DIEA AKO DAR

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2010-02-01 11:13:35
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Diea prichdza ako DAR v prodnici. Svoj prv de ivota trvi na novorodeneckom oddelen.

Nie je ni krajie, ako stretn matku i oboch rodiov hrdo si odnajcich domov dar svojej lsky. Tejto astnej chvli vak predchdza chva najaia, ale oakvan prod. Diea me uzrie svetlo sveta rznymi spsobmi. Najastej je prirodzen spsob, ke prichdza na svet hlavikou, zriedkavo aj panvovm koncom, prodnmi cestami. Starostlivos o novorodenca preber detsk lekr, ktor je pri prode od momentu preruenia puponej nry. Najdleitejie s prv minty po naroden. Vtedy lekr posudzuje ivotaschopnos malho novorodenca tzv. Apgarovej skre v1., 5. a10. minte po naroden. Posudzuje sa tu vitalita novorodenca krik, pohyblivos, pravidelnos a charakter dchania, akcia srdca, svalov tonus afarba koe. Bezprostredne po naroden odsaje zdravotn sestra dchacie cesty astnu dutinu novorodenca. Je dleit si vimn, i plodov voda nie je skalen. Vtedy hroz malmu lovieikovi infekcia z vdchnutej plodovej vody. Vek i nadmern mnostvo plodovej vody upozorn na vvinov anomlie trviaceho alebo vyluovacieho traktu. Po starostlivom odsat aosuen lekr zhodnot Apgarovej skre a zbene vyetr predovetkm ivotn funkcie novorodenca dchanie a akciu srdca. Po akom prode alebo namodravej farbe koe dvame novorodencovi inhalova kyslk. Vprpade dobrej adaptcie lekr vyetr novorodeneck reflexy, dchacie elesty, srdce. Posudzuj sa zjavn vroden vvinov chyby priechodnos paerka a konenka. Prv stolica novorodenca je tzv. smolka aodchdza do 24 hodn po prode. Ak m diea problmy sdchanm, dchanie je nariekav, hlasit adiea vraznejie pen okolo st, starostlivos preber zdravotn sestra a pozoruje jeho stav v inkubtore. Vlepom prpade trvi novorodenec prv dve hodiny spolu s matkou vprodnici. Vtedy sa po prvkrt prisaje k prsnku a pri pohade na svoje diea pozabudne ubolen matka na prodn trpenie. Ete vprodnej sle diea premeria aprevi zdravotn sestra, pod do svalu injekciu vitamnu K, ktor je dleit z preventvneho hadiska pre riziko krvcania anakvapk do o O-Septonex ako prevenciu onch infekci.
Na novorodeneckch oddeleniach naich nemocnc prevlda systm rooming in. Vtedy je diea umiestnen na spolonej izbe s matkou a s oetrovan spolone.
Ak je novorodenec chor, starostlivos o diea preber zdravotn sestra v osobitnom boxe. Matka sa zaa do starostlivosti o svoje diea, u sa ho doji. Zvyajne do tretieho da po prode hmotnos dieaa kles. Po treom dni sa diea u bez problmov prisaje a je schopn prijma matersk mlieko. V prpade jeho nedostatku je diea dokrmovan mliekom zbanky enskho mlieka alebo menej vhodnou mlienou formulou. Novorodenec je do domcej starostlivosti prepusten po piatom dni ivota. Ete pred odchodom domov je okovan proti tuberkulze, vyetren s jeho bedrov kby avykonaj sa nevyhnutn vyetrenia niektorch monch ochoren a vyetrenie zameran na odhalenie hluchoty. Je toho naozaj vea, m mus prejs bezprostredne po svojom naroden mal zdrav novorodenec.
VEurpe existuj rzne formy starostlivosti omatku. Naprklad vHolandsku polovica matiek uprednostuje prod doma. V inch krajinch matku s dieaom prepaj zprodnice bezprostredne po prode. Takto formy vak predpokladaj fungujci systm domcej oetrovateskej starostlivosti, na ktor v naich podmienkach zatia nie sme pripraven.
elm vm, aby ste v nvale vianonch povinnost nezabudli na to najpodstatnejie: zai a prei vianon rados a tajomstvo Novho ivota.