ANGLIKNI VKATOLCKEJ CIRKVI

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2010-02-01 11:18:22
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Dvody vstupu angliknskych spoloenstiev do Katolckej cirkvi
Kr Henrich VIII., ktor vldol vAnglicku v16. storo, printil pod hrozbou straty ivota katolkov, biskupov nevynmajc, zavrhn poslunos apodriadenos rmskemu biskupovi (ppeovi) asm sa vyhlsil za hlavu Angliknskej cirkvi. Odvtedy je anglick kr (alebo krovn) nielen panovnkom Vekej Britnie (vrtane zemia anglickch kolni), ale aj hlavou angliknskych cirkevnch spoloenstiev. Vpriebehu dejn sa cirkev v Anglicku roztiepila na viacer menie cirkevn spoloenstv, ktor spja Konferencia zloen zo zstupcov cirkevnch spoloenstiev asymbolick postava angliknskeho arcibiskupa Canterbury.
Vminulom storo, najm vjeho druhej polovici, dolo vangliknskych cirkevnch komunitch kvnym posunom: niektor cirkevn spoloenstv zaali vysviaca na kazov eny aneskr vysviacali eny aj na biskupov. Toto je vKatolckej, ale iPravoslvnej cirkvi absoltne nemysliten. Repektovan je zsada, e Pn Jei povolal za apotolov len muov, na zklade oho bolo odvoden pravidlo Kristovej (Boej) vle, e kazmi abiskupmi mu by iba mui. VKatolckej cirkvi je vysviacka ien zakzan akto by sa poksil vysvti enu, bolo by to nielen neplatn, ale zrove by dotyn padol do cirkevnho trestu exkomunikcie, ktor me odpusti jedine ppe. Vangliknskych cirkevnch spoloenstvch zali ete alej: zaali vysviaca na kazov abiskupov aj enatch muov avydat eny, ba zaali vysviaca na kazov abiskupov aj homosexulnych muov alesbick eny. Za dleit povaujem pripomen, e vKatolckej cirkvi je zakzan vysvti na diakona, kaza i biskupa homosexulne orientovanho mua.
Pod tlakom tejto aivej situcie sa niektor angliknske cirkevn spoloenstv zaali bri,vyjadrova svoju nespokojnos avola po odchode zangliknskeho cirkevnho spoloenstva aovstup do Katolckej cirkvi. Vsasnosti sa odhaduje, e a 400 tisc angliknov vrtane angliknskych biskupov akazov chce vstpi do Katolckej cirkvi. Preto 4.11.2009 vydal ppe Benedikt XVI. apotolsk kontitciu Anglicanorum coetibus (angliknske spoloenstv), ktorou uril, za akch podmienok sa mu anglikni sta lenmi Katolckej cirkvi. Taktie vjej rmci povolil angliknom vytvra vlastn cirkevn spoloenstv.

Angliknske katolcke ordinarity
Angliknske katolcke ordinarity zriauje zppeskho poverenia Kongregcia pre nuku viery. Ide oaksi personlne dieczy podobn spoloenstvm vKatolckej cirkvi. Angliknsky katolcky ordinarit je zoskupenm angliknskych katolckych komunt (farnost) ohraniench zemne ana ich ele stoj personlny ordinr, ktorho menuje ppe. Veriaci ordinaritu (vrtane klru) maj povinnos zloi katolcke vyznanie viery aznova podmienene prija sviatosti kresanskej inicicie (krst sa vysluhuje podmienene). Klrus mus znova prija sviatostn vysviacku. Kto bol doteraz angliknskym kazom alebo biskupom, bude vysvten vKatolckej cirkvi na kaza (nie biskupa). Avak kad doteraz angliknsky biskup vysvten na kaza me poiada ppea odovolenie nosi biskupsk insgnie (mitru, iapku, kr, prste). Do II. vatiknskeho koncilu takto biskupsk insgnie nosili apotolsk protonotri aj vKatolckej cirkvi, ktorm tento estn titul priznal ppe (takto insgnie nosil naprklad ruombersk farr Andrej Hlinka). Ak s angliknski biskupi akazi u enat, aby mohli by vysvten na kazov Katolckej cirkvi, mus im ppe udeli osobitn vnimku (enatch kazov m Katolcka cirkev naprklad vprpade grckokatolckej sasti Cirkvi). Na ele angliknskeho katolckeho ordinaritu ako u bolo povedan stoj ppeom ustanoven personlny ordinr, ktor me by vhodnosti biskupa (ak bol ako anglikn slobodn) alebo vhodnosti kaza (ak bol ako anglikn enat aaj ako enat bol vysvten pri vstupe do Katolckej cirkvi). Hlavou jednotlivch miestnych komunt s kazi (farri).

Bohosluby
Neahkou lohou bolo vyrieenie problmu angliknskych bohosluieb. Katolcka cirkev ponechala angliknsky spsob slvenia svtch om. Tie sa vak konaj poda liturgickch knh schvlench Kongregciou pre nuku viery ako garanta katolicity tchto bohosluieb. Rovnako je to aj pri inch knihch, ktor sa pouvaj pri liturgii vangliknskych katolckych spoloenstvch a aj modlitbe brevira.

Zver
Cirkevn spoloenstv sa rozbjaj adelia ahko. Kad rozdelenie je vak ranou, ktor sa len ako hoj. Nvrat takho mnostva lenov angliknskych cirkevnch spoloenstiev do Katolckej cirkvi je vemi vnou udalosou nielen pre spoloenstv veriacich, ktor sa rozhodli pre takto odvny krok, ale je vemi vnou udalosou aj pre cel Cirkev, ktor sa takto obohacuje aj oangliknsku nboensk tradciu. Napokon treba ete poukza aj na osoby, ktor ako rozhodujce stli pri tomto dleitom kroku Svtej stolice: na prvom mieste Jozef Ratzinger ako ppe Benedikt XVI., potom kardinl Joseph Levada ako prefekt Kongregcie pre nuku viery a kardinl Walter Kasper ako predseda Ppeskej rady pre napomhanie jednoty kresanov. S to nielen ozajstn majstri vuen iorganizcii Cirkvi, e toto vetko dokzali naprojektova, ale najm mui, ktor s priam Bom darom pre Cirkev dnench ias.
Pre Pokoj adobro pripravil: Jn Duda (Spisk Kapitula 27.11.2009)