Kedy sa Pn Jei narodil?

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2008-01-12 16:23:19
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Trampoty s asom

S asom s niekedy vek trampoty. Sme u zvyknut ma na ruke hodinky, a tak sta len pozrie sa na ne a hne vieme, ak je as. S hodinky aj s dtumom, a tak vieme aj to, ak je de i ak je rok. Ale z asu na as nastane aj problm najm na jese a na jar, ke sa men as a mme si posun as o hodinu dopredu alebo o hodinu dozadu. Riadim sa prakticky tm, i budem spa o hodinu dlhie alebo o hodinu kratie, preto m radej t zmenu, ktor mi umon spa o hodinu dlhie. No stalo sa aj to, e som si to poplietol a namiesto toho, aby som spal o hodinu dlhie, vstal som o hodinu skr. Len si predstavte situciu, e prdete na autobusov zstavku a nikde ivej due, ba ani autobus neprichdza alebo prdete o dve hodiny skr na bohosluby. Naozaj, s asom s niekedy aj trampoty a pritom zmeny asu sa konaj iba dva razy v roku.
Kedysi dvno vak udia nemali hodinky na rukch, na mestskch hradbch boli slnen hodiny, udia sa riadili pribline poda vchodu a zpadu slnka. A roky, ako potali roky? Snaili sa ich pota poda nejakej vznamnej udalosti. Naprklad Rimania potali roky od zaloenia mesta Rma (lat. ab Urbe condita), Indini poda preitch zm. A mesiace rtali poda splnu mesiaca. Preto aj s asom Jeiovho narodenia to nie je tak jednoduch.

as narodenia

Evanjelista Mat ako vod k udalosti Jeiovho narodenia uvdza rodokme, v ktorom zana od Abrahma a kon u Jozefa, pestna Pna Jeia. Od Abrahma po Dvida bolo 14 generci, od Dvida po babylonsk zajatie 14 a od babylonskho zajatia po Jozefa tie 14 genercii. trnstka je sen hodnota Dvidovho mena (porov. J. Ratzinger, Jei Nazaretsk, s. 27). V tomto zmysle sa Jeiovo narodenie m chpa ako narodenie definitvneho Dvida, ktor zalo nov Krovstvo Izraela Boieho udu. Toto datovanie Jeiovho narodenia m skr teologick ie Bo zmer, ale o ase Jeiovho narodenia nm hovor vemi mlo. Trochu presnejie nm o tom hovor evanjelista Mat v druhej kapitole, kde uvdza, e Jei sa narodil v Betleheme za ias kra Herodesa (Mt 2,1). A z inch historickch zdrojov vieme, e kr Herodes vldol na prelome nho letopotu za panovania rmskeho cisra Augusta.
U Luka njdeme viac svislost, ktor naznauj as narodenia Pna Jeia. Aj on spomna kra Herodesa (Lk 1,5), ale zrove uvdza, e Jei sa narodil v ase spisu obyvatestva, ktor nariadil rmsky cisr Augustus a Sriu spravoval rmsky vojvodca Kvirnius (Lk 2,1-2). Luk uvdza ete alie osobnosti, poda ktorch mono hada as Jeiovho narodenia. Naprklad spomna, e ke Jei zaal verejne uinkova, rmskym cisrom u bol Tiberius a Judeu spravoval rmsky vojvodca Pontius Pilt. Vekazmi Izraela boli Ann a Kajf (Lk 3,1-2). Z inch prameov vieme, kedy bol cisrom v Rme Tiberius, kedy bol Pilt rmskym vojvodcom v Judei, kedy bol vekazom Kajf. Tak aspo pribline vieme datova narodenie a inkovanie Pna Jeia s vemi pravdepodobnou presnosou tkajcou sa roku (alebo rokov), nie vak da a mesiaca.
U Marka je to ete zloitejie, pretoe svoje evanjelium zana krstom Jna Krstitea, ktor pokrstil Jeia v Jordne. Ale aj v Markovom evanjeliu nachdzame urit historick postavy, poda ktorch meme datova Jeiovo psobenie. Naprklad satie Jna Krstitea, ktor vykonal kat na rozkaz Herodesa Agripu, ktor hriene il s manelkou svojho brata Herodias, ktor mala dcru Salome (Mk 6,14-29).
Zkladateom kresanskho letopotu, ktorho poiatok sa zana Jeiovm narodenm, je Dionzius Exiguus. Tento svojm bdanm doiel k zveru, e Pn Jei sa narodil nieo menej ako dva roky pred Herodesovou smrou, a teda roku 754 od zaloenia mesta Rma. Bdania novch autorov sa vak priklaj k nzoru, e Pn Jei sa pravdepodobne narodil o es rokov skr (Porov. F. Kiiday, Kresanstvo, s. 41).
Napriek tomu, e nedokeme uri presne de, mesiac a rok Jeiovho narodenia, ale dokeme uri iba rok s vekou pravdepodobnosou (a vieme uri roky jeho verejnho uinkovania), tto skutonos nm sta na to, aby sme uznali, e Jei Nazaretsk bol skutonou historickou osobou ijcou na tejto zemi. Keby sa nenarodil a neil, as by sa rtal inak ne dnes.

Preo 25. december?


U z druhho storoia mme prv psomn zmienku, e niektor kresansk spoloenstv ijce vo vchodnej asti Rmskej re (Carihrad a okolie) si pripomnali Jeiovo narodenie 6. janura. Sv. Jn Zlatoust prina svedectvo, e 6. janura si kresania v Antiochii a v Egypte pripomnaj Jeiovo narodenie a zrove aj Jeiov krst v rieke Jordn. Nezvisle od toho vznikala v zpadnej asti Rmskej re in prax. Z roku 336 existuje prv psomn zmienka o tom, e kresania v Rme zaali slvi de narodenia Pna Jeia 25. janura. Tento dtum je dom zimnho slnovratu a tento de sa v Rme slvil s vekou pompznosou a rznymi pohanskmi zvykmi, ktor boli pre kresanov neprijaten. Preto sa kresania zavedenm sviatku narodenia Pna Jeia poksili potlai pohansk sviatok a s nm spojen pohansk zvyky. Pre kresanov bol Pn Jei skutonm Slnkom ich ivota a spsy.
Ke sa oba sviatky rozrili, 25. decembra si kresania viac pripomnali Jeiovo narodenie, km 6. janura sa zdrazovala viac udalos nvtevy troch krov a Jeiovho krstu v Jordne. V sasnosti je to rozdelen: 25. decembra slvime slvnos Narodenia Pna, 6. janura slvnos Zjavenia Pna (Pn sa dal spozna pohanom, ktorch reprezentuj traja krli) a napokon posledn nedea vianonho obdobia je nedeou Krstu Pna.