kola printi s alej

Autor:Adriana Lazorov
Pridan: 2008-07-06 22:14:26
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pred asom som i ja po niekokch rokoch oksila prchu tdia. Tto sksenos bola pre ma obohatenm. Nieeby sa mi nepilo doma, prve naopak, by matkou a enou v domcnosti povaujem za nieo vzneen a zarajco krsne. To, o mi dala rodina a moje deti, by mi iste nenahradilo iadne zamestnanie, ba ani kola vnma vvoj dieatka od prvho ndychu, dojenia, detskch smevov, batolenia i prvch krokov a po zasadnutie do kolskch lavc, je zitkom, ktor prevyuje akkovek in svetsk krsy a napa ivot sksenosami, ktor v kole lovek nezska. Ke som nastpila do prvho ronka externho tdia, bola som u iesty rok na materskej dovolenke a prve som nosila pod srdcom nae najmladie dieatko. Sama som nevedela, ako to vetko budeme doma zvlda. S odstupom asu sa mi niektor momenty, v ktorch bolo potrebn zosladi kolsk povinnosti s domcimi, zdaj by nerealizovaten. Ale stalo sa. Zvldli sme to s Boou pomocou. Naozaj, bez viery a posily Ducha Svtho sme nim. Km som netudovala, roky strven v domcom prostred mali i svoje skalia hoci som po veeroch tavala rzne knihy a asopisy najm o vchove a o deoch, teraz viem, e to nebolo dostaujce. Bola som nasmerovan jednostranne na rodinu, na domce prce a na svojich blzkych, o sa stvalo stereotypnm. Nstupom do koly som zskavala nielen ir rozhad, o sa tka vedomost, kola ma printila s alej komunikova a stretva sa s umi, vyliez z ulity nho domeka a vybavova rzne zleitosti, o ktor som sa predtm nemusela stara. Dokonca ma printila absolvova vodisk kurz a dnes u mem odviez deti k lekrovi sama. Bez toho, aby som akala pomoc manela, ktor je v prci.
Viem, e v kolstve sa toho za posledn roky vea zmenilo. Ako tudent som uvtala fakt, e tdium je dnes prstupn irokm vrstvm. Kto chce tudova, m dvere otvoren. Je to niekedy na kor kvality, no v minulosti nemohol tudova kad a mnoho ikovnch ud nedostalo monos presadi sa. Njdu sa i tak, ktor zneuvaj situciu a tdiom sa pretl do spenho konca bez vej ujmy. Myslm tm, e sa uia menej, maj men zujem o prednky i in aktivity v kole, ale maj dobr vhovorky, dobr kontakty na vplyvn osoby, vedia by dobrmi hercami na skkach... Avak zd sa, e to bolo u dvnejie a pretrvva to i naalej. Trochu to irituje tch usilovnejch, no iste ich od tdia neodrad. Mnohch skr odrad kvantum vedomost, ktor musia nasa a hustota skok, ktor je potrebn absolvova. Potom sa lovek zamysl: Je mon absolvova dve tri skky za de tak, aby bol ne nich tudent stopercentne pripraven? Niekedy je problm uri, ktor z tchto skok je dleitejia, na ktor sa je potrebn pripravi dokonale a na ktor posta zben informatvne pretudovanie. Prve tieto tlaky vyerpvali i ma a samozrejme i mojich blzkych. Nastal stres, vyptie a u som nebola tou milou a trpezlivou mamkou, manelkou, ale ... nech mi d radej kad pokoj.
I prstup pedaggov je rzny. Mm rada frovch ud, ktor jasne uria poiadavky, jasne stanovia pravidl a dbaj o ich dodriavanie, vedia by prsni, no zrove doku vyda zo seba maximum, aby sa predmet, ktor vyuuj, stal blzky i posluchom. Niektor doku z loveka spravi jednoducho nulu, zdepta ho, mono, aby mu dokzali vlastn dleitos. Myslm, e kad vyuujci by mal by prkladom v sprvan, ak chce, aby sa jeho prca stala plodnou, aby priniesla obojstrann obohatenie.
Toto je postoj tudentky, matky. Iste in vnma tento problm mlad genercia. Mne sa vak u tchto starch tudentov a externistov, vemi pi odhodlanos, ist cieavedomos. kolu ber vne, lebo si uvedomuj jej vznam, potrebu. Chc za kad cenu spene dovi svoj cie, aby sa mohli uplatni v zamestnan, resp. udra si zamestnanie. Nad touto skutonosou sa asto zamam. Preo eny po pdesiatke, ktor maj dostatok sksenost, praxe i odpracovanch rokov, musia s tudova na vysok kolu, aby pred dchodkom neprili o zamestnanie? Takto forma tdia je nron nielen pre tudenta, ale i pre jeho rodinu. Ak mu t pod ruku, d sa to zvldnu. Preto vaka vetkm obetavm otcom, mamm, starm rodiom, deom, susedkm a blzkym, ktor s npomocn externm tudentom.