lovek, kaz, priate

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Cyril Hamrk
Pridan: 2008-07-06 22:17:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Michal Vitkovsk nar. 19. 9. 1953 Majerka ordinovan 12. 6. 1977 1977 - 1980 kapln Markuovce 1981 - 1993 sprvca farnosti Markuovce zomrel 24. 4. 2008


Tak, ako ma, urite aj vetkch markuovanov zasiahla neoakvan sprva o mrt Vdp. Michala Vitkovskho. Ke som sa to dopoul, hne som sa ponoril do svojich spomienok na tohto kaza, ktor natrvalo poznail ivoty mnohch z ns. Vybral som pre vs aspo niektor.

lovek
Pna farra Vitkovskho som zaal vnma hne vo svojom ranom detstve. Nedalo sa vyhn jeho pozornosti a milm slovm, ktor poteili detsk srdce. Vimol si ma v kostole a ke cez koledu navtvil n dom, unavene sa usadil do kresla v obvake a povedal: Z takchto chlapcov bud iste dobr minitranti... zaalo sa nae vek priatestvo. Takto prstup mal urite ku kadmu, pretoe kad, kto ho poznal, mal s nm o om rozprva.
Vedel si ns zska a myslm, e to s odstupom asu mem hodnoti, mali sme ho ako deti vemi radi. Hodiny nboenstva boli tak prjemn, e hoci bolo v popoludajch hodinch, nikto nechbal. Otvorili sa dvere a dovntra voiel vysok mu s priateskm smevom a neodmyslitenm kufrkom, ktor ukrval velijak prekvapenia. Raz nejak knihu, inokedy maovanku, i obrzok. Cez oktbrov pobonosti sme po nboenstve vetci marovali do kostola. Hba aktoviek odloench pred lavicami naznaovala, e ns vedel povzbudi a upriami na duchovn ivot, tak prirodzene - udsky. A potom, vetky deti okolo svojho kaza recitovali modlitbu ruenca. koda, e to u dnes nevidie. Dodnes to vo mne zanechalo stopy.

Kaz
Ako kaza sme ho najastejie vnmali pri svtej omi. Jeho arovn zoit, pln zaujmavch mylienok a prbehov sme mu ako minitranti chceli schova. Raz sa nm to podarilo, ale pn farr Michal si vdy poradil. Jeho vek kazatesk talent lahodil uiam vetkch veriacich. S mnoh, ktor si pamtaj jeho kzne dodnes.
Aj mlde bola v pozornosti tohto kaza. Vlety, futbalov turnaje v markuovskej doline, pte a organizovanie rznych akadmi a spoloenskch podujat mme vetci zachyten u iba na fotografich. Pre mlde z Markuoviec, Tepliky a Lieskovian to vak boli dleit chvle vzjomnho spoznania a spoluprce, i priatestva. Za psobenia Vdp. Vitkovskho sme boli prepojen a farnos vtedy ila akosi pospolu.

Priate
Jedno je ist. Preil som s tmto kazom svoje detstvo viery a mm na to len dobr a vemi pestr spomienky. Myslm, e mem poveda, e ma inpiroval ku kazstvu. Ve k tomuto povolaniu som zahorel prve cez neho. Oslovil ma nielen ako kaz, ale aj ako lovek skrze jeho vdnos a udskos. Pn Boh si vo svojej prozretenosti vyber ud, ktor maj dostatok darov a schopnost, aby dokzali oslovi tch druhch. Markuovsk farr Michal Vitkovsk bol jednm z nich. akujem Bohu, e som ho takto mohol vnma. Nech mu Boh d ven slvu!