Nie vy ste si vyvolili ma, ale ja som si vyvolil vs... (Jn 15,16)

Autor:Rbert Neupauer
Pridan: 2014-10-13 10:07:03
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Jei sa nachdza so svojimi uenkmi vo veeradle. Na mieste ustanovenia dvoch sviatost: sviatosti kazstva asviatosti Eucharistie. Tam, pri poslednej veeri, im hovor tieto slov. S to slov vyjadrujce vekos a podstatu kazskho povolania. Kto je to kaz? udia i mdi by nm dnes dali iste rozlin odpovede aponkli by nm rozlin pohady. Odpove na tto otzku nm zvl᚝ vtchto doch dva nie lovek, ale sm Boh. Dni vekononho Trojdnia, predovetkm vak Zelen tvrtok ns vedie do podstaty, krsy avzneenosti kazskho povolania. Pravdou je, e nikdy nepochopme tajomstvo tohto vekho daru, ktor dal Boh celmu svetu. Jn Mria Vianney raz povedal: Kaz je nieo tak nesmierne, e ak by to on sm dokzal pochopi, zomrel by od toho. AJn Pavol II. vo svojej knihe Dar atajomstvo okazstve pe: udsk slov nie s schopn unies archu tajomstva, ktor kazstvo vsebe obsahuje. Napriek tomu sa aspo troku poksme nahliadnu do tohto tajomstva, do tajomstva kazstva. Jei tto sviatos ustanovil spolu sviatosou svojho Tela aKrvi. Tam, vo veeradle, nad svojm telom akrvou, ktor boli vspsoboch chleba avna, povedal apotolom: Toto robte na moju pamiatku. Eucharistia je sviatosou lsky, pretoe je obetou kra, kde sa nm najviac zjavila Boia lska. Ak je Eucharistia sviatosou lsky, tak kaz, ktor bol ustanoven spolu sou, je sluobnk, vysluhovate, sprostredkovate tejto lsky. Je to lska Boha idca a do krajnosti, a po obetovanie svojho tela avyliatie svojej krvi za spsu celho sveta. Kaz tto obetu denne sprtomuje na oltri. ije zEucharistie apre Eucharistiu. Niet preto vej innosti ako slvenie svtej ome, ktor me vykonva kaz. Preto niet divu, e sm Boh si vyber sprvcu tohto najvieho daru, ktorm je obetovan Kristus vspsoboch chleba a vna. no, je to Boh, ktor povolva do kazstva aje to lovek, mu, ktor slobodne odpoved na toto Boie povolanie. Km povolanie lekra, automechanika, letca... si vyber sm lovek, povolanie by kazom dva Boh. Kedy ho dva? Prorokovi Jeremiovi vStarom zkone povedal: Skr, ne som a utvoril vmatkinom ivote, poznal som a, skr ne si vyiel zlona, zasvtil som a, za proroka pre pohanov som a ustanovil (Jer 1,5). Tu stojme na prahu vekho tajomstva povolania, no zrove ztchto slov meme vidie, e nie lovek si dal toto povolanie. Boh si vyvolil konkrtneho mua od venosti. lovek len spoznal, na zklade rozlinch okolnost, e si ho Boh vyvolil, apreto sa rozhodol na toto Boie povolanie odpoveda svojm no. Atak by sme mohli poveda, e kazsk povolanie je vlastne vyvolenie. Nie vy ste si vyvolili ma, ale ja som si vyvolil vs (Jn 15,16). Boh si ns kazov vyvolil, aby sme ili vJeho mene do tohto sveta asvojm ivotom poukazovali na Neho, aby sme sprostredkovali Jeho lsku, ktor m ku kadmu loveku, bez rozdielu. Vemi pekne raz napsal ete ako kardinl teraj Sv. Otec: Kaz nepln svoje poslanie preto, e m na to vroden predpoklady, alebo e mu to spsobuje rados alebo prina zisk. Naopak kto prijma sviatos, je poslan, aby dval to, o sm zo seba da neme; aby konal vosobe niekoho inho aaby bol jeho ivm nstrojom. Preto nijak lovek neme seba samho vyhlsi za kaza. Ani nijak spoloenstvo neme niekoho zvlastnej vle uri na tak slubu. Kazstvo mono prija iba cez sviatos, ktor patr Bohu. Poslanie mono prija iba od toho, kto posiela, od Krista vjeho sviatosti, vktorej sa lovek stva pre svet Kristovm hlasom ajeho rukou. no toto je kaz. Je hlasom Krista, ke hovor vjeho mene. Je hlasom Krista, ke poteuje tak, ako Kristus poteoval, ke vyuuje tak, ako Kristus vyuoval, ke napomna tak, ako Kristus napomnal. Je hlasom Krista, ke vol kBohu tak, ako Kristus volal amodlil sa kBohu. Ao ruky? Ruky kaza s rukami Krista, ke ehnaj tak ako on. Jeho ruky s rukami Krista, ke pomhaj tak ako Kristus. Jeho ruky s rukami Krista, ktor zprachu dvhaj hrienika tak ako Kristus. Jeho ruky s rukami Krista, ke podobne ako on nes svoj kr, ale aj kre svojich bratov asestier. Anakoniec jeho ruky maj by aj pribitmi rukami tak ako Kristove ruky, aby objali Boou, otcovskou lskou jemu zveren due, aby objali tento svet. Kaz je druh Kristus. , ak vek anepochopiten tajomstvo!
Ty si kaz naveky poda radu Melchizedechovho ( 110,4).
Rozdiel medzi kazskm povolanm aktormkovek inm povolanm je, e lovek ho prijma raz a navdy na cel venos. Sviatos kazstva vtla muovi pri vysviacke nezmazaten znak, podobne ako vtla nezmazaten znak sviatos krstu i sviatos birmovania. Preto je mon prija sviatos krstu, sviatos birmovania alebo sviatos kazstva len raz platne vo svojom ivote. Me lovek vystpi zCirkvi, ale tm neprestva by Bom dieaom, ktorm sa stal pri krste. lovek nemus praktizova svoju kresansk vieru, ale neprestva by pobirmovanm, ak u raz prijal sviatos birmovania. Podobne je to aj so sviatosoukazstva. Kaz me zanecha svoje kazsk poslanie, me ods zkazstva, me sa spreneveri azneui nezaslen dar, ktor dostal od Boha, ale tm neprestva by kaz. Dar kazstva - to je poklad, ktor m lovek, kaz vhlinenej ndobe (porov. 2 Kor 4,7). Preto je potrebn tento poklad ako kad in poklad chrni, aby si ho lovek priniesol neporuen do venho ivota. Svt Jn Mria Vianney hovoril: Kaz je lskou Jeiovho Srdca. Lska Jeiovho Srdca je lskou venou, bezvhradnou, apreto, ak si m kaz uchrni, ale nielen nike kobe 8 pas cher scarpe nike louis vuitton pas cher nike pas cher nike air max pas cher louis vuitton sito ufficiale uchrni, ale aj zveaova svoje kazsk povolanie, mus neustle vsebe obnovova ananovo objavova tto nekonen Boiu lsku lsku Jeiovho srdca.
Srdce Jeiovo, sprav srdce moje, poda Srdca Tvojho!