lovek a staroba

Autor:Jn Duda
Pridan: 2014-10-13 11:04:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nvod na kvalitn preitie jesene udskho ivota asi nejestvuje, hoci odbornkov tak ako na vetko in by sme iste nali. Ale s tak, ktor radia, e treba zdravo i, zdravo sa stravova, vyhba sa stresom, striedmo pracova. Niektor toto si a prli radiklne zobrali k srdcu a nepracuj vbec. Ale d sa to? Ve u ani vzduch nie je zdrav, strava je chemicky oetrovan a ak by sme chceli i bez stresov museli by sme vstpi do kartuzinskeho kltora. A ako striedmo pracova, ke sa v prci od ns poaduj vkony a vysok produktivita prce?! Asi nm neostva ni in ne aka na starobu a ak bude, tak bude. Ale mono predsa... eby sme preto fakt ni nemohli urobi?

Ako by mala vyzera staroba?
Ako by mala vyzera staroba?, sptal som sa istho ininiera strednho veku. Nu pomaly a zamyslene zanal starobu by mal lovek i zodpovedne. Mal by sa pripravova na venos v modlitbe, v pokojnom ivote, v asti na svtej omi, ak mu zdravie dovol chodi do kostola. Ale skutonos je, ia, asto in. Mnoh sa daj na pijatiku a neij dobrm ivotom. al maj komplikovan vzahy a duu im suuj problmy. Akoby sa zabudlo, e ij posledn etapu svojho pozemskho ivota.

Dozrievanie
udsk ivot je ako dozrievanie. Sta sa pozrie na prrodu, kde je jar, leto, jese a zima. Detstvo je jarou udskho ivota, je pln radosti, astia, rodiovskej lsky, uspokojenia z rastu. Diea je ako kvet udskho astia, ako zakvitnut jablo pln prekrsnych kvetn ozdobujcich tento svet. Z jari detstva vak prichdza leto duevnej itelesnej zrelosti i plodnosti. Krsny je pohad na mladch ud plnch vntornho astia a telesnej krsy a munosti. Je to doba plodnosti, tvorivosti, prce a dotvrania sveta. Ale po lete prichdza jese. Sily sa strcaj, zdravie je chatrnejie, rozum u nie je tak bystr. Tak ako v ase jari lovek rstol v sile, v ase jesene sa lovek vracia do slabosti. V jeseni leto odchdza, aj keby sme si elali, aby ostalo. Aj v starobe takto lovek odchdza. Viem, e nie kad sa s tm doke zmieri, vyrovna, ale to ni na veci nemen: lovek jednoducho odchdza. Nepomhaj ani plastick opercie, odsvanie tukov, odstraovanie vrsok..., lebo vek sa ned zastavi tak, ako sa ned zastavi as.
A mono kdesi tu sme pri koreni problmu. ivot nie je a neme by len leto. Preto by sa mal lovek ui prijma v hlbokej pokore pre Bohom vetky obdobia svojho ivota. Viem, e nie vdy sa to zaobde bez bolesti, bez sz bezmocnosti. Ale vetko je v Boom plne dozrievania loveka pre ivot ven. Lebo ako hovor Kniha Kazate: Je as narodi sa i as umrie! Jednoducho ods.
Dnen svet nm ukazuje slabos aodkzanos na inch ako nieo neprijaten. Nie je to pravda. Zrel lovek je ten, ktor sa zodpovedne postavil aj k vlastnej slabosti a odkzanosti na slubu inch. Ten, ktor doke v pokore pre Pnom prija a zna i tie neprjemn sluby, ktor u sm vykona nevldze a nedoke. A ak ich zna vpokore a modlitbe za sliacich, je obdivuhodn prklad udskej zrelosti pre nebo.

Jese je skka leta
Ale jese je aj skka leta. udia v plnej sile by nemali zabudn, kto a o sa skrva za lovekom udskej jesene, e je to asto pam naplnen asnou udskou sksenosou, mdrosou, mono nie nauenou, ale sksenou nadobudnutou v rozmanitch udskch osudoch. Mali by pochopi, e star udia s bohatou studnicou udskej sksenosti, z ktorej mono erpa a mali by nechva erpa z tejto studnice aj deti.
Tie sa niekedy stva, e star udia s ako deti v zmysle Jeiovch slov ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeskho krovstva. Tak, ako si deti si vyaduj opateru, tak niekedy si rovnak opateru vyaduj aj star a chor udia. Vyaduje si to neraz priam hrdinsk obetavos, trpezlivos i pokoru na jednej i druhej strane. V takchto chvach netreba zabda na Jeiovu trpezlivos v utrpen i v slube. Preto ani tieto chvle nemusia by len chvami utrpenia, ale aj obojstrannho poehnania.

o poveda na zver?
Som presveden, e nevymyslm ni nov a plne sa stotoujem s nzorom spomnanho pna ininiera vtom, o om by mala by staroba loveka: o modlitbe a prprave na ivot ven. Preto mm vo vekej cte starch ud, ktor maj zubu v modlitbch. Ich modlitby toti hovoria za vetko, o om bol a o om je ich ivot.

louboutin shoes nike pas cher louis vuitton sito ufficiale longchamp soldes air max 90 pas cher Louis Vuitton Pas Cher