Rozlúčka s kňazom

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Marta Kamenická
Pridané: 2008-01-12 16:02:36
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte 1. novembra 2007 pátra Jozefa Hanzelyho SVD

• Narodil sa 12. novembra 1931 v Hrabušiciach.
• Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil roku 1942.
• Večné sľuby zložil 17. 5. 1970.
• Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1971 v Bratislave.
• V rokoch 1951-60 pôsobil ako učiteľ v Gánovciach a Poprade. Popritom diaľkovo vyštudoval na Vysokej pedagogickej škole v Prešove odbor matematika a fyzika.
• V rokoch 1961-62 bol vyšetrovaný a internovaný vo Valdiciach. Po amnestii v roku 1962 pôsobil ako technik u Okresnej správy spojov v Spišskej Novej Vsi.
• V rokoch 1968-71 študoval teológiu na CMBF v Bratislave. Po vysviacke pôsobil v rokoch 1971-1974 ako kaplán v Markušovciach, v rokoch 1974-82 ako správca farnosti Vyšný Slavkov a v roku 1982-90 ako správca farnosti v Kluknave.
• V rokoch 1990-92 bol po zmene režimu prvým rektorom misijného domu v Nitre na Kalvárii a od roku 1992 až do svojej smrti pôsobil ako duchovný u sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vrícku.
• Zádušná svätá omša bola v pondelok 5. novembra 2007 o 14.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Rozlúčková pohrebná svätá omša sa konala dňa 5. novembra 2007 vo Vrícku o 9 hodine.
Za prítomnosti otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža, mnohých kňazov, rehoľných sestier, sestry Julky, veriacich všetkých farností, kde pôsobil, sme odprevadili na poslednej ceste pátra Jozefa Hanzelyho. Rozlúčila sa s ním celá naša farnosť Markušovce, Teplička a Lieskovany.
Ďakujeme Pánu Bohu za príkladného a obetavého kňaza, na ktorého sme ani po 30 rokoch nezabudli. Jeho odchod nás všetkých zarmútil, ale aj upozornil, že nežijeme len pre tento svet, že stredobodom života je žiť v Kristovi a milovať všetkých s láskou.
V tichu modlitby, spomienok a sĺz sme sa s pátrom Jozefom rozlúčili v nádeji vo večný život.

vďační veriaci