Mil nai ctitelia posvtnho ruenca!

Autor:redakcia
Pridan: 2008-01-12 16:03:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vetkch Vs chcem srdene pozdravi, predovetkm dstojnho pna farra Paluka z Iliaoviec, nho pna farra Jna Dudu.
Zastnili sme sa dnes duchovnej obnovy, m sme zase na nejak as duchovne pookriali. Kee duchovn obnova a modlitba posvtnho ruenca patria do rmca aktivt Spoloenstva posvtnho ruenca, chcem sa Vm, dstojn pn farr Paluk, poakova za vykonanie duchovnej obnovy a za Vae poun prednky so elanm zdravia a Boch milost.
Mesiac oktber ako mesiac posvtnho ruenca sa u pomaly kon. Pri tejto prleitosti sa chcem poakova nmu pnu farrovi za organizovanie modlitby posvtnho ruenca vetkch stavov a pani Marte Kamenickej za organizovanie naich Ru pri modlitbch sv. ruenca. Vaka patr aj Vm, mil nae lenky, e ste sa v hojnom pote zastovali na spolonej modlitbe posvtnho ruenca a hoci s trmou, ktor sme sa snaili prekona, kakali sme pred oltr a predmodlievali sme sa posvtn ruenec.
(Prhovor pani K. Dobranskej, hlavnej matky RS v Markuovciach)