Brna k Boiemu milosrdenstvu otvoren

Obrad (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Da 5.10.2002 (sobota) bola liturgick spomienka na svt sestru Faustnu, riteku cty k Boiemu milosrdenstvu. Zomrela 5. oktbra a jej smr sa poklad za jej narodenie pre nebo. V nealekej farnosti Smiany slil sv. omu pomocn biskup mons. tefan Seka. Novopostaven Kostol Boieho milosrdenstva spravuj kazi pallotni. Otca biskupa privtal a sv. omu koncelebroval ThLic. Arkadiusz Grzeszcyk SAC, ktor je poveren dokonenm stavby. Sv. ome sa tu zaali sli od 1. nedele po Vekej noci. Je to Nedea Boieho milosrdenstva. Kostol ete nebol konsekrovan, interir kostola je zatia doasn. Na tejto sv. omi boli prtomn i nai farnci. Okrem pobonosti k Boiemu milosrdenstvu, ktor predchdzala sv. omi, mali veriaci monos ucti si bozkom relikvie sr. Faustny, ktor boli prevezen do tejto farnosti. Mons. Seka nastpil do biskupskho radu v ase, ke ppe zasvtil svet Boiemu milosrdenstvu. Tto sv. omu slil krtko po nvrate z Rma, kde zvolal Sv. Otec 117 novovymenovanch biskupov na p k hrobu sv. Petra. Kldol im na srdce dve dleit lohy, a to starostlivos o kazov a vzbudzovanie tby v uoch po svtosti. Ako uviedol o. biskup v homlii tba by svtm m by osi normlne. Svtos dnenho loveka znamen silie o dokonalos tam, kde ns Boh postavil, vo svojom povolan na pracovisku, v rodine, vo vzahoch... Svtos loveka pozna po ovoc a to po ovoc Ducha, ktorm je: lska, rados, pokoj, zhovievavos, lskavos, dobrota, vernos, miernos, zdranlivos (Gal 5,22). V svislosti so svtou Faustnou poznamenal, e Pn si vyber slabch. Je to akt Boieho milosrdenstva a je vekm Bom darom uplatova milosrdenstvo vo vzahu k naim blzkym, s ktormi sme v kadodennom kontakte. By milosrdn k druhm, pretoe aj Boh je k nm nesmierne milosrdn.