Modlitba naa kadodenn

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Ondrej vanara
Pridan: 2014-10-13 10:20:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Od nepamti potrebovalo udstvo vyjadri svoju tbu po Bohu anadviaza nejak kontakt s Bohom. Stalo sa tak prostrednctvom modlitby. lovek vysielal k Bohu svoje tby, trpenie, iale, ale aj modlitby na oslavu Boha. U v Starom Zkone poznme takto modlitby, ktor s zaznamenan vknihe almov.

V dnenom modernom svete by sme sa mali k Bohu obraca vo forme modlitby o najviac, lebo pri dnenom trende ivota na loveka doliehaj mnoh akosti a pokuenia, ktorm meme odola len v spojen s Bohom. Modlitba je teda najvzcnejia innos nho kresanskho ivota, ktorou najlepie poslime nie Bohu, ale sebe auom. Prve preto nm satan zaslepuje oi, ohluuje nae ui aska ns velijakmi prostriedkami, aby nm brnil zamestnva sa otzkou modlitby. Preto je cieom jeho snahy brni nm vmodlitbe. Smeje sa naej nmahe, posmieva sa naej mdrosti, ale trasie sa, ke sa v pokore sklame k modlitbe.

o je modlitba
Berieme vak my tto strnku modlitby vne alebo len chodme dookola? Je pre ns modlitba iba povinnosou alebo v nej vidme vek vsadu, opravdiv rados srdca, potrebu due, bez ktorej nemono i? Je naozaj modlitba to, ke iba tak hovorme svoje prosby, denne opakujeme frzy, vety aiadosti, z ktorch u mnoh stratili obsah a vznam a pri ktorch nae mylienky bldia ktovie kde? My musme nava, otvori si srdce, svoju myse, vntro pre psobenie Boha ajeho milosti. Modlitba, ktor m ma cenu, mus vychdza z nho vntra, zo srdca, neme by vynten, naplnovan, nauen. Modlitba zviery vyslan k Bohu istm srdcom nikdy neme min cie. Iba t, ktor vzvaj Pna s istm srdcom, mu v plnej dvere oakva vyslyanie svojich modlitieb. Boh nm na to dal svoje slovo. Pre Neho je to prirodzen, aby nae modlitby vypoul anae priania a prosby splnil.
Skutonosou vak je, e mnoh zns veriacich Bohu neverme a nedverujeme. Vina nedostatkov nho modlitebnho ivota m svoj pvod v tom, e sme sa nezamestnvali dos vne otzkou modlitby: o je to vlastne modlitba, ak m by, ku komu sa modlme a preo? Vlastnm cieom modlitby je poznanie Boha. Dua, ktor nevnma a nepozn Boha, duchovne hynie. Nie je to ni inho, ako hlbok vedomie prtomnosti Boej, je to prevanie prtomnosti Boej v naom ivote. Je vemi dleit uvedomova si potrebu stlej Boej prtomnosti. Modlitba nm pripomna nau zvislos na nebeskom Otcovi. Je to ovea viac ne vyprosovanie uritch darov od Boha, ike prosba je cennm doplnkom modlitby. Modlitba teda iste nie je pokusom iada Boha o to, aby konal poda vle loveka. Slovo modlitba vyvolva v dui kresana predstavu pokornho sklonenia sa pred Stvoriteom, ke sa otvra jeho srdce a prdy slov vychdzaj z jeho vntra, aby vyjadrili jeho tby a prosby. Modlitbou sa lovek ako stvorenie Boie, ako odlesk poda obrazu Boieho obracia sp ku svojmu Stvoriteovi a vzva jeho meno. Ak tame prisbenia Boie o modlitbe, iste nm napadne, e Boh vloil do naich rk a prli vek moc. Sn ani nie sme schopn to vetko, o nm dva, prija.

o hovor Psmo o modlitbe
A urobm vetko, oo budete prosi vmojom mene, aby bol Otec oslven vSynovi. Ak ma budete prosi o nieo vmojom mene, ja to urobm. (Jn 14,13-14). Nie vy ste si vyvolili ma, ale ja som si vyvolil vs a ustanovil som vs, aby ste ili a prinali ovocie aaby vae ovocie zostalo; aby vm tak Otec dal vetko, oo ho budete prosi v mojom mene. (Jn 15,16). V ten de sa ma u na ni nebudete pta. Veru, veru, hovorm vm, ke poiadate Otca o nieo vmojom mene, d vm to. (Jn 16,23). Vo vetkch tchto cittoch sa hovor o modlitbe v Jeiovom mene. o to teda znamen modli sa v jeho mene? Neznamen to pomodli sa oficilne ana konci prida skrze Krista. Mnoh sa takto mu domnieva, e sa modlia k Otcovi, ale klam sami seba. Vidme to aj na prklade farizeja a mtnika, ktor sa ili modli do chrmu. Apotol Jakub sa zmieuje o takchto modlitbch, ktor Boh neme vypou, pretoe tak veriaci zle pros. Proste, anedostvate, lebo zle proste; chcete to vyui na svoje nruivosti. (Jak 4,3). Zl modlitba sa ned napravi dodatkom skrze Krista a sprvna modlitba iste nezostane nevyslyan, ike priamo tieto slov chbaj. Meme si to ukza na prklade, o to znamen modli sa v mene Jeiovom. Je to obraz vednho ivota obchodnka, ktor m svoje konto v banke. Istee, neme poadova od banky viac ne m na konte. No dajme tomu, e m zmonho priatea. Ten mu d ek, ktor si me vyplni na sumu, ktor od priatea potrebuje. Meme teda poveda, e bankou det Boch je nebo a Boh je vek boh. Jei nm nka takto ek v modlitbe. No ani on nm ned ek, ak by sme chceli jeho peniaze premrha. Preto nevysly vetky nae nerozvne detinsk prosby. Priniesli by hanbu nielen jeho menu, ale i nm pre n rozum.

Pomoc Ducha Svtho
Najvm pomocnkom pri modlitbch je teda Duch Svt. On je npomocn naim modlitbm, ve my asto nevieme, za o sa mme modli. Modlitbou sa v ns prejavuje moc Boia, a tm sa n ivot zasvcuje Bohu. Modlitba nm nebola dan ako ak bremeno alebo nepohodln povinnos. M ns naplni radosou amme v nej erpa t silu, ktor prekonva vetky prekky a oslobodzuje. Nie je potrebn, aby sme zoiroka zaali a toili sa okolo toho, o vlastne od Pna chceme. Nie je potrebn, aby sme hadali nejak vzneen slov pre svoju modlitbu. Nemodlime sa iba slovami afrzami nauenmi spamti, nebume veobecn a neurit, nemastn aneslan, ale ani vlan a nespoahliv. Pn ns chce celch, cel nau bytos s telom aj sduou. Poloviat kresan je mlo platn uom aj Bohu. Takto, e si vlan, ani horci ani studen, u-u a vypvam zst. (Zjv 3,16). No nebume ani hlunmi renkmi, ktor vyvolvaj obdiv a chvlu povajcich. asto s pri naich modlitbch aj prekky azbrany, ktor nm brnia vmodlitbe. asto sme navou tak sklesl a zoslaben, e naa dua nenjde potrebn spojenie s Bohom. Sme rozladen, ako keby nm vyia moc zabraovala povanie toho, o nemme i nesmieme pou. Boh chce, aby sme sa modlili a satan to zase nechce a ska vetko mon, aby nm v tom zabrnil. Dobre vie, e modlitbou vykonme omnoho viac ne akoukovek inou prcou. Ak si pokakneme k modlitbe, napadaj nm mylienky: o sme zmekali, o sme zabudli a o mme ete urobi. Bute triezvi a bedlite. V protivnk diabol obchdza ako revci lev a had, koho by zoral. Vzoprite sa mu pevn vo viere. (1Pt 5,8). Bo protivnk chce zabrni modlitbe, nechce pripusti obecenstvo loveka s Bohom. Ska to najastejie rozptlenm naich mylienok. Napln nau myse naimi vlastnmi akosami, take sa nememe sstredi na svojho Boha, ku ktormu sa chceme modli. Jeho snahou je zamera ns viac na dary ne na Darcu. Tak prehliadame asto prav Bo zmer a mylne si mnoh vysvetujeme. Nepriate vak je neustle v pohotovosti, aby prekazil nae modlitby, aby kril nae cesty za Jeiom, aby ns zviedol na kriovatkch naej nerozhodnosti. Ako asto podlieha a ako ahko sa nech ovplyvni dua nerozhodn, vratk aslab! A tak u sama modlitba je zpasom so zlm.

Prekky v modlitbe
istota srdca me zvisie od mnohch hriechov a nerest, z ktorch niektor s naprklad pochybovanie - nedvera a pochybnos patria medzi najvie prekky v modlitbch. Pcha - v srdci kadho z ns je vekou prekkou a po nej nasleduje pd, ako o tom svedia mnoh prslovia. Ak sa modlme, robme tak vdy v primnej pokore, lebo pokornm Boh dva milos. Nelska - v srdci kresana je najvou prekkou modlitieb. Nememe i v nezhode s umi a by v zhode s Bohom (najdleitejie prikzanie). Duch modlitby je zrove duchom lsky, s nerozluiten. N kadodenn ivot s umi je najlepm meradlom naej duchovnej vyspelosti prve tak ako modlitba. Boh nehodnot nae modlitby poda vyspelosti v rei, ale poda vyspelosti ducha, poda komunikcie s blnym a voi nemu. Koko je tch, ktor nemu pre obyajn nedorozumenie odpusti mnohokrt ani svojim deom alebo najblim a modlia sa denne Oten? Ve kad iste poctil vo svojom ivote, e kad nelska k blnym ubliuje najviac tomu, kto ju prechovva vo svojom srdci. Ako teda zosta vern Jeiovi? Je iba jedna cesta: Vo vetkch modlitbch aprosbch sa modlite vkadom ase vDuchu. Avom vytrvalo bdejte aproste za vetkch svtch! (Ef 6,18).ray ban wayfarer sac longchamp pliage pas cher sac longcham pas cher Christian Louboutin Uk louboutin shoes tn pas cher
I ke s na ceste vytrvalej modlitby mnoh zbrany - telesn slabosti, nava alebo boles, ivotn trapy, rozptlen mylienky alebo istota srdca, vdy si musme uvedomi, e bojujeme s mocnosami temnosti, ktor pozn ns, ale my nepoznme ju. Jei vtedy iste s lskou na ns pohliadne, ke ns uvid bojova proti vlastnm slabostiam a hriechu. No modlitba nie je iba bojom a zpasom v dennom ivote. Je nm i techou a posilou v naej viere, lske i ndeji. Nem ns vyerpva, ale posilova, nie pokori, ale pozdvihn. Ke teda dosiahneme prav spoloenstvo s Bohom v modlitbe, On iste na takto prosbu zhliadne azoberie ju na vedomie. Ke teraz hovorm, e Boh odpovie na nau kad modlitbu, neznamen to ale, e nm d vdy, o o sme iadali. Ak je to v slade s jeho vou, d nm to, ak by to bolo v protiklade, ak, i na to prdeme. Boh ako n Otec nm dva vetko v prhodn as. Musme si uvedomi, e Boh nedva svoje dary pre zajtrajok, ale pre prtomn as. Chce ns zbavi naej udskej starostlivosti o zajtrajok. Majme teda ist srdce, mysly a mylienky. Prevajme spoloenstvo s nm v dennej modlitbe, v kadom konan sa spjajme s Bohom. Potom sa aj nm bude ahie modli, lebo ak budeme Boha spoznva v naom kadodennom konan, naume sa lepie spoznva Boiu logiku a budeme skr vedie, za o mme prosi. Preto sa sname by v pravom spojen s Bohom, aby sme mohli i pravm ivotom, t.j. aby sme mohli JESTVOVA.