Mil itatelia!

editoril

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2008-01-12 15:56:06
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

akanie m svoje aro. No zvyajne len vtedy, ke akme, e prde ktosi, na koho sa vemi teme. Alebo vtedy, ke akme na sprvu. A m by s najvou pravdepodobnosou dobr. akanie je asn aj vtedy, ke sa m udia nieo vemi prjemn, radostn.

Je pozoruhodn, ako tak akajci lovek iari. Vidno to na jeho tvri, v oiach, na jeho vraze. lovek tu, e TO oskoro prde. Vidie to na om celom. Takmu loveku mono aj tak troku zvidia, pretoe iari astm. A radi by boli mono na jeho mieste, v jeho koi.
O o viac by mal iari kresan, ktor netu, ale naopak je presveden, e aktvne aka sa oplat cel ivot, lebo TO prde. Kristus nielene prde, On prichdza. Denne. A dva nmu ivotu zmysel i cie.
Bolo by fajn, keby sme ako kresania viac iarili. Keby to bolo vidno na naich tvrach, v naich oiach, na naom sprvan. Myslm, e sme astokrt pre tento svet mlo presvediv. Mono aj preto, e nedokeme da najavo, e sme astn. A e to astie nie je vrtkav, ale stle, pretoe vychdza z ozajstnho vntornho pokoja, ktor dva len a len Boh.
Prajem nm vetkm, aby sme poas tchto vianonch sviatkov naerpali vea ozajstnej radosti, ktor budeme mc ponknu tomuto svetu. Aby bolo hmatatene cti, e nemme tuenie, ale presvedenie, e Jei je naa Cesta, Pravda a ivot.
Poehnan sviatky narodenia Pna vyprosuje
Monika Hodnick
a cel redakn tm