Rozhovor svdp.Stanislavom Mislom

novm markuovskm kaplnom

 (Autor: archv redakcie)
Autor:redakcia
Pridan: 2008-07-06 22:29:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Narodil sa 28. mja 1976 v Poprade, ale pochdza z Liptovskej Tepliky. Otec sa vol Stanislav Misl a matka Valria, roden Ggorkov. Pokrsten bol vo farskom kostole sv. Jna Krstitea 20. jna 1976 a pokrstil ho Ladislav Vrbe, vtedaj sprvca farnosti. M troch mladch srodencov: Marcela, Martina a Valriu. V rokoch 1982 1990 navtevoval zkladn kolu v rodnej obci, potom sa vyuil za textilnho chemika na SOU textilnom v Liptovskom Mikuli, pokraoval v stredokolskch tdich a maturoval na Gymnziu sv. Frantika Asisskho v Levoi. Vroku 1996 som zaal tudova katolcku teolgiu na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenskho, TI Spisk Podhradie. Absolutrium dosiahol vykonanm ttnej skky da 29. mja 2002. Na kaza bol vysvten 15. jna 2002 v katedrle sv. Martina na Spiskej Kapitule spiskm diecznm biskupom Mons. Prof. ThDr. Frantikom Tondrom. Da 1. jla 2002 nastpil za kaplna do Starej ubovne. Po dvoch rokoch (1.7.2004) sa stal kaplnom v Levoi, kde psob doteraz. Zo vetkch kazov rodkov je ako jedin kaz spiskej dieczy.

 Ako ste prijali sprvu, e po viacronom psoben v Levoi Vs prekladaj do Markuoviec?
Prijal som ju s vedomm, e treba v novej farnosti pokraova v zaatej pastoranej slube od kazskej vysviacky 15. jna 2002, samozrejme, e v konkrtnych podmienkach novej farnosti.

 o si odnate ako nieo vzcne zLevoe?
Marinsku ctu. ctu k Panne Mrii prejaven v slube uom. Nvteva Panny Mrie u svojej prbuznej Albety ns povzbudzuje i zavzuje zrove, aby sme cez ctu k Panne Mrii nachdzali cestu k sebe.

 Poznte markuovsk farnos?
Z geografickho hadiska no. Viem, e farnos m fililky. Mj prv kontakt s farnosou bol cez archvne dokumenty (Schematizmus Spiskej dieczy). Pri psan diplomovej prce som sa musel zorientova a ubezpei, o ktor Tepliku ide. i ide o Tepliku nad Horndom (in Scep.), nau fililku alebo Tepliku (in Lipto.), moje rodisko ie Liptovsk Tepliku.
Neviem, koho vo farnosti budem pozna. Viem, e tak bud. A viem aj to, e bud tak, ktor ma bud pozna zo kl, ale predovetkm ako kaplna v Levoi. Mm tu spoluiakov a mm tu aj iakov.

 m chcete obohati farnos Markuovce a naich veriacich?
Bol by som vemi rd, keby sa mi podarilo, pravda s Boou pomocou, naplni heslo sv. Frantika aj nzov nho asopisu Pokoj a dobro. Pokojom, ktor plynie z modlitby a dobrom, ktor je ovocm sluby.

 Ktor by mali by poda Vs priority kaza sasnej doby?
Mons. ThDr. tefan Nhalka, mj rodk a prv rektor Slovenskho stavu v Rme, o ktorom som psal magistersk prcu, napsal tto vetu: Je to lovek, ktor stoj plne v ivotnom prde, zasahuje celou energiou do behu dennch udalost, ale pritom ije bohatm vntornm ivotom. Toto vyjadrenie pokladm za ivotne dleit prioritu kadho kaza sasnej doby.