Vianon rados z betlehemskho svetla

Slovensk betlehem (Autor: archv redakcie)
Autor:Peter Lovas
Pridan: 2007-11-11 22:24:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Adventn doba m v sebe zvltne aro naptia a oakvania. Bohatstvo mylienok a meldi ns ved k jedinmu cieu. K Tomu, ktor vstpil do naich dejn mimoriadnym spsobom. Stroiami mnohch predpoved sa zavruje udalos Boh posiela svojho Syna na tento svet, aby udstvo netpalo v tme.
Narodenie Mesia sa odohralo v tichu, preto si zasli vnos a ctu! U tento spsob Jeho prchodu na svet upozoruje na vemi dleit podstatn: vek veci v naom ivote sa maj rodi v tichu, radosti a bez vntornho zhonu.
Mesi zaal svoju misiu nie za hlaholu davov, ale v nenpadnom prijat svojimi najblimi. Plesanie a jasanie anjelov a pastierov prichdza neskr, ke je u pripraven pda pre slvenie a klaanie.
Vianon premena nho vntra a vonkajch prejavov nech odchdza z vntornho stenia srdca, mylienok a skutkov k Bohu. Len tak sa me formova moja kvalitn it osobn kresansk cesta!
Jeiovo narodenie sa stva innm znamenm, e sm Otec sa ujma naich dejn. Stvorenie, ktorho sasou sme vetci, nie je od tohto zlomovho okamihu iba objektom Boej starostlivosti a ochrany, ale dotka sa priamo Boieho majesttu.
Vianon zves m aleko od nenho citovho rozpoloenia, lebo m celkom in vznam.
Je najspoahlivejm a pravm sprievodcom k pochopeniu, o sa udialo v Betleheme a o m prebieha v ns. Spasite prichdza preto op do naich sdc, aby ich pretvral a plne pripodobnil sebe, priom nm neberie nau slobodu, ale cez Svoj neopakovaten vstup do Betlehema utuil n kresansk ivot. Tak nie sme v tomto svete plne bez pomoci, ale prve Mesiom posilovan a prijat.
Je Svetlom, v ktorom zretenejie poznvame pravdu o Bohu a seba samch! On Svetlo, ktorho prilo na tento svet sa ns dotka, osluje, aby kad spoznal prav cestu svojich vlastnch Vianoc. To verm, e je naou tbou a snahou narodi sa pre nebo.
N shlas a otvorenos srdca nm v tomto vianonom ase ponka iv skutonos, aby sme sa v dnenom konzumnom svete vedeli rozhodn sprvne a rozli pozltka od skutonho pokladu viery.
Takto vzcny vianon darek nm prina betlehemsk diea Jei, ktorho poiatok pozemskho ivota op v tomto novom cirkevnom roku radostne slvme a betlehemskm svetlom prevajme.