Pokoj a dobro na INTERNETE

Autor:
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!1. mja 2003 spust redakcia asopisu Pokoj a dobro prevdzku internetovej strnky asopisu. Njdete ju na adrese www.pokojadobro.sk .

pokojadobro.sk

Cieom strnky je prezentcia asopisu, renie mylienok pokoja a dobra aj prostrednctvom internetu. Na internete je nedostatok strnok s podobnm obsahom, aj ke zujem o ne zo strany pouvateov rastie. Strnky by mali predstavova aksi ozu pokoja vo vyprahnutej pti internetu, kde nvtevnk me narie z prameov dobra.

Na strnkach pokojadobro.sk njdete niekoko informci o redakcii, redaktoroch a spolupracovnkoch redakcie. Nosnm pilierom strnok bude aktulne slo asopisu Pokoj a dobro. lnky uverejnen na internete sa mu li od lnkov uverejnench v tlaenej forme. Hlavn rozdiel je v tom, e tlaen verzia je obmedzen svojm rozsahom. Niektor lnky je preto nevyhnutn skrti. Internetov verzia bude obsahova lnky v pvodnom znen. Njdete tu vetky rubriky a pridme aj lnky, ktor sa nm do tlaenej verzie nedostali.

V archve bud uloen predchdzajce sla asopisu. Stane sa tak cennm zdrojom informci z oblast ako liturgika, cirkevn prvo, manelstvo a pod.

Pripravujeme aj alie novinky ako naprklad monos prida komentr k lnku, ohodnoti lnok, prpadne zverejni vlastn prspevok.

Verme, e naa webov strnka sa pre vs stane miestom, na ktor radi zavtate pri vaich potulkch svetom internetu.