Ukradli nm Vianoce

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2008-01-12 15:53:48
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ete tu nebola ani prv adventn nedea a supermarkety ohlsili vianon seznu. Do obchodov namontovali Deda Mrza alebo Santa Klausa, ozdoben vianon stromeky, do reproduktorov zaali pa vianon piesne. Navodili skuton vianon atmosfru, aby kad nvtevnk doslova ctil, e Vianoce s hne za dvermi, e treba kupova dnes, lebo zajtra u bude neskoro.

Ke sa nad tm vetkm zamam, nemem sa ubrni pocitu, e nm ukradli Vianoce. Toti ide o to, o dominuje Vianociam, o je ich nosnou mylienkou a o len doplnkom. Vianoce s predsa o naroden Pna Jeia. To On je dominantou Vianoc, on uruje ich obsah, On je aiskom i centrom vianonch sviatkov. On Jei Kristus, n Pn a Spasite, Boh, ktor sa stal lovekom, aby ns vykpil. To vetko ostatn by malo by iba doplnkom, dodatkom vianonch sviatkov.
Skutonos je vak ako sa zd trochu in. Vianoce a Pn Jei s zahdzan hromadou potravn a npojov od vmyslu sveta, textliami a inm spotrebnm tovarom v prehojnom mnostve. udia, nevynmajc ani veriacich, u nemaj asu uvidie Krista, vidia len vidinu darekov a hromadu kupujcich. A niektor nejd ani na vianon svt omu, lebo si potrebuj oddchnu od predvianonho zhonu.
o s tm mono urobi? Mme sn iada, aby predvajci nepredval, aby zatvoril obchod? Mme mu to nanti nasilu? Mme mu zakza namontova jasliky v predajni, lebo to patr iba do kostola? Nie, to by nebola sprvna cesta, to by nebolo dobr rieenie. Rieenie je v kadom z ns. To my si nemme da nanti ich spsob ivota, to my sa nesmieme sta konzumentmi ich Vianoc. My si musme udra vlastn kresansk spsob ivota a mme i nae Vianoce, nie ich Vianoce.
Naim Vianociam nech dominuje Pn Jei, svt oma, svt spove, Boie slovo. Nenechajme sa okradn o Vianoce a nenechajme si vnti ich spsob Vianoc. Ak sa nechme obra o Krista, o nboensk rozmer Vianoc, nechali sme sa okradn a sviatky preijeme ako vykradnut udia.
Dnen kresan, opravdiv kresan, je plavcom, ktor plva proti prdu, je chodcom, ktor kra proti vetru, je lovekom, ktor nesplva s davom, ale zma samostatne a kresansky. Napriek tomu je lovekom vntorne bohatm, plnm ndeje v naplnenie Kristovch prisben, vdy pripraven oslvi Boha a prinies pokoj uom dobrej vle.