Na druhom konci lana

Rozhovor s Petrom Frankoviom

P. Frankovi je druh sprava (Autor:  )
Autor:Dagmar Repask
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

lovek. Dokonal vo svojej nedokonalosti. Nedokonalo dokonal. Chce objavova, poznva, riadi, vldnu. Kad chce nieo, niem vynik, snva.
Ak s ale nae sny ? Odvne i nesmelo zakrknut ? Mme ich naozaj, alebo sa len na sny hrme a v skutonosti nm ide o to ist: ma moc, peniaze, slvu ... Ktovie, nae tajomstv s tajomstvami prve preto. S ako poklady ukryt hlboko v ns.
Stretn loveka, ktor vie, o chce, presne vyjadr zmysel, cie a nehanb sa pritom spomen aj peniaze, je zriedkav. Priznm sa, neverila som, e tak udia existuj. Myslela som, e zmizli a boli nahraden tmi, ktor myslia na peniaze, myslia peniazmi a vetko robia len pre peniaze. Ale nie, celkom nhodou ich stretvame a srdce ples, e s lovekom to nie je a tak zl !
Dve hodiny strven s chlapcom zo smiianskeho Vynho konca, horolezcom Petrom Frankoviom, boli asn. Presn ako vajiarske hodinky, usmievav, primn a prostorek, pln optimizmu a snov. Mu v najlepom veku. Ak by som ho stretla na ulici, iste by mi nenapadlo, e patr k tm vnimonm uom vystupujcim z priemernosti a ukazujcim nm ostatnm, e ivot sa d skutone prei, e nae sny sa mu zhmotni. Aj ke maj vku osemtisc metrov.

SEN

U v 13-tich vedel, m sa chce sta. Skoby v stene rodiovskho domu, prv vny previs medzi mrom a strechou, horolezeck lano upevnen o komn. Moment, ke otec s asom zistil, e omietka je zokraban po tehlu a mr znien. Pochvala i trest ? Len vsledok: na klte porban lano sekerou.

VZDOR

Poctivo zaroben peniaze sa stihli premeni na dve /pozor, nie jedno/ lan a slov smerovan otcovi: Tu m, me op rba!. Dnes si pn Frankovi priznva, e jeho slov boli a arogantn, ale vsledok ? Vhra. Mohol robi to, po om til.

OD TOMAKU K HIMALJAM

Cvin skala v Slovenskom raji sa postupne premieala na vie skaly, kopce, pohoria. Tatry, Alpy, Pyreneje, Kilimandro, sopen pohoria v Chile a ..... a Himalje. Sen, ktor snvaj horolezci, Makalu, piaty najvy vrch sveta.

FAKTY

Tam hore znamen 23 krokov za mintu heroick vkon. 32 stupov mrz a vietor rob 64 stupov , lovek had previsy, trhliny, miesta, kde je teplo. Teplo vemi relatvne - "-45 stupov". Pi znamen prei, pitn reim rovn sa ivot. Vkov choroba, omrzliny, krvav zrazeniny, splen tvr to vetko me spsobi, e hoci m cie na dosah ruky, na vrchol nedjde.

TVRD PRCA A PENIAZE

Najdleitejia je zodpovednos. Zodpovednos a presnos. Dohoda o stretnut tam a tam, vtedy a o tokej sa nepotvrdzuje. Je jasn, aj ke sa m realizova a o pr mesiacov neskr. Sasou prpravy horolezca s samozrejme peniaze. A to ma zobralo. S ahkosou hovori o pol miline, s horkosou o miline len preto, e chbal kvli tomu, e niekto nedodral slovo, doke len lovek, ktor sce pozn ich silu, ale potrebuje ich len preto, aby poznval. Lebo peniaze maj hodnotu len vtedy, ak sa premenia na zitok, na poznanie. Na znovuobjavenie krsy Zeme, na utvrdenie, e ten, ktor je na druhom konci lana, dr ma a mj ivot pevne v rukch. Dotka sa neba, dcha miesta, ktor okrem pr vyvolench pozn len Boh. To s pre neho peniaze. iadna mamona, iadna nadutos, luxusn auto i tun konto. Slov vypovedan i tie, ktor som nala medzi riadkami naozaj vzcne v dnenom na matrii postavenom svete.

SEN HOROLEZCA

Ete desa rokov aktvne liez na 8 tiscov kopeky, potom u len sedem. Vychova alch, aby krali v apajch /i po skobch?/ predchdzajcej genercie.

SEN SNOV

Nie je len Zemegua, vo vesmre je toho viac ...

ZVER

Zver nie je, ak len tohto lnku. Peter Frankovi ije naplno svoj ivot. Lska k tomu o rob, k ivotu, k uom, ho posva stle alej a alej. Alebo vyie ?
Aj ke nie kad de je nedea, oplat sa aka na t aliu. Nie, netvrdm, e njs zmysel ivota znamen zdolva kopce. Je jasn, e kad neme a ani nechce by horolezcom. Ale kad me ma rd ivot, svoju prcu. Me pretvra svet ponc sebou, pomha. Niekde som tala, e nie je dleit, o lovek rob, i sad zemiaky alebo stavia katedrly, lebo kad prca je potrebn. Ja tieto slov troku prevrtim. Je dleit, o robme. Je dleit, ako to robme, e to robme dobre a radi a e n ivot sa stva nam zhmotnenm snom.
Matka Tereza raz vyriekla: Nememe by vetci svt, ani dobr. Ale vetci sa meme sta lep.
Po stretnut s Petrom Frankoviom som sa ctila lepia o poznanie, e nae asto banlne problmy, zkos a pesimizmus s zbyton a nepridvaj na kvalite nho itia. Ve je toko vec, kvli ktorm sa oplat i! Len treba na to zl zabudn a vychutnva ivot plnmi dkami. Chcie by tm na druhom konci lana a ma istotu, e ten druh m istotu prve vo mne. Chcie pokori seba samho a nemusie pritom pokori trebrs osemtiscovku ...