Dni pokánia a kajúcnosti

Autor:Ján Duda
Pridané: 2009-05-14 15:08:41
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V cirkvi máme čas kajúcnosti a dni pokánia. Časom kajúcnosti je pôstne obdobie, ktoré začína Popolcovou stredou a končí v stredu pred Zeleným štvrtkom Pánovej večere. Dňom pokánia je v cirkvi aj každý piatok v roku. Čas kajúcnosti a dni pokánia máme prežívať celkom ináč než ostatné dni v roku.

 Prísny pôst
Jedným z viacerých spôsobov ako prežívať čas kajúcnosti je prísny pôst. Katolícka cirkev však povinne žiada od svojich veriacich prísny pôst iba dva razy do roka: na Popolcovú stredu a na Veľký piatok. Popolcovou stredou začína pôstne obdobie a na Veľký piatok si cirkev pripomína umučenie Pána Ježiša Krista. Špecifické prežitie prísneho pôstu spočíva v tom, že len raz za deň (24 hodín) sa môžeme najesť dosýta. Pitie tekutín (nie však alkoholu) nie je obmedzené. Cirkevný zákon presne vymedzuje aj adresátov prísneho pôstu. Keďže ide o vážny zásah do stravovacieho systému človeka, katolícka cirkev záväznosť prísneho pôstu vymedzuje na obdobie medzi 18. a 60. rokom veku veriaceho človeka.

Eucharistický pôst
Od prísneho pôstu treba odlíšiť eucharistický pôst, ktorý spočíva v tom, že z úcty a nábožnosti voči eucharistii sa jednu hodinu pred svätým prijímaním treba zdržať akéhokoľvek jedla a nápoja. Výnimkou sú lieky a čistá voda. Od eucharistického pôstu sú oslobodení kňazi, ktorí v ten istý deň slúžia svätú omšu alebo tretiu svätú omšu. Kňaz môže slúžiť jeden deň iba jednu svätú omšu, ale s dovolením diecézneho biskupa môže vo všedný deň slúžiť aj druhú, ak si to vyžaduje duchovné dobro veriacich. Povoliť kňazovi slúžiť vo všedný deň tretiu svätú omšu neprináleží diecéznemu biskupovi, ale pápežovi. Podobne v nedeľu a prikázaný sviatok môže diecézny biskup povoliť kňazovi slúžiť nielen druhú ale aj tretiu svätú omšu. Ale slúžiť štvrtú svätú omšu môže povoliť kňazovi iba pápež, nie diecézny biskup. Eucharistický pôst viaže kňaza pred slúžením prvej svätej omše. Ak slúži v ten istý deň druhú svätú omšu, môže sa niečo napiť alebo zjesť a to aj vtedy, keď pred druhým svätým prijímaním bude kratší než jednu hodinu. To isté platí, ak v nedeľu a prikázaný sviatok slúži tretiu svätú omšu. Eucharistický pôst nie sú povinní dodržať ani tí, ktorí sa starajú o chorého alebo jeho najbližší príbuzní, ak kňaz prinesie chorému sväté prijímanie vo forme viatika (pokrmu na cestu do večnosti). Vtedy aj ostatní prítomní môžu prijať eucharistiu spolu s chorým a to aj vtedy, ak predtým niečo zjedli, a teda nezachovajú určenú jednu hodinu pred svätým prijímaním. V takomto prípade je dobré vytvoriť spolu s chorým eucharistickú jednotu a obetovať sväté prijímanie za Božiu pomoc pre chorého a za jeho večnú spásu.

Zdržiavať sa mäsitého pokrmu
Katolícka cirkev vyžaduje od katolíkov, aby sa na Popolcovú stredu a každý piatok v roku zdržali mäsitého pokrmu z úcty k Pánu Ježišovi. Každý piatok je dňom pokánia, lebo Pán Ježiš v piatok zomrel za našu spásu. Tento cirkevný predpis zaväzuje všetkých, ktorí majú viac ako 14 rokov veku (horná hranica veku nie je stanovená čo znamená, že to viaže až do smrti).

Čas veľkého pôstu
Pôstne obdobie však nie je obmedzené iba na Popolcovú stredu a piatky. Celé toto obdobie má charakter kajúcnosti a pokánia. Je to čas príležitosti zmeniť svoj život: čas nápravy zlozvykov, čas modlitby, účasti na svätej omši, čítania Svätého písma a konania takých skutkov, ktoré nám poslúžia pre večnú spásu. Preto sa treba stíšiť, vyhýbať sa hlučným zábavám, diskotékam a iným podobným podujatiam.