Boh dopust, ale neopust

Autor:Mria Koakov
Pridan: 2010-03-05 22:38:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mm rada pstne obdobie. Je pre ma asom milosti, vktorom cez utrpenie Pna Jeia, jeho smr na kri a cez jeho zmtvychvstanie intenzvnejie prevam svoju vieru. Je asom striedmosti aodriekania, asom uvedomovania si pravch hodnt azmyslu ivota, pomoci blnym atrpiacim.

Sutrpenm sa stretvame dennodenne. Prostrednctvom mdi sme okamite kdekovek na svete svedkami udskho utrpenia: pri vekch prrodnch katastrofch aneastiach, vojnch anepokojoch i nesmiernom utrpen chudobnch ahladujcich ud tretieho sveta. Aj ke sa ns toto vzdialen utrpenie bytostne nedotka, neme ns necha ahostajnmi. Aspo modlitbou afinannou pomocou meme preukazova nau udsk akresansk as na zmierovan ich vekho utrpenia. Ako teraz na Haiti.
udsk utrpenie je sasou ivota. Potvrdzuje to star udov prslovie: Kad chya kra m i Niet domka bez krika. Prevame ho vakejkovek podobe: vchorobe, starobe, opustenosti, osamelosti, ale aj vakch ivotnch situcich, v osobnch tragdich i rodinnch neastiach. Nie je jednoduch utrpenie prija aprija ho bez reptania. Ak sa ns to bezprostredne aako dotka, ptame sa PREO? Ako keby sa loveku zrtil svet, ctil opustenos, bezradnos, sklamanie. Ale Boh je vdy snami. Spomnam si na povzbudiv slov svojej mamy: Boh dopust, ale neopust apole na loveka iba toko utrpenia, koko vldze unies. Kad ivotn krik, ak sa prijma sJeiovm utrpenm aobetuje sa zlsky kblnym, pomha aj napriek akostiam da ivotu zmysel andej. Utrpenie nm mnohokrt uke cestu k premene nho ivota. Otvor nm srdce iduu vnaich udskch vzahoch kzomknutosti, kvzjomnej pomoci, kpokore, kpravm hodnotm ivota.
Na zver by som pouila citt zknihy: Kie mi Boh d silu prija veci, ktor sa nedaj zmeni, odvahu meni veci, ktor zmeni mono amdros vedie to od seba odli. S to slov hlavnej hrdinky romnu poda skutonho prbehu, ktor trpela nevylieitenou chorobou, sktorou sa rozhodla bojova.