Mil mlad , mil itatelia!

P v Dubaji (Autor: archv redakcie)
Autor:Lucia Dutkov
Pridan: 2007-03-03 15:04:14
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zatili ste niekedy po nejakej plnej zmene? Boli ste u natoko unaven, e ste chceli robi nieo plne in, mono menej stereotypn? Rann zvonenie budka, prichysta sa do koly alebo do prce, vysiujci pracovn stres, obedajia prestvka, rchle utekanie na autobus alebo nakpenie nejakch potravn na chutn veeru, vyzdvihn deti zo klky, da si kviku, alie uenie sa na zajtrajie psomky alebo dokonovanie prce, ktor sme nestihli ... A to ete zvldnu rzne nespomenut problmy, choroby, nvtevy, o modlitbe a svtej omi ani nehovoriac!

Boe, preo si nestvoril 36-hodinov de?
Toti nemme as oddchnu si. Tak radi by sme si pospali o niekoko hodn dlhie!
My by sme sa aj pomodlili rno, na obed, dokonca aj na svt omu by sme zali ... Minule bolo na ns toho tak vea, e sme ochoreli! Nae telo bolo oslaben a nezvldlo to, ale do prce lovek mus s, ve vie...
iada sa mi zmena! Potrebujem dovolenku! Ale mem si to teraz dovoli?! Ve as dovoleniek je ete aleko pred nami!

Osudn prehliadnutie
Pane, to mysl naozaj vne s tmto katalgom, ktor mi dva? Celkom zaujmav, hm ...
To ptne dobrodrustvo me by zaujmav, pe sa tu, e Ty si tam bol 40 dn. Pozerm na aliu ponuku. Oza pokoja v pti poknia, pln penzia modlitby, osvieujce pramene dvery, sily a milosrdenstva, monos zskania balzamu odpustenia, phviezdikov hotel radosti ...
A ocen lsky all inclusive!!! Ak bude cena vyhovujca, tak nevham a beriem to!
Jeiu, Ty mi to vetko ponka zadarmo?! No naozaj je to tak, potvrdili to aj Tvoji 4 spolupracovnci Mat, Marek, Luk a Jn vetci pu o tejto skvelej ponuke! Niekedy sme my udia vne zvltni! Biblick katalg super ponk tame kad de a nevimli sme si to!

V znamen Boej prtomnosti
Mono sa nm teraz cez pstnu seznu podar urobi nejak zmenu. Urite by sme nemali odmietnu vyie spomenut rekreciu, ve prve ona nm m poskytn dlho iadan oddych.
Zmeme nae stereotypy, nae boh bezfarebn dni , ktor si asto napame my sami bezndejou, stresom, vitkami, nenosnmi nrokmi na seba a na inch! Doprajme si Boiu prtomnos a siahnime aspo teraz cez pst na nieo dokonal na Boha, lebo dokonal neznamen vdy nedosiahnuten. V pste sa mme uskromni a zrieka sa, ale v iadnom prpade nie Boej lsky.

Nzor mladch

Na zmenu som sa optala aj naej mldee. Moja otzka presnejie znela takto:
Privtal(a) by si nejak zmenu v naej farnosti? o by si chcel(a) zmeni, zlepi, respektve o sa ti v naej farnosti pi?

Mria, 13r.: Asi aby viac ud chodilo do kostola, hoci si myslm, e u ns to nie je a tak hrozn, ale urite by kad privtal viac det (detsk spevokol je super npad), mldee, no i ud v strednom veku.
Fero, 18r.: Poda mjho nzoru naa farnos nepotrebuje mnoho zmien. Mono by sa mohli op zavies piatkov detsk alebo mldencke ome, ktor by boli venovan deom, alebo by rieili nejak problmy dospievajcej mldee. S aktivitou p. farra a p. kaplna som spokojn, ale hnev ma skr lenivos mldee, ktor oraz viac prejavuje svoju pasivitu k Bohu. Sviatosou birmovania sa slvnostne rozlia s cirkvou a v kostole sa u vbec nezastavia. Prpadne sa v nedeu uku na svtej omi, pretoe im to prikzali rodiia a omu pretrpia niekde skryt so svojimi kmomi, ktor s na tom podobne ako oni. Verm, e sa im podar zmeni to a lepie sa pripta k Bohu.
Anna, 15r.: Ak by som mohla, tak by som v naej farnosti zorganizovala viac akci pre mladch. Najm spolon akcie s mladmi z fililok, pretoe mlde potrebuje by spolu, nieo zai a popri tom budova priatesk vzahy. Tie by som sa poteila vymaovaniu kostolnej vee v Markuovciach, hoci viem, e to nie je tak jednoduch.
Optanm akujem za ochotu a odpovede.

Vyprosujme si teda od trpiaceho Jeia, aby priniesol do nho ivota pestros a znovuobjavenie krsy vednch vec. Nech 40-dov pst sa nenesie iba v oakvan, kedy sa u konene skon. Nepozerajme cez toto obdobie len na to , o by sme nemali , v om sa mme obmedzi, ale zamerajme sa aj na to, o by sme mali robi vdy rozdva lsku.