Nemme si u o poveda

editoril

Monika Hodnicka (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-09-19 10:21:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nemme si u o poveda, skontatuj
manelia po niekokoronom
spoluit. Sused sa so mnou nerozprva, sauje sa znma. Ten n pubertiak vbec nepova, o mu hovorme a tob nie sa s nami zhovra, ponosuj sa rodiia tnederov.
Obojstran vzahy ochladli, vyhlsia ttnici znepriatelench krajn.
A takto by sa dalo njs ete zopr prkladov nezvldnutej komunikcie.
Ke sa tak lovek nad tm zamysl,
zist, e v ivote s predsa len najdleitejie vzahy. o by sme mali z mnostva krsnych vec a skvelch zitkov, keby sme sa nemali
s km o ne podeli. Aj napriek tomuto poznatku astokrt radej zveaujeme majetok namiesto toho, aby sme zveaovali vzjomn vzahy.
Predpokladom dobre fungujcich vzahov je aj kvalitn osobn komunikcia.
Tvoria ju dve dleit zloky aktvne povanie a kultivovan rozprvanie. A to vetko v atmosfre vzjomnej cty.
Kee aj naa redakcia vnma komunikciu
ako vek vec, priname na strnkach tohto sla asopisu dva rozhovory.
Mil itatelia!
lovek naozaj rastie aj tm, e sa u zvlda vzjomn komunikciu. To vak neprde samo od seba. Treba
sa tomu ui cel ivot. Urite sa za tm skrva aj kus sebazaprenia, pokory a hlavne vzjomnej lsky. Je pravdou, e mnohokrt ns ovldne hnev, pracovn i osobn stres, ak ivotn situcia... Pri kadej prleitosti
by sme vak nemali zabda na to, e kad lovek m svoju dstojnos,
ktor by sme nemali zraova.
Prajem vm vea spechov v rozvjan
tejto vzcnej nosti a samozrejme
pekn tanie.