Diakonsk vysviacka

Postulcia kandidtov (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vo tvrtok 12. jna 2003 sa konala v spiskej katedrle diakonsk vysviacka absolventov piateho roènka teologickch tdi. Svtiteom bol spisk biskup Mons. Frantiek Tondra. Medzi tch, ktor boli vysvten na diakonov patril aj markuovsk rodk Cyril Hamrk.

Diakont

Sviatosti ivotnho stavu s dve: sviatos kazstva a sviatos manelstva. Avak aj ke sviatos kazstva je len jedna, m tri stupne a kad stupe sa udeuje vkladanm rk biskupa na hlavu kandidta a zasvcujcou modlitbou primeranou stupu vysviacky (in je pri udeovan diakontu, in pri udeovan vysviacky na kaza a in pri vysviacke na biskupa). Predtm, ne prijme kandidt vysviacku diakontu zlo do rk biskupa prsub celibtu (bezenstva), e sa bude modli brevir (predpsan modlitby na kad de) a zachov si voi biskupovi a jeho nstupcom ctu a poslunos. Dojmavm gestom pri vysviacke je prostrcia kandidtov, ke leia na zemi dolu tvrou a ostatn liturgick zhromadenie spieva litnie ku vetkm svtm. Prostrcia je gestom plnej odovzdanosti sa kandidta do sluby pre Boie krovstvo a ten najdokonalej vraz poklony loveka voi Bohu.

Zo ivota diakona

Cyril Hamrk sa narodil v roku 1980 ako syn Cyrila Hamrka a Agnesy, rod. Hamrkovej. Pn Cyril Hamrk umrel vemi mlad, ke mal dnen diakon 6 mesiacov. Svojho otca nepoznal. Mamka Agnesa pochdza z Tepliky a statone vychovala vo viere oboch svojich synov. Po ukonen zkladnej koly Cyril navtevoval Katolcke gymnzium v Levoi a odtia sa prihlsil na bohosloveck tdia. Po vysviacke na diakona ho spisk biskup pridelil na pastoran psobenie v Poprade, kde bude 3 tdne. Od jesene bude pokraova v tdiu a v jni 2004 by mal by vysvten na kaza.

Nieo o diakonte

O tom, o me a o neme robi pri bohoslubch diakon veriaci vedia pomerne mlo. Diakonsk vysviacka je pre slubu, nie pre kazstvo. Diakon me krsti a asistova pri manelstvch v mene Cirkvi. Pri sv. omi alebo aj mimo nej me hlsa Boie slovo, rozdva sv. prijmanie. Neme platne spoveda, neme sli platne sv. omu (premiea chlieb na Kristovo telo a vno na Kristovu krv), neme vysli sviatos pomazania chorch. Zo svtenm me vies pobonosti, me pochovva zomrelch, me udeova eucharistick poehnanie, me udeova i diakonsk poehnanie.

Obleenie diakona

Diakon bene nos kazsk rcho (tzv. reverendu) alebo kazsk civil (koea s bielym golierom, tzv. kolrom). Pri bohoslubch nos dlh biele rcho (tzv. alba) tak ako kaz, avak tlu na tejto albe nos krom na avom ramene a m ju zopnut dolu pod pravou rukou (kaz m tlu ako symbol kazskej moci prehoden na krku a vone spusten vpredu cez prsia dolu). Diakon si napokon pri bohoslubch oblieka celkom na vrch rcho nazvan dalmatika, ktor je asto na nerozoznanie od kazskho orntu, v ktorom kaz sli sv. omu. Sksenm okom to vak mono rozozna: dalmatika m rukvy (irok a von), ornt rukvy nem.