Sv. Michal archanjel

Autor:Jn Duda
Pridan: 2009-05-14 10:12:39
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V  Starom zkone anjel sprevdza mladho Rafaela do cudzej krajiny ako jeho ochranca, anjeli pomhaj nbonm mladkom zdruenm okolo proroka Daniela, anjel zvestuje narodenie sv. Jna Krstitea jeho otcovi Zachariovi inarodenie Pna Jeia jeho matke Panne Mrii. Anjel vyviedol sv. Petra z vzenia...

Najdramatickejie vak ukazuje prbeh nebeskho boja anjelov vKnihe Zjavenia. Nebudem sli Bohu nezaznelo len z st ud, ale aj anjelov. Teda udsk drma sa ukzala nielen v prpade ud, ktor sa opisuje ako prbeh z raja a odvtedy sa denne mnohokrt opakuje, ale ukzala sa ako tragdia v prpade niektorch anjelov. Kee anjeli povali videnie Boha, ich potrestanie je nezvratn a znamen peklo, lebo kde niet Boha, tam ostva iba peklo. V biblickom prbehu anjelskej vzbury vystupuje vodca nebeskho zboru vernch anjelov sv. Michal archanjel. Preto sa povauje za vemi innho patrna a ochrancu proti kladom Zla, ku ktormu sa veriaci s vekou dverou utiekaj vo svojich modlitbch.
Duchovnos loveka je asto vyjadren nielen v modlitbch, ale aj vumen. Naprklad v sochrskom imaliarskom umen umelci sv. Michala znzoruj ako mua s krdlami (krdla s symbolom, e ide oduchovn bytos, o anjela) s ohnivm meom v ruke. Takto je naprklad znzornen v podobe sochy pri Michalskej brne v Bratislave, kde ohniv me je vemi vrazn. Sv. Michal je takto akoby vykonvate boej spravodlivosti. Na hlavnom oltri markuovskho kostola je sv. Michal znzornen podobne, avak pod nohami m Satana, ktorho premohol. Aj tu je teda sv. Michal vykonvate boej spravodlivosti.
V poslednch desaroiach sa nm boia spravodlivos predstavuje vtch najkrajch podobch: Boh je lska, sBohom svis odpustenie. Prkladom tohto odpustenia je Jei na kri. Zdrazuje nm, e Boh nedovol, aby bol lovek zatraten naveky, lebo je to proti boej lske k loveku, ve Boh tak miloval svet, e poslal svojho jednorodenho Syna, aby nezahynul nik... Dotkame sa problmu lsky i spravodlivosti, boej lsky a boej spravodlivosti. Boh je lska, ale rovnako Boh je aj spravodlivos! Preto lska a spravodlivos sa v Bohu vzjomne nevyluuj. Boh loveka miluje, ale svoju lsku nikomu nasilu nevnucuje. Lene kde niet boej lsky, ostva iba peklo. Ak sv. Michala povaujeme za vykonvatea boej spravodlivosti, ktor symbolicky zdrazuje jeho ohniv me, meme ho povaova aj za obrancu aochrancu Boej lsky.
Treba poukza ete na jeden rozmer cty k sv. Michalovi. Kostoly zasvten sv. Michalovi obvykle stoja na nvriach, kde stli predtm pohansk kultov pohansk miesta. Mono typickm prkladom je op markuovsk chrm, ktor stoj na nvr nad riekou Hornd a jeho vea sa ti k nebeskm vinm. Aj dnes musme eli novm pohanskm praktikm, novm bikom, ktor niia duu loveka: okultn praktiky, satanistick orgie, drogov a in zvislosti apsychosexulne nenormlnosti azvrtenosti. Preto sa aj dnes radej modlievajme k sv. Michalovi archanjelovi, aby ns ochrnil pred novodobm pohanstvom a jeho nsledkami.