Pstne obdobie

 (Autor: Miroslav ak)
Autor:Mria Krotk-Koalov
Pridan: 2007-03-03 11:33:51
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nedvno som tala ist lnok, o jednej mladej ene. Ilo o mlad vdovu s dvomi demi,ktor sa len vemi ako pretkala ivotom. Zaujmav prbeh. Nebudem ho vak viac dopodrobna rozobera. Zaujalo ma vak in, dva dleit javy. Prvm javom bola pokora, s akou o svojom ivote nielen hovorila, ale ho aj ila. Druh jav - vemi akovala svojim rodiom za vieru, ktor jej vlastn rodiia poas svojho ivota dali.

Prbehy ud s tragickm osudom s v dnenej dobe viacmenej na dennom poriadku. Aj my ostatn, ktorch sa to netka, to vnmame ako ben jav.
Vyrovna sa s tragickou udalosou si vyaduje vek kus sily, odvahy, lsky i trpezlivosti a i alej svoj ivot ete v. Nie kad to zvlda rovnako. Sna sa pomha rodina, blzki i priatelia. Ale ani to astokrt nesta. Nae ble a iale zahoj as, vea asu. Neviem si vak predstavi, ako by sme vetky tie trpenia a kre prekonali bez viery, viery v Boha. Prve preto ma tento spomnan lnok tak zaujal.
Viera je pre ns tou silou, ktor ns dvha, ke sme padli a na dno. Viera je t, ktor ns povzbud, ke u nevldzeme alej a myslme, e u konme. Bohu vyrozprvame vetky svoje trpenia a iale. On je nam radcom i pomocnkom v ndzi, nam priateom, btavou vbou i ochrancom.
Dnes sa ije naozaj ako. Mnoh rodiny riea zkladn existenn problmy a doslova prevaj. Kad z ns m svoj kr, s ktorm kra ivotom. ahie sa ije s Bohom. Mali by sme svoj ivot prija s pokorou a nezvidie druhm to, o nemm ja. Odahlo by nm. Skr by sme v naich duiach a srdciach nali ten pokoj, ktor v ivote tak vemi postrdame. A tak vemi ho potrebujeme.
Mono prve toto nadchadzajce pstne obdobie nm tento problm aspo sasti podar vyriei. Stme sa preto v hluku dnenej doby a popremajme nad tm, ako ten svoj vlastn vntorn pokoj dosiahnu. Mme na to celch 40 dn. Tak zanime hne.