Vmena kaplnov

Jn Budzk (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mgr. Jn Budzk

Narodil sa v Liptovskom Mikuli 26. septembra 1977 ako syn Jna a Anastzie, rod. Vengrniovej. Gymnzium absolvoval v Liptovskom Mikuli a po jeho skonen nastpil na tdium teolgie v Spiskej Kapitule. Na kaza bol vysvten v katedrle sv. Martina v Spiskej Kapitule da 17. jna 2000. Spisk dieczny biskup mu ako prv pastoran psobisko pridelil miesto kaplna vo farnosti Markuovce, kde pracoval tri roky. Od 1. jla 2003 mu pn biskup Tondra uril in psobisko: bude kaplnom v Poprade.
Za jeho prcu pre dobro nesmrtench du markuovskej farnosti i fililok pnu kaplnovi primne akujem a na novom psobisku mu vyprosujem vea Boej pomoci.

Peter Zimmermann Mgr. Peter Zimmermann

Narodil sa 2. augusta 1977. Vyrastal v Kluknave. Po absolvovan strednej koly nastpil na bohosloveck tdia a do Kazskho seminra v Spiskom Podhrad. Da 30. mja tohto roku absolvoval ttne skky z katolckej teolgie a 14. jna ho spisk dieczny biskup v katedrle sv. Martina v Spiskej Kapitule vysvtil na kaza. Ako prv pastoran psobisko mu spisk dieczny biskup pridelil kaplnske miesto vo farnosti Markuovce s innosou od 1. jla tohto roku.
Novho pna kaplna vtame a elme mu, aby bol vdy vern svojmu povolaniu a pracoval na spse nesmrtench du.