Detsk mozgov obrna

Zdravotncke okienko

Obrna (Autor: archv redakcie)
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2007-09-19 10:23:32
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ochorenie i skr trval telesn postihnutie sprevdzan rznym stupom mentlneho defektu. Ochorenie, ktor mono nie je tak nron pre postihnut diea (nezriedka si ho ani neuvedomuje), ako skr pre jeho najblich - predovetkm matku, ale aj otca a srodencov. Ochorenie, ktor ovplyvn ivotn tl kadej postihnutej rodiny.

Detsk mozgov obrna sa prejav u v ranom detstve v priebehu prvho roka ivota. Mamika si zvyajne vimne,
e sa diea nevyvja tak ako jeho rovesnci. Menej sa hbe, nepreto sa, neposad sa, nechod, m stuhutn alebo naopak handrovit konatiny. Jeho pohyby maj cie, s roztrasen, nedoku uchopi iadan predmet. Nezriedka sa postihnut diea nenau ani chodi a ostva trvalo priptan na vozk a na celoivotn pomoc svojich najblich. V tch lepch prpadoch sa diea doke postavi, urob pr krokov.
Rodiia vkladaj vek ndej do neskorch ortopedickch koreknch operci, ktor mu zlepi pohyblivos
dieaa. Len mloktor diea je mentlne bez nsledkov. Zvyajne vyaduje aj pomoc pecilneho pedagga.
Zkladom je naui diea aspo dodriava telesn istotu a zkladn nvyky - jedenie, umvanie, vyprzdovanie.
Niektor deti si zachovvaj
napriek zvanmu postihnutiu pomerne dobr inteligenciu. Mu sa dobre zapoji do vzdelvania, uenia
a doku rozvja svoje duevn schopnosti.
Rodiia sa asto ptaj, preo prve nae diea, kde je prina tohto problmu?
Detsk mozgov obrna vznik nsledkom odkyslienia mozgu, ktor trv tak dlho, e trvalo pokod mozgov
bunky. Rozsah a stupe ich pokodenia
je rzny. Poda toho sa prejavia aj nsledky postihnutia. Niektor deti maj skr telesn, in skr mentlne postihnutie. Samozrejme s aj rzne kombincie. K odkyslieniu mozgu najastejie djde nsledkom komplikovanho
produ, ale aj poranenia i razu. Detsk mozgov obrnu me spsobi aj ak epilepsia, vroden chyby mozgu, infekn choroby i zvan
ochorenie a lieky u matky poas tehotenstva.
Najdleitejie je o najskr rozpozna
prznaky a vyhada lekra. esk lekr MUDr. Vojta vyvinul pecilnu rehabilitan metdu pre deti postihnut detskou mozgovou obrnou. Tak diea treba o najskr rehabilitova u v dojenskom veku od troch mesiacov. Mamika sa zvyajne
zau do rehabilitcie Vojtovou metdou pod dohadom rehabilitanej sestry. Dleit je cvii niekokokrt denne, aj ke sa to deom vbec nepi a asto a penlivo nariekaj. Netreba zabda na kontroly u rehabilitanho lekra a sestry, ktor napravia zlozvyky a samozrejme nezabda navtevova neurolga.
Diea prechdza v prvom roku ivota prudkm vvinom. Jeho biologick
rezervy s asto nepredvdaten, a preto ndej pre tieto deti zomiera skutone posledn...
Ale o tom a nabudce.