Svt Dominik Savio

Dominik Savio (Autor: archv redakcie)
Autor:Jozef Sukenik st.
Pridan: 2007-04-06 18:25:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Po jednom stretnut minitrantov s pnom farrom Skrakom sme odchdzali domov s obrzkom mladho chlapca, na ktor nm kadmu vlastnorune napsal: ,,Tvoj vzor minitranta. Vtedy som aj ja vemi mlo vedel o skromnom chlapcovi Dominikovi Saviovi, ktor bol na obrzku a ktorho som dlho nosil v spevnku.

Preli roky a ja som mal monos nejak as i v kraji, kde sa Dominik narodil, kde il a kde vemi mlad umrel. Bolo to na severe Talianska v okoli Turna. Na mojich cestch a prechdzkach som sa neraz stretol s pamtnmi tabuami, ktor ho prpomnali, i so sochami, ktor boli z cty k nemu iba tak vo dvoroch i zhradach pri rodinnch domoch.
Bol som rd, ke sa mi asom dostala do rk kniha od Teresia Bosca s nzvom DOMINIK. Pretal som ju viackrt, aby som lepie spoznal tohto mladho svtca, patrna mldee.
Svt Dominik sa narodil 2. aprla 1842 v San Giovanni. U od malika vynikal zbonosou. Kapln z Murialda Don G. Zucca, kde Dominik s rodimi il, ho ako pronho zobral minitrova. No najvia udalos v ivote sv. Dominika bolo Prv sv. prijmanie, na ktor ho ako sedemronho na Vek noc roku 1849 pripravil Don Zucca. Bolo to vnimon, lebo vtedy chodili deti na prv svt prijmanie 12-ron. Prv svt prijmanie bolo takou vekou udalosou, e z okolitch dedn prichdzali vetci do farskho kostola sv. Andreja v Castelnuove. ,, Bol to mj najkraj de, skutone Vek de, povedal Dominik. no, bol to de vekho spojenectva medzi Dominikom a Pnom Jeiom. Aby na tento de nezabudol, napsal si tyri body, ktor bol rozhodnut dodriava cel ivot.
1. Budem sa asto spoveda a na prijmanie pjdem zakadm, ke mi to spovednk dovol.
2. Budem svti zasvten sviatky.
3. Priatemi mi bud Jei a Mria.
4. Radej zomrie ako zhrei.
Dominikova tba bola sta sa kazom. Rodiia ho na odporanie kaza Dona Cugliera dali do rk kazovi, ktorho v tom ase poznali vetci Don Boscovi. Tohto mua si u vtedy vili ako svtca a posielali mu do oratria na okraji Turna chudobnch chlapcov. Dominik vynikal usilovnosou aj nadanm. Pod vplyvom kzn Dona Bosca a jeho prkladnho ivota Dominik asto snval o svtosti. Jeho vek silie v uen, pstenie a prkladn ivot ho stli vea sl. Ochorel na zpal pc, veer 9.3.1857 zaspal naveky a druhkrt sa narodil pre ivot a slvu v nebi.
9.jla 1933 ho ppe Pius XI., ktor sa osobne poznal s Don Boscom, vyhlsil za ctihodnho a jeho ivot zhrnul do troch slov: ,,istota, nbonos, apotolt.
5.marca 1950 ho ppe Pius XII. na zklade zzranch uzdraven na jeho prhovor vyhlsil za blahoslavenho.
12.jna 1954 ppe Pius XII. pred 180 biskupmi, 19 kardinlmi a vekm potom mladch z celho sveta vyhlsil Dominika Savia za svtho.
Pozostatky sv. Dominika s uloen v bonom oltri v kostole Panny Mrie Pomocnice v oratriu, ktor stavali chlapci Dona Bosca. Dominik odpova oproti svojmu uiteovi Don Boscovi, ktor bol jeho vekm vzorom.
Ke som mal as, rd som tam chodil pomodli sa a v spomienkach sa vracal do svojich minitranskch ias.