Kre, svedkovia viery

Kre, svedkovia viery (Autor: Peter Lazor)
Autor:Mria Koakov
Pridan: 2007-10-31 12:31:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Kr je znakom lsky... Kre s neoddelitenou sasou viery a svedectvom kresanskho povedomia. V lokalite Teplika sa nachdza osem krov a jedna murovan kaplnka. Niektor s sasou dediny, ale pvodne vetky kre stli mimo dediny. Boli postaven pri vetkch ponch vstupnch cestch a tvorili tak pomyseln veniec krov akokeby obopnajci a chrniaci cel dedinu.

Pohad do histrie

Stavanie krov poda odhadov spad do ias Rakska-Uhorska. Na niektorch s tabule s npismi rodiny a rok, kedy boli postaven (kr na Babinej v roku 1914, na kostolnom dvore v 1924). Vina je vak bez tab a ich vek sa d zisti iba odhadom poda rodiny, ktor kr postavi dala a ktorch potomkovia sa o drbu a vzdobu doteraz staraj.
Kre a hlbok viera sprevdzali aj Teplianov, ktor koncom 19. a zaiatkom 20. storoia hfne odchdzali do Ameriky za lepm ivotom. Odchdzali slobodn, ba aj cel rodiny, z mnohch tie iba otcovia doma zanechajc enu a deti. V Teplike nebolo sn ani jednho domu, z ktorho by niekto neodiiel za vek mlku. Z rodnej dediny si neodnali ni okrem viery v Boha. Niektor, zarobiac nejak ten gro, sa domov vrtili, no mnoh z nich sa do kraju u nikdy nevrtili.

Dvody stavania krov

Kad kr skrva kus histrie kokrtnej rodiny, ktor z vaky a na oslavu Boha dala kr postavi. Postavenie kra bol prejav hlbokej viery a zbonosti naich predkov. Postavili ich z rznych dvodov: ako prejav dobrodenia, e sa im dobre darilo, za ochranu zdravia, za uzdravenie, za odvrtenie ivelnch pohrm a neast a pod.Vdy to bol vak prejav viery, ktor ich sprevdzala ivotom. Pri kroch sa v tichej modlitbe zastavovali idc na pole, aby nachdzali duchovn i telesn posilu pre prcu a ivot, ktor nebol jednoduch. V pstnom obdob vdy v podveer sa pri kroch stretvala mlde a deti, aby pstnymi asto udom zloenmi piesami spievanmi v nre, prevali utrpenia Pna Jeia.

Nielen kre, aj kaplnka

Najstarou je nesporne kaplnka Na Obraze. V histrii obce Teplika (seminrna prca Petra Hamrka s odvolanm sa na ttny oblastn archv v Levoi, f: Zb. Kron., cd, s.35) sa uvdza, e bola postaven za ias panovania Mrie Terzie (1740-1780) a doplnen obrazom Preblahoslavenej Panny Mrie. Asi preto nzov chotra a dnes asti dediny Na Obraze (tento nzov sa uvdza u pri komascii pozemkov v roku 1850). Konali sa pri nej Marinske pobonosti. Mala indov strechu a vrchn as presklenia bola ukonen do oblka. D sa predpoklada, e bola poda potreby sporadicky opravovan. Dnes sa o drbu a vzdobu star pani Mria Krakov ml.

Miestne pomenovvania krov

Pomenovanie krov vzniklo poda pvodnch mien a prmen, ktormi sa jednotliv rodiny rozliovali kre spravidla postavili na vlastnej roli.

Kubov kr na Potoku

Dnes je v zhradke rodnho domu nebohho Michala Teka, dala ho postavi rodina Jozefa Teka a jeho manelky Veroniky, rod. Timkovej a Jakuba Teka. Udriava ho pani Helena Hasajov.

Bartkov kr v lokalite Od pol grunda

Dala ho postavi rodina Bartolomeja Gbra. Udriava ho pn Milan Gbr. V roku 1997 bol zrenovovan.

Hozov kr v Rovoch

Nazvan tie erven kr dala postavi rodina Hozov. Udriava ho vnuka Hozovej rodiny pani Agnesa Holekov.

Fedorkov kr na Babinej

Dal ho postavi Jn Timko a jeho manelka Mria, rod. Jasekov v roku 1914. Npis na tabuli je v maarine. Udriava ho pani Rozlia Timkov.

Kr Na Obraze

V dvore rodinnho domu . 52 dal postavi Matej Jaseko Komora a jeho manelka Karolna, rod. Murdkov. Udriava ho pani Mria Koakov.

arn kr힓

Dala ho postavi rodina Hudranov. Udriava ho pani Terzia Dutkov, rod. Hudranov.

Ned sa zisti, ktor rodiny dali postavi dva zaujmav a vemi pekne zdoben elezn kre vsaden do vpencovej skaly. Nie s vak opusten. Kr na Hjiku udriava pani Mria Jasekov a kr na tehinku udriava pani Albeta Dzimkov.

daje sa zisuj ako

Okrem krov v okol dediny s na kostolnom dvore dva kre. Kr na pamiatku svtch misi v r. 1944 a v roku 1948 (nedvno zrenovovan) a vysok kamenn kr, ktor dali postavi vysahovan Tepliania z Kanady i USA. Men Teplianov vtesan do tabule kra reprezentuj mnohch tch rodkov, ktor aj z alekej zeme podporovali kresansk povedomie a vyjadrovali lsku k rodnej hrude. Dnes si u iba najstar pamtaj, kto boli tto udia, z ktorej rodiny pochdzali a kto s ich potomkovia.
(O konkrtnejej histrii kra a o uoch, ktor ho dali postavi, op napeme v niektorom sle asopisu.)

Pozvanie k modlitbe a spomienke

Bli sa De vetkch svtch a pamiatka zosnulch De duiiek. Ke budeme st pri hroboch naich blzkych, v tichej modlitbe spomeme si aj na tch, ktor boli pred nami a ktor nm zanechali duchovn dedistvo a vieru. Nech nm ich n kostol a kre stle pripomnaj a nech s vzorom ivej viery pre ns i pre budce genercie.