Recept na vchovu

Reakcia na tmu z minulho sla

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hamrkov
Pridan: 2008-07-06 22:34:18
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V predchdzajcom sle asopisu Pokoj a dobro sa pomerne irok priestor venoval problematike vchovy mladej genercie. Myslm si, e je najvy as, aby sa tieto otzky dostali do pozornosti irej verejnosti. Mlde je zrkadlom naej spolonosti, zbezpekou naej budcnosti. Sasn situcia by nikoho z ns nemala necha ahostajnm.

Vchova mladej genercie je urite vemi citliv a individulna zleitos. M sa opiera o fakt, e kad udsk jedinec je bytos jedinen, neopakovaten, poskladan z talentov, kladnch i zpornch strnok. Boh do kadho z ns vtlail svoju pea. Tieto skutonosti s vo svojej podstate nemenn, platia od vekov. o sa ale men zvratnou rchlosou, s podmienky aprostredie, v ktorom vchova prebieha aktor znane ovplyvuj jej proces. Denne sa objavuj nov genilne vdobytky vedy a techniky, ktor vnaj do nho ivota stle vyiu kvalitu. Materilne podmienky nho detstva imladosti boli diametrlne in.
Univerzlny recept na vchovu neexistuje! Som presveden, e dodriavanm istch zsad je mon vtejto oblasti dosiahnu lepie vsledky. Tieto zsady sa opakovane spomnaj vankete uverejnenej poslednom sle. Poksim sa ich zhrn do niekokch bodov:
1. Prklad ako najinnej vchovn prostriedok
Je dleitej ako slov, prkazy alebo zkazy. ako u mldee dosiahneme nieo, o sami nerobme alebo nedodriavame. Psycholgovia tvrdia, e syn asto nevedome kopruje koordinciu pohybov svojho otca naprklad pri chdzi. Potom urite bude v ivote napodobova vetko, s m sa v mladosti stretol. Aj ke prdu roky revolty, vzbury, odmietania, po uritom ustlen sa vina vrti k zsadm, postojom a tradcim svojich rodiov.

2. Dostaton priestor pre komunikciu
Aby sme diea mohli usmerni, musme pozna jeho zmanie, aby sme ho dokzali pochopi, musme pozna jeho prevanie. Jeho nekonen otzky a prirodzen zvedavos nesmieme zabrzdi. Potrebujeme nato vea trpezlivosti a asu, nie je to vak premrhan as.

3. Primeran nroky a povinnosti
Dieau treba prideova povinnosti primeran veku, s pribdanm rokov nroky zvyova. Hlavnm zamestnanm dieaa je kola a povinnosti s ou spojen. Diea m vak v rmci svojich monost prispieva aj k chodu domcnosti. Dleitou je kontrola plnenia loh a povinnost. Problmom dnenej mldee je prevanie vonho asu. Nezujem a nuda mu ma katastroflne nsledky. Deti odmalika veden k rznym zubm a pohybovm aktivitm zva tento problm nemaj.

4. Pozitvne a spravodliv hodnotenie
Ak chceme by pri hodnoten spravodliv, musme sa snai pozna aprihliada na hranicu monost. Hodnotenie zaname vdy vyzdvihnutm kladov, pri nedostatkoch sa sname zo slovnej zsoby vybra jemnejie odtiene. Pozitvne a pravdiv hodnotenie pomha budova zdrav sebavedomie. Prli nzke sebavedomie mladch ud je asto dvodom ich alieho zlyhania. Prehnan sebavedomie m len krik k ahkovnemu prstupu k ivotu, ktor asto ubliuje vetkm dookola.

Zverom chcem doda, e je nanajv sympatick, ke my, dospel, si vieme pred mladmi prizna chybu. Nikto nie je dokonal, vetci mme o naprva, zlepova. Ke sa na verejnosti stretneme s nevhodnm alebo pohorujcim sprvanm mladch ud, nebojme sa ich napomen. Urite tm ni nepokazme.