Za mdru starobu

Modlitba svtho Frantika Saleskho

Autor:redakcia
Pridan: 2009-05-14 10:20:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pane, ty vie lepie ako ja, ako som zo da na de star a jednho da budem star plne.
Chr ma od pokuenia, aby som sa pri kadej prleitosti neusiloval hocikomu rozprva, o o kadej veci viem. Stareck tranie obauje vetkch dookola.
Chr ma od toho, aby som sa neusiloval vetkm uom okolo seba zasahova do ich ivota vnucovanm svojich nzorov. Predstava starcov, e oni vetkmu rozumej najlepie, je trpna.
Pomhaj mi, aby som bol rozvny, ale nie nerozhodn. Aby som bol ochotn poradi tomu, kto sa pta, ale aby som nerozkazoval.
Pomhaj mi, aby som sa neusiloval radi tm, ktor sa na radu nesptaj, a tak si zachoval zopr dobrch priateov.
Pomhaj mi, Pane, aby som dokzal nerozprva o svojich zdravotnch akostiach. Rok o rok rastie vo mne chu stle podrobnejie ich kdekomu popisova.
Neodvaujem sa prosi o dar, aby som vedel pova s poteenm, ke in hovoria bez konca o svojich zdravotnch problmoch, ale o trpezlivos, aby som to aspo zniesol.
Neodvaujem sa u tie prosi o lepiu pam. Prosm len o pokoru, aby som si na svoju zbudlivos spomenul, ke sa mi bude zda, e in sa mlia.
Ale o toto a vemi prosm, Pane: aby som si dokzal zachova vdnu a lskav tvr. Ve predsa mrzut pohad je obraz diabla.
Aj ke moje oi slabn, nech si zachovm dobr zrak pre vetko, o je na blnom dobr nech nie som leniv to poveda apochvli.
Na tvri mm vrsky, moje prsty s neobratn a nohy ak. Niekedy je mi z toho zko. Nech si viac pripomnam to, o ete mem ne to, o u nemem. Nech si v bzni pred starobou staviam tt tvojich slov: Kto vo ma ver, tomu rast krdla ako orlovi.
Daj mi, Pane, silu, aby som prijal svoju starobu v dvere v Teba. Nie plaliv starobu, ale van. Van za vetko dobr, o bolo, o je a omu dverujem, vo viere vTeba, lebo Ty ije a krauje na veky vekov. Amen.