Biskup Jn Vojtak

Jn Vojtak (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-09-19 10:24:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Spomeme si v tchto doch na Boieho sluhu biskupa Jna Vojtaka. Toti 4. augusta2007 uplynulo 42 rokov od jeho mrtia a 4 roky od exhumcie jeho telesnch ostatkov. Ale predovetkm preto, e ide o vznamn osobnos Katolckej cirkvi na Slovensku a denne sa modlme za jeho blahoreenie.

cta i rozpaky
Ke som v roku 2003 stl nad otvorenou
rakvou, v ktorej odpovali ostatky Boieho sluhu biskupa Jna Vojtaka, ctil som hlbok ctu i vek rozpaky. Nikdy predtm som tohto Boieho mua na vlastn oi nevidel, iba som tal a poul o jeho obdivuhodnch skutkoch i mdrych slovch, ako aj odvnom a svtom ivote. Teraz som sa pozeral na jeho telesn ostatky s vekou bzou a ctou. A rozpaky som ctil preto, lebo som pozeral na jeho drobnejiu postavu a ptal som sa sm seba: oho sa t komunisti na tejto postave tak bli? Vdy som si ho predstavoval ako vekho loveka. No zistil som, e on vekm bol, ale predovetkm svojm duchom a ivotom.
Pn si ho povolal na venos 4. augusta 1965 v nemocnici v anoch
pri Prahe vo veku nedoitch 88. rokoch. Je priam neuveriten, o tento lovek preil. Narodil sa a preil detstvo i kazsk psobenie v Raksko-
uhorskej monarchii, biskupom bol poas prvej eskoslovenskej republiky i vojnovho Slovenskho ttu a 17 rokov stihol prei, sce vo vzen, aj v komunistickom reime. Dlh, predlh to bola p na jeho ivotn kalvriu, ktor napokon aj prila.

Dnes vieme viac
Poas komunizmu sa o Vojtakovi hovorilo mlo, lebo 13.1.1951 bol odsden na 25 rokov trestu odatia slobody. U predtm ho drali vo vyetrovacej
vzbe, aby ho pripravili na vystpenie v sdnej sieni. No s umi, ktor jedia zemiaky s kyslou kapustou to nemaj ahk ani vyetrovatelia v base. Zdalo sa, e Vojtak je u pripraven na vystpenie, no ke vystpil, urobil vyhlsenie, e popiera o povedal, lebo ho k tamtej vpovedi printili. Nie a nie toho mua zlomi, printi, aby poslchal... Nepomhala ani bitka a tranie. Tvrd hlava to bol ten Vojtak. Spomedzi biskupov bol najstarm. V tom ase mal u viac ako 73 rokov.
Ale vrme sa do doby, v ktorej sa stal biskupom. Dnes u vieme o tom viac, lebo boli sprstupnen vatiknske
tajn archvy a do roku 1938 do zaiatku pontifiktu ppea Pia XII. (donedvna boli len do roku 1922 do zaiatku pontifiktu Pia XI.) Vznik eskoslovenskej republiky vyhlsenej v Prahe 18.10.1918, ku ktorej sa Slovensko
prihlsilo ilinskou deklarciou 30.10.1918, naiel Spisk dieczu v zloitch spoloenskch, politickch i nboenskch podmienkach. Z frontu prvej svetovej vojny sa vracali vojaci, ktor preili, niektor zmrzaen, ale vetci poznaen krvavmi udalosami. V roku 1919 zomrel spisk biskup Dr. Alexander Prvy a na jeho miesto nastpil v slade s cirkevnmi zkonmi pomocn biskup s prvom nstupnctva
ThDr. Martin Keberich, ktor bol biskupom od roku 1916. Po intervencii praskej ttnej moci Mons. Keberich z funkcie spiskho biskupa odstpil ete v tom istom roku 1919. Pre ttnu moc bol biskup Keberich neiadcou osobou, lebo sa hlsil k Uhorsku a tu u existovala nov republika (po svojom odstpen psobil ako prepot Sdelnej spiskej kapituly a do roku 1952, kedy zomrel; pochovan je v krypte Spiskej katedrly). A zaalo sa vyjednva, kto bude spiskm biskupom. Za Vatikn vyjednvania viedol apotolsk nuncius arcibiskup Clemente Micara a za prask vldu minister zahraninch vec Eduard Bene. Vnym kandidtom bol Andrej Hlinka ako ruombersk farr, ktor sn bol najvplyvnejou osobou tch ias v radoch katolkov na Slovensku. No upadol do nemilosti vldy, lebo sa doadoval naplnenia subu, ktor dal Masaryk Slovkom v Pittsburgu, e Slovci bud s echmi v novom tte rovnoprvni s vlastnou autonmnou vldou. Dnes vieme, e to bol Andrej Hlinka, ktorho Vatikn poiadal napsa posudok na Vojtaka o jeho scosti na biskupa. Zd sa, e v rokovaniach,
ktor neboli ahk, Vojtak nebol favoritom ani vldy, ani Svtej Stolice. Mono to bolo pre jeho mlad vek, alebo nedostaton (poda nzoru niektorch) diplomatick rozhad, alebopreto, e nemal doktort, o napokon
bolo a je poiadavkou cirkevnch predpisov pre rad biskupa. Ktovie? Jeho meno vytiahol na stl nuncius v ase, ke zlyhali in alternatvy. Jna Vojtaka 20.11.1920 ppe Benedikt XV. vymenoval za spiskho biskupa, 13.2.1921 bol v Nitre konsekrovan a 27.2.1921 sa v Spiskej Kapitule ujal svojho radu.


Kriovatka ivota

Po druhej svetovej vojne a najm po smrti arcibiskupa Kmeku v roku 1948, ke sa stal najstarm biskupom na Slovensku, sa Vojtak dostal na dleit kriovatku svojho ivota. Zd sa, e biskupsk zbor bol na Slovensku rozdelen na dve skupiny. Jedna skupina bola za vyjednvanie
s komunistickou vldou a verila v ak-tak spech alebo aspo nejak obmedzen mieru slobody pre Cirkev. Druh skupina odmietala rokovanie s komunistami v presveden, e s nimi
sa rokova ned, e rokovania by boli len hrou maky s myou. Najvraznejou
postavou druhej skupiny bol prve Jn Vojtak, ktor sa celou silou svojej autority postavil na odpor komunistickmu nsiliu. V roku 1949 sprvca apotolskej nunciatry v Prahe napsal do Vatiknu, aby bol Vojtak urchlene vymenovan za arcibiskupa, lebo z biskupskho zboru m najviac odvahy a m schopnos doda odvahy aj ostatnm biskupom na Slovensku (neskr v roku 1952 psali zahranin Slovci do Vatiknu list, v ktorom prosia, aby bol Vojtak vymenovan za kardinla, aby tak bola posilnen jeho autorita na Slovensku aj zo strany Svtej Stolice). Vtedajia ttna moc situciu zhodnotila sprvne a nleite
to aj vyuila. Vojtaka, Gojdia a Buzalku odsdila za dajn vlastizradu
a pion pre Vatikn. Drala ich vo vzen a rozrila proti nim tvav propagandistick
kampa. Prv skupinu biskupov zapojila, asto v rozpore s ich skutonou vou, do budovateskho
silia komunistickho zriadenia. Naprklad v roku 1955, teda v ase, ke Vojtak a mnoh al biskupi, kazi a laici sedeli vo vzen pre svoje nboensk presvedenie, koick apotolsk administrtor biskup ThDr. Jozef rsky dostal ttne vyznamenanie
Rd republiky a mdia naho poukazovali
ako na prklad vlasteneckho biskupa. Dnes vieme ako Mons. rsky pre to vntorne trpel. Nemono ho za to odsudzova, lebo nie kadmu Pn Boh udeuje dar muenctva. Ak by si niekto myslel, e trpie za Krista je nieo samozrejm, treba
ho usmerni: dar muenctva maj iba t, ktorm tento dar d Pn. Iba t, ktorm Pn d silu znies utrpenie. Vojtak toto utrpenie niesol do konca svojho ivota priam prkladne ako skuton Bo sluobnk 15 dlhch, predlhch rokov.


Biskupom vo vzen

Dovote mi, aby som na tomto mieste nepsal o jeho utrpen, ktor musel prei, ba denne preva, ale aby som poukzal na skutonos, e Vojtak ostal aj vo vzen nezlomenou osobnosou. Toto je vemi vna vec, lebo v ivote ud s udalosti, ble, utrpenia, ktor im spsobia hlbok vntorn zranenia a nsledne lovek u do smrti ostva zlomenm lovekom. Po svojom uvznen v roku 1950 sa biskup Jn Vojtak u nikdy nedostal na slobodu,
ale celch 15 rokov strvil vo vzen
(11 rokov) alebo v exile (4 roky), ale vdy pod policajnm dozorom. Ak k tomu prirtame bitku, tranie, poniovanie,
vsmech a potupovanie, s to vetky predpoklady, aby sa z Vojtaka stal zlomen lovek rezignujci na vetko. V prpade Vojtaka sa to napriek
vetkm predpokladom nestalo. Zaujmal sa o dianie v diecze, iadal komunistick vldu, aby ho pustili z vzenia na rokovanie Druhho vatiknskeho
koncilu (ktor zaal v roku 1962 vo Vatikne), psal listy kazom dieczy a ak sa dnes hovor o delen diecz na Slovensku, Vojtak mal vo vzen pripraven nvrh novho rozdelenia diecz Slovenska. To, o by inho loveka bolo dvno zloilo, jeho nezloilo a nezlomilo. Tento fakt sa d vysvetli iba tak, e Boh mu dal silu vytrpie a pretrpie vetko.


Nebezpen pohreb

V om u me by pohreb nebezpenm?
Neviem, ale zd sa, e Vojtakov pohreb bol pre vtedajiu ttnu moc nebezpenm, lebo aj mtv
telesn schrnka biskupa dokzala rozhba masy veriacich. Ako spisk biskup mal by pochovan v spiskej katedrle. Ale to pre vtedajiu vldu neprichdzalo do vahy. Napokon shlasili s jeho pohrebom v jeho rodisku
Zakamennom, kde pohrebn obrady vykonal trnavsk apotolsk administrtor biskup Ambrz Lazk. Pohreb biskupa Vojtaka bol prejavom
viery udu na Slovensku a ctou k osobnosti, ktor pre vieru toko trpela. Ukzalo sa, e ud mono klama, ale ned sa to robi dlhodobo. Napriek tokm lnkom v novinch, v ktorch Vojtaka opisovali ako zradcu republiky, nepriatea udu, pina Vatiknu a imperializmu, ud na Slovensku aj na pohrebe ukzal, e na Vojtaka m svoj vlastn pohad, ktor nie je v slade s tm oficilnym, komunistickm.


Exhumcia

V lete v roku 2003 sa z nariadenia sasnho spiskho biskupa Mons. Frantika Tondru znova otvoril hrob biskupa Jna Vojtaka. O exhumciu som ho listom poiadal ako postultor diecznej i rmskej fzy beatifikanho procesu. Vetci zainteresovan zloili vo farskom kostole v Zakamennom na oltri prsahu a potom li k hrobu biskupa Vojtaka na blzky miestny cintorn. Exhuman prce prebiehali v pokojnej atmosfre. Rakva bola ete zachoval a nebolo potrebn ju v Zakamennom
otvra, otvoren bola a na druh de. Okolo hrobu sa zhromadili
starostovia i kazi hornooravskch farnost a vek mnostvo zstupu veriacich, ktor sa modlili nahlas ruenec.
Ke rakvu niesli do auta, niektor spontnne dokonca kakali... Bola to tak duchovn atmosfra, ak lovek nezaije asto.