Z farnosti a fililok

Majster Rimbala nahadzuje nov omietku na mry Markuovskho kostola (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V nedeu 4. mja bola slvnos prvho sv. prijmania v Lieskovanoch. Sv. omu celebroval pn farr Duda.
Vo veernch hodinch v nedeu 4. mja bolo zasadanie Hospodrskej rady fililky Teplika, ktor viedol pn farr Duda. Rozhodlo sa o tchto pravch: rekontrukcia schodov na kostoln veu, revzia elektriky v kostole, revzia ozvuenia, nsledne nov osvetlenie v kostole. Diskutovalo sa o prave kostolnho ndvoria, avak zatia bez konkrtnych uzverov.
16. mja bola odpustov slvnos sv. Jna Nepomuckho v Markuovciach. Sv. omu celebroval pn kapln Budzk.
3. jna mala absolventsk sv. omu Lucia Dutkov z Markuoviec, absolventka organovej koly ThDr. Rastislava Adamka. Pri tejto prleitosti sv. omu v Markuovciach celebroval ThDr. Lic. Art. Rastislav Adamko.
V jni navtvila farnos pani Vrnov-Dytrychov zo zvonrskej dielne z Brodku u Perova. Prezrela si markuovsk zvony za elom opravy puknutho zvona.
V mji a jni sa v exteriri kostola v Markuovciach realizovala sanan omietka.