Tridentsk svt oma

Tridentsk latinsk misl (Autor: Peter Lazor)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-09-19 10:24:08
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V nedeu a niektor chodme aj vo vedn de na svt omu. Obrady sv. ome s nm u dverne znme natoko, e ich vieme skoro naspam. Najmladia genercia
mono u ani nevie, e obrady tejto sv. ome zaviedol Svt Otec Pavol VI. Apotolskou kontitciou Missale Romanum
z 3. aprla 1969. V roku 1970 bola publikovan oficilna verzia Omovej knihy nazvanej aj Misl (od latinskho slova missa, o znamen oma a missale bola kniha, poda ktorej sa sli sv. oma. Prvlastok (Missale) Romanum m preto, e ide o spsob slvenia sv. ome, ak sa slil v Rme; tento spsob slvenia, tzv. rmsky rtus, je zauvan aj v Rmskokatolckej
cirkvi na Slovensku). Grckokatolcka cirkev na Slovensku je Katolckou cirkvou nie rmskeho, ale byzantskho rtu. Reforma liturgickch knh bola poiadavkou Druhho vatiknskeho
koncilu, ktor sa konal v rokoch 1962-65. Misl a in liturgick knihy boli z latinskho originlu (tzv. editio typica) prekladan postupne do jazykov jednotlivch nrodov. A tak dolo aj k tomu,
e v sasnosti sa sv. ome v naich kostoloch slvia v slovenine.

Nariadenie Benedikta XVI.
Avak sasn Svt Otec Benedikt XVI. vydal 7. jla 2007 Apotolsk list Summorum Pontificum, v ktorom
umouje slvi sv. omu poda predpisov Misla ppea Pia V., ktor bol naposledy reformovan ppeom Jnom XXIII. v roku 1962. Tento spsob slvenia je znmy tie pod nzvom Tridentsk sv. oma a Omov kniha, poda ktorej sa takto sv. oma slvi, Misl Pia V. alebo jednoducho Tridentsk misl. Slvi tridentsk sv. omu je mon iba v latinine, okrem bohosluby slova (tania a kze), ktor mu by v slovenine. Nariadenie
Benedikta XVI. nadobudne innos
na sviatok Povenia sv. Kra (14. septembra 2007).

Obsah nariadenia
Ppe Benedikt XVI. ponechva v platnosti a innosti Misl Pavla VI., ako aj monos slvenia celej sv. ome tak, ako doteraz (teda aj v slovenine). Zrove vak dovolil, e ak spoloenstvo veriacich prejav vu a predlo ju farrovi, e si el slvenie Tridentskej sv. ome, farr m spoloenstvu veriacich vyhovie a slvi
sv. omu poda Misla z roku 1962. Mus ju slvi v latinskom jazyku, ako som to u spomenul vyie. Tridentsk sv. oma trv dlhie, pouva
iastone
in liturgick obleenie kaza a znan as obradov vykonva kaz obrten tvrou k hlavnmu oltru (teda chrbtom k udu). Aby nevznikli nedorozumenia, e jedna skupina veriacich
farnosti chce tak a in skupina zase in obrad sv. ome, rozhodnutie prinle farrovi, ktor m rozhodn rozumne.

Preo?
Dvody, ktor viedli Benedikta XVI. k takmuto rozhodnutiu vysvetlil on sm v liste adresovanom biskupom, ktor vydal taktie 7. jla tohto roku. Preklad tohto listu je publikovan v mojom preklade v asopise Cirkevnho
sdu Spiskej dieczy (Tribunl 2/2007, str. 3-5). Kto by chcel podrobnejie
vysvetlenie, me si preta tento list. Obmedzm sa tu iba na kontatovanie, e existuje Bratstvo sv. Pia X., ktor zaloil franczsky arcibiskup (dnes u zosnul) Marcel Lefevbre. Toto Bratstvo, ktor sli tradin tridentsk sv. omu, v sasnosti
pota pribline pol milina veriacich (4 biskupov, 460 kazov
a 160 seminaristov) v vajiarsku, Franczsku, Nemecku, Raksku, Posku,
USA, Austrlii, Argentne. Okrem tohto Bratstva existuj aj in skupiny veriacich, ktor slvia tridentsk sv. omu (napr. Bratstvo sv. Petra existujce
v Nemecku, Raksku a inch krajinch). Aj na Slovensku existuj niektor skupiny katolkov, ktor inklinuj
k slveniu tridentskej sv. ome. Toto je prv dvod, pre ktor ppe povolil tridentsk rmsky rtus jej slvenia.
alm dvodom je skutonos, e niektor katolci povauj sasn slvenie sv. ome za mlo posvtn, e sa tu niekedy umouje urit via vonos a slabia disciplna, ne pri tridentskej omi. Niektor veriaci povauj
za mlo posvtn ist spevy, in vstupy laikov v rmci sv. ome, al monos prstupu v obleen laikov, niekde s to spevy s gitarou, inde dokonca aj tance (v Afrike) a alie kreatvne vstupy do liturgie sv. ome. V tridentskej sv. omi takto nieo nie je mon a pretoe ich kreativita v rmci sv. ome vntorne ura a povauj
ju za nedstojn, elaj si slvi sv. omu poda Misla z roku 1962. Benedikt XVI. ich ctenie repektoval a umouje im realizova slvenie sv. ome v slade s ich zmanm a omovmi
predpismi spred roku 1970.