S KANONIZAN PROCESY ZVLTNOSOU?

Rozhovor s postultorom kauzy blahoreenia boieho sluhu biskupa Jna Vojtaka - Jnom Dudom

Bo sluha biskup Jn Vojtak (Autor:  )
Autor:Martina Skpa
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V Katolckej cirkvi existuj procesy blahoreenia a svtoreenia. Vdy prv fza tohto procesu prebieha na diecznej rovni pod vedenm dieczneho biskupa a druh na Kongregcii pre kauzy svtch vo Vatikne. Ak by sme siahli po tatistickch dajoch, procesy blahoreenia a svtoreenia sa zaali vykonva zvl᚝ po zaloen spomnanej rmskej kongregcie ppeom Sixtom v roku 1588. Od tohto roku a po zver pontifiktu Pavla VI. v roku 1978 bolo vyhlsench za blahoslavench 808 osb a za svtch 296 osb. Sasn ppe v tejto innosti predstihol vetky rekordy: za 23 rokov svojho pontifiktu vyhlsil za blahoslavench 1284 osb a za svtch vyhlsil 455 osb. O tejto zvltnej innosti Katolckej cirkvi sme sa porozprvali s postultorom kauzy blahoreenia Boieho sluhu biskupa Jna Vojtaka Jnom Dudom.

Ako sa vlastne lovek me sta svtm?

Svtci to nie s dreven sochy, ktor vidme v naich kostoloch tak, ako ich zobrazili umelci. To s iv a konkrtni udia, ktor sa usiluj i svoj ivot zodpovedne, estne a v primnom ivom vzahu s Bohom. Preto apotol Pavol vo svojom liste nazva svtmi lenov cirkevnho spoloenstva v Korinte. V tomto zmysle sa kad lovek me sta svtm. Ak vak mme na mysli tch, ktorch ppe vyhlsil za blahoslavench alebo za svtch, t v sasnosti musia prejs osobitnou procedrou skmania ich ivota, jednoducho musia prejs procesom blahoreenia a svtoreenia. Skma sa, i zomreli v povesti svtosti, i ili nostnm a prkladnm kresanskm ivotom (to je prpad vyznvaov) alebo i milovali Boha viac ne svoj ivot, o je zase prpad muenkov. Svtm v tomto zmysle sa u hocikto sta neme, ale iba ten, kto spa stanoven kritri.

Kto navrhuje adeptov?

Nvrh me poda kad, nie je to obmedzen. Problmom vak ostva, i navrhovate doke zna pracovn i finann nronos a dlh trvanie takchto procesov.

Ako vyzer cel proces, od chvle kedy je niekto navrhnut, a dovtedy km loveka vyhlsia za blahoslavenho? Ako dlho to trv? Ak bol najdlh a ak najkrat as od nvrhu a po blahoreenie a kto to bol?

Filozofia procesu blahoreenia je pomerne jednoduch: vytvor sa umel spor. Osoba alebo intitcia, ktor navrhuje osobu na proces blahoreenia si ustanov konatea, ktor dokazuje poves svtosti, hrdinskos nost alebo muenctvo. Tento konate sa nazva postultorom a na om spova bremeno dokazovania. V procese inkuje aj odporca, ktor vyahuje na svetlo Boie vetko negatvne v ivote adepta na svtos a predklad to sudcovi, ktor dkazy za i proti zapisuje a archivuje. Toto sa kon z dvodu uritej istoty duplicitne: najprv na rovni dieczy a potom na rovni Kongregcie vo Vatikne. Ale aj tak konen rozhodnutie prinle Svtmu Otcovi. Procesy beatifikcie obvykle trvaj dlho. Nedisponujem informciami, ktor proces a ktorej osoby bol najdlh, ani ktor bol najkrat. Poda najnovch cirkevnch zkonov sa takto proces nem zaa skr ne po piatich rokoch od smrti adepta a nie neskr ako po tridsiatich rokoch od jeho smrti. Ppe vak me udeli vnimky. Ale ak sa u mm vyjadri, poda mjho nzoru jednm z najkratch procesov blahoreenia a svtoreenia bol proces zakladatea personlnej prelatry Opus Dei panielskho kaza sv. Jos Maria Escrva de Balaguer (1902-1975), ktor bol vemi skoro po svojej smrti vyhlsen za blahoslavenho a tohto roku bol vyhlsen za svtho. Myslm si, e nieo podobn ak aj nositeku Nobelovej ceny Matku Terziu z Kalkaty. Pre porovnanie uvdzam, e ppea Jna XXIII. (zomrel v roku 1963) u v tom istom roku chceli biskupi zhromaden na koncile aklamciou vyhlsi za svtho. Jeho nstupca Pavol VI. vak nariadil riadny beatifikan proces a vyhlsen za blahoslavenho bol a v roku 1998. Podobne dlho trval aj proces blahoreenia stigmatizovanho talianskeho kapucna ptra Pia, ktor zomrel v roku 1968 a vyhlsen za blahoslavenho bol iba tohto roku.

Existuje ete funkcia diablov advokt? S niektor funkcie, u medziasom zruen? tala som, e v rmci tmu pracuj naprklad lekri preo?

Nzov advocatus diaboli je skr udov nzov osoby, ktor funguje v procese ako odporca blahoreenia. Jeho presn a cirkevnou legislatvou uren nzov je promtor spravodlivosti. Sudca si pri posudzovan predloench dkazov za i proti blahoreeniu pomha tmom odbornkov z oblasti histrie a archvnictva, alej tmom teolgov a tmom lekrov. loha lekrov je mimoriadne dleit pri posudzovan zzranch uzdraven na prhovor adepta na svtoreenie. Lekri vak nemu vyhlsi, e tu ide o zzrak, lebo zzrak nie je medicnskou realitou, ale teologickou. Lekri mu iba deklarova, e spsob uzdravenia medicna pri sasnch medicnskych poznatkoch nevie vysvetli. Posdi, i ide alebo nejde o zzran uzdravenie, prinle iba teolgom.

Me sa sta svtm aj neveriaci, ktor il prkladnm ivotom? S tak prpady?

Bude to znie neuveritene, ale me a verm, e s aj tak prpady. iada si to vak bliie upresnenie. Poda nuky Katolckej cirkvi svtmi s predovetkm t, ktor ij s Pnom v nebeskom krovstve. A druh vatiknsky koncil v Lumen gentium u, e aj t, o ij primne poda svojho svedomia a bez vlastnej viny nepoznaj Boha, mu dosiahnu spsu (Lumen gentium 14). Je to priam revolun mylienka koncilu. Ale na druhej strane Katolcka cirkev si neosobuje prvo vyhlasova za blahoslavench a za svtch lenov inch Cirkv, nboenskch spolonost alebo ateistov. estnch a statonch ud vak Katolcka cirkev m vo vekej cte a vnosti.

Jn Pavol II. vraj vyhlsil za blahoslavench a za svtch najviac osb. Preo je to tak?

Sasn Svt Otec vyhlsil za blahoslavench a za svtch viac osb, ne to dovtedy urobili vetci ppei dohromady. Jn Pavol II. je v mnohom originlnym. Myslm si, e aj pri procesoch blahoreenia a svtoreenia sa prejavila jeho originlnos. Sekretr Kongregcie pre kauzy svtch z Vatiknu tto jeho innos nazval novou evanjelizciou prostrednctvom svtch. Kam ppe cestuje, prina tamojm veriacim dar: prklad svtej osoby, ktor ila uprostred udu konkrtnej krajiny, prklad, ktor im je blzky, ktor by ich mal motivova k lepiemu a estnejiemu ivotu.

Zd sa, e proces blahoreenia nie je prve najlacnejia zleitos? Koko to stoj a kto to plat?

Iste, ijeme v komernej spolonosti a zaujma ns to. Ale presn sumu odo ma neakajte, lebo to zvis od viacerch okolnost: ako dlho proces trv, koko ud na tom pracuje, i treba spisy, ktor id do Vatiknu preklada do svetovho jazyka a podobne. Finann bremeno le na ramench toho, kto o blahoreenie alebo svtoreenia iada. V Cirkvi sa vak neodmeuje poda vynaloenej pracovnej nmahy, ale tak, aby sluobnci Cirkvi mohli slune i. Ak je vak niektor cirkevn spoloenstvo chudobn a m zjavne adepta na svtos, urob sa takto proces aj zadarmo, alebo vypomu cirkevn spoloenstv z inch krajn. Ak sa dnes naprklad vedie proces blahoreenia Matky Terzie, ktor bola cel ivot chudobn ako kostoln my, nech nikto netvrd, e jej sestry, ktor ij podobne v krajnej chudobe, zasyp pracovnkov procesu ich zakladateky tedrmi finannmi prspevkami.

Koko blahoreench m Slovensko. M u aj nejakch svtoreench?

Slovensko je malou krajinou. Za svojich svtch povaujeme sv. Cyrila a Metoda a ich iakov na ele so sv. Gorazdom. Potom mme sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovnkov a napokon troch svtch koickch muenkov. V roku 2001 bol blahoreen otec biskup Peter Pavel Gojdi, preovsk eparcha a muenk komunizmu a tie pter Dominik Trka.

Ktor osoby zo Slovenska s predmetom procesu blahoreenia?

Otec biskup Jn Vojtak, rehon sestra Zdenka, Andrej Chmel, otec biskup Buzalka a otec biskup Hopko. O inch neviem.

Ako to vyzer s blahoreenm biskupa Vojtaka?

Poda mjho nzoru normlne. Veci sa skmaj. Dieczna fza sa ukonila a momentlne prebieha rmska fza skmania vo Vatikne.

Boli medzi blahoreenmi ete nejak alie kontroverzn osoby? Poula som naprklad o ppeovi Piovi IX.

Iste, oakvali by sme, e adepti na blahoreenie a svtoreenie by mali by priam absoltne dokonalmi umi. Skoro anjelmi. Lene ono tak v skutonosti nie je. Aj oni s iba udia, ktor mali svoje chyby, nedostatky. Iba Boh je dokonal. Preto kontroverznos osoby povaujem za relatvny pojem. Katolcka cirkev m vlastn kritria na to, koho me vyhlsi za blahoslavenho alebo svtho. Tieto kritri, ia, niekedy chc urova udia, ktor tomu niekedy nerozumej, ale aj t, ktor dokonca nie s lenmi Katolckej cirkvi. Postoj takchto ud nie je najastnej. Malo by sa viac dverova tm, ktor serizne a krok za krokom skmaj ivot a innos adepta blahoreenia a ktor najlepie vedia i maj alebo nemaj odporui Svtmu Otcovi vykona patrin krok. Pre veriaceho loveka by nemal by problm Cirkvi i ppeovi veri i dverova.

Mete mi prezradi aj nejak kurizne situcie?

Poas mojich rmskych prvnickch tdi sme raz poobede v itrni sedeli so spoluiakom, istm Talianom a tali denn tla. Spoluiak napokon zloil polooficilny vatiknsky dennk lOsservatore romano a povedal: Mm pocit, e vea Poliakov v poslednej dobe ide do neba (v dennku si pretal, e Jn Pavol II. op vyhlsil nejakho svojho rodka za blahoslavenho). Ja som mu pohotovo odpovedal: Ale urite ich v nebi ak prehojn poet Talianov. Jeho poznmka toti nezodpovedala realite, lebo najviac blahoslavench a svtch Jn Pavol II. vyhlsil zo panielskej jazykovej oblasti (panielsko a Latinsk Amerika, potom nasleduje Taliansko a Posko je ktovie na ktorom mieste). Naprklad len 11. marca 2001 Jn Pavol II. vyhlsil v Rme za blahoslavench 223 panielov naraz. Boie dary a milos si nikdy netreba zvidie.