Sila obrazu a zitok zo spoloenstva

Aj cirkev sa poka vstpi s ohlasovanm evanjeliado sfry obr obrazov

 (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Sila obrazu

Som presveden, e a v poslednej dobe si zaal lovek zvl᚝ mocne uvedomova silu, akou obraz vplva na loveka. Jednm z najvplyvnejch a najbohatch muov dnenho Talianska je Silvio Berlusconi, ktor vlastn niekoko televznych kanlov v spomnanej krajine. Ke lovek nieo vid, zanech to v om siln dojem. Naprklad pozerte celoveern film. A potom, ke si ahnete spa, ete dlho vm chod po rozume, o ste videli a pouli a pamtte si to dlh roky. Ak sa k obrazu ete prid farba, sila obrazovho vnemu nadobda obrovsk rozmery a hlboko prenik do ducha loveka a dlho sa tam udr. Preto dnen doba je dobou vekch plagtov popri cestch, dobou televzie, filmov, kn, farebnch asopisov.

Aj cirkev sa poka vstpi s ohlasovanm evanjelia do tejto sfry obrazov. Preto to enormn silie cirkvi vstpi na obrazovky televzie (jedno je ist: do Markzy sa cirkev nedostane a ak sa dostane, tak iba tak, aby mohli ukza, ak je t cirkev niomn a zbyton.) Preto sme mali v jubilejnom roku putovanie obrazov po rodinch, preto farebn prv strana nho asopisu a podobne. To vetko preto, e sa pokame k uom pribli Boha obrazovm vnemom i ptavm slovom. Aby to malo na ud vplyv, aby ich to zaujalo.
Ete si kladiem jednu otzku: preo dvaj v televzii reklamy, ke nm u tm lez na nervy? Preo s okolo ciest tie vek obrazy, ktor nazvame bilboardami, ke na nich len hundreme a stoja obrovsk peniaze? Odpove je jedin: ak pozerme film, pozerme aj reklamu. i chceme alebo nechceme. A podobne je to aj bilboardami. Nie je dleit to, i kvli nim hundreme, alebo i nm lez na nervy. Dleit pre ich tvorcov je to, e ich stle a stle opakuj a nm sa to vrva stle hlbie a hlbie do nho ducha. A odrazu s asom zistte, e t nenviden reklamu si pamtte najviac a ten ohundran bilboard vm najviac utkvel v pamti. A tak dosiahli, o chceli, a to aj napriek tomu, e sme to my sami nechceli. U z toho vidme, ak asn je sila farebnho obrazovho vnemu. Preto ho ani v otzke duchovnho ivota nememe obs alebo ponecha na okraji. Musme si o om poveda osi viac a bliie, aby sa s nami nemanipulovalo proti naej vli.

Detrukn sila obrazu

Farebn obraz m asn silu a vplyv, lebo hlboko prenik do nho vntra. Tto sila nm me znii a rozbi nae vntro, nho ducha, ak to bud obrazy, ktor s zl. Obrazy, ktor propaguj zlo, nsilie, erotiku, klamstv a in typy zla, mu rozbi nho ducha. A ak bud takto obrazy vplva na nedospel deti, ktor najviac vnmaj svet a okolie cez obrazy, vyrobia z nich zlch a nedobrch ud. V takomto zmysle sa stva farebn obrazov vnem pekelnm nstrojom na renie zla.

Uiton sila obrazu

Ak vak sa obrazom propaguje dobro, lska, porozumenie, kresansk hodnoty a ak takho obrazy vstupuj do nho vntra a vplvaj na nho ducha, stvaj sa ritemi evanjelia.

Pouenie

Preto dnes cirkev v mene dobra loveka vol po mravnosti v mdich. Preto ns cirkev vyzva, aby sme vo svojom vlastnom mene, v mene dobra a nho osobnho astia a v mene astia a dobra vaich det, aby sme boli my pnmi nad mdiami a obrazovmi vnemami. Aby sme sa nikdy nestali otrokmi tch, ktorch v skutonosti ani nevidme, ale vidme ich obrazy, ktor k nm posielaj cez obrazov kanly. Nm tu pome iba apelova na rodiov, aby si plnovali pozeranie televzie, filmov. Aby si vyberali tie dobr a nepozerali tie zl. Mil rodiia a star rodiia, v tejto oblasti, i si to u uvedomujete, alebo len ete zanate uvedomova, mte obrovsk zodpovednos za mlad generciu, i to bude genercia zla alebo genercia dobra, i to bude genercia kultry ivota alebo genercia kultry smrti.

Zitok spoloenstva

alm vemi vplyvnm fenomnom dnenej doby je zitok spoloenstva. Sme svedkami plnch futbalovch a hokejovch tadinov. By a cti sa jednm z mnohch, e je ns vea, e sme spolu urit sila, e mme za sebou niekoho, e mme veda seba niekoho, e mme priateov a spolon zujmy a ciele. Toto je fenomn, ktor aj dnes hbe svetom.
V podobnom duchu id aj duchovn spoloenstv. S to spoloenstv zameran na modlitbu, in na vzdelanie, alie na charitatvnu innos, in na aktvne vyuvanie vonho asu. S spoloenstv postaven na rznej bze duchovnosti: Neokatechument, Obnova v Duchu Svtom, Nazaret, Fokolre, Kolpingovo dielo a mnoh in. Aj v tchto spoloenstvch veriaci ctia urit zzemie, priateov, ud rovnakho zujmu a tlu duchovnosti. Jednoducho je to zitok zo spoloenstva. Existuje ete jedno spoloenstvo, ktor musm vyzdvihn: je to farsk spoloenstvo. Aj toto spoloenstvo m poskytova veriacim zitok zo spoloenstva, e sme bratia a sestry, e patrme k sebe, e mme spolon duchovn zujmy, e si vieme navzjom pomc.