeho poslania. Z Písma vieme, že sa modlil za seba, za učeníkov, za tých, čo uveria, za všetkých ľudí. Modlitba apoštolov a prvotnej Cirkvi ho nasledovala. Svedčia nám o tom Skutky apoštolov: „Vytrvalo sa zúčastňovali...na lámaní chleba a na modlitbách.“ (Sk 2,42) Apoštoli nám vo svojich listoch zanechali chvály a vďaky, ktorými sa prihovárali Bohu. Niektoré z nich sa prevzali do liturgie hodín a používajú sa dodnes. Sú to tieto: O Bohu Spasiteľovi (Ef 1, 3-10); O Kristovi prvorodenom (Kol 1, 12-20); O Kristovi, ktorý sa ponížil (Flp 2, 6-11); O dobrovoľnom utrpení Krista (1Pt 2, 21-24). Zo zjavenia sv. Jána sa používajú tieto texty: O Baránkovej svadbe (Zjv 19, 1-2. 5-7); Hymnus vykúpených (Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12); O Božom súde (Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a). Celú štruktúru liturgie hodín tvoria texty Svätého písma. Sú to žalmy, hymny, chválospevy a čítania z Nového a Starého Zákona. Biblické čítania obsahujú perikopy z dejín spásy od Vtelenia po Turíce. Dopĺňajú omšový lekcionár. Okrem čítaní zo Svätého Písma sa v nej nachádzajú aj úryvky z cirkevných dokumentov, životopisov svätých a ich teologických diel. Patristické obsahujú vysvetlenia a homílie na biblické texty od cirk. otcov a cirk. učiteľov. Hagiografické obsahujú výňatky o živote svätého alebo časti z jeho duchovných spisov.

Štruktúra liturgie hodín je nasledovná: celá modlitba počas dňa sa začína invitátoriom. Kladie sa buď pred posvätné čítanie alebo ranné chvály, podľa toho, ktorou liturgickou modlitbou sa deň začína. Po ňom nasleduje posvätné čítanie, ale môže sa modliť kedykoľvek počas dňa. Nasleduje modlitba ranných chvál, modlitba cez deň a modlitba večerných chvál. Celý deň uzatvára modlitba pred spánkom kompletórium.

O podstate liturgie hodín nám hovoria cirkevné dokumenty II. vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium a Všeobecné smernice liturgie hodín. Liturgia hodín je verejnou modlitbou Cirkvi. (SC 84) Ten, kto sa modlí liturgiu hodín, stojí pred Božím trónom a oslavuje Boha v mene celej Cirkvi a celého sveta. Jej cieľom je chváliť a oslavovať Boha, vyprosovať potrebnú milosť a posväcovať celý priebeh dňa i noci. (SC 100) Cirkev v liturgii hodín ustavične počúva Boha, ktorý oslovuje svoju Cirkev. Všeobecné smernice liturgie hodín nám hovoria, že túto pieseň chvály priniesol na zem Ježiš Kristus. Cez liturgiu hodín chce Ježiš Kristus spojiť ľudí so sebou i medzi sebou navzájom. Kódex kanonického práva o nej hovorí, že liturgiou hodín sa neustále oslavuje Boh a vyprosuje spása. (Can. 1173) Čo uskutočňuje Cirkev v tejto modlitbe, je jej kňazstvo - hierarchické i všeobecné; kňazstvo je na sprostredkovávanie Božej milosti. Posväcuje tých, čo sa modlia a za koho sa modlia, ako aj posväcuje hriech. Je zdrojom nábožnosti a pokrmu pre osobnú modlitbu. Diakoni, kňazi, biskupi majú za povinnosť modliť sa ju denne a celú. Veriaci, ktorí prejavia záujem, aspoň ranné a večerné chvály a kompletórium.

Teológia liturgie hodín. Jej cieľom je plniť Pánov príkaz, že sa stále treba modliť, vzdávať chválu Bohu Otcovi za Ježiša Krista v Duchu Svätom a prosiť za spásu sveta. Modlitbou liturgie hodín sa napájame aj na nebeskú liturgiu. Pieseň chvály sa v nebi spieva cez celú večnosť. Ježiš Kristus ju v čase priniesol na tento svet ako najvyšší veľkňaz. Cirkev ju vytrvalo a verne spieva cez toľké storočia, no zároveň jej pridáva obdivuhodné a rozmanité potreby. Liturgia hodín prešla mnohými zmenami a liturgickým vývojom. Prvý breviár vydal Pius V. v r. 1568 ako výsledok tridentského snemu. Potom ju mnohokrát upravovali nasledujúci pápeži. Dnešnú podobu dostala po Druhom Vatikánskom koncile. Znovu zaviedli recitovanie všetkých 150 žalmov, usporiadali ich do 4 týždňov. V r. 1970 novú podobu breviára podpísal Pavol VI., a ten v r.1971 zverejnila a uviedla do praxe liturgická komisia.