Report z pte do Krakova

--- (Autor:  )
Autor:Anastzia Sopkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Je sobota 6. mja. O 4.30 hodine odchdzaj zo Spiskej Novej Vsi tri autobusy pln ptnikov. V jednom z nich sedme aj my, Markuovania. Cieom pte je svtya Boieho milosrdenstva v Krakove, ktor ppe Jn Pavol II. v roku 2002 zasvtil Boiemu milosrdenstvu. Privtal ns kostol s modernou architektrou, asn dielo loveka a uprostred toho milosrdn Pn Boh, ktor m otvoren nru pre kadho. Slovenskch ptnikov tam bolo pribline 15 000.akujem Ti, Pane Jeiu, e som tu.P sa niesla v znamen cez Matku k Otcovi. Svt omu celebroval preovsk eparcha Jn Babjak spolu s asi 200 kazmi. Po svtej omi sa konala adorcia so slvnostnm eucharistickm poehnanm. Tto p ma nesmierne vntorne obohatila. V dnenej akej a uponhanej dobe si mlo uvedomujeme, ak je pre ns dleit zastavi sa, uvedomi si svoje ivotn postoje, kam ideme, o je zmyslom nho ivota. Kad z ns m akosti, problmy. Niekedy vek, inokedy menie a nevieme si s nimi poradi. Sme slab, strcame vieru, nevieme, ako alej. Mlo sa modlme, nemme as na svojich blzkych, na tanie Svtho Psma, na rozjmanie. A pritom sta tak mlo zastavi sa.akujem Ti, Matka milosrdn, e ma vol.Vetci, ktor sme boli spojen modlitbou a eucharistickou obetou v Krakove, sme sa prili Pnu Bohu poakova za preukzan milosti, ktormi ns napa. Prili sme ho chvli za jeho prehojn milosrdenstvo s nami, naimi rodinami, blzkymi, s celm svetom. Tie sme Ho prili odprosova za nae poklesky, pdy, urky, za nae slabosti. Zrove sme Ho prili prosi o pomoc a vytrvalos v dobrom a do konca.akujem Ti, Jeiu, e ns miluje takch, ak sme. Poobede sme voli do svtyne. Program pokraoval prhovorom riaditea rdia Lumen Juraja Spuchka, ktor nm hovoril o prci v rdiu, predstavil svojich spolupracovnkov a t priblili svoju prcu v rdiu.Pane, ehnaj ich dielo, akujeme Ti za nich.Program potom pokraoval svedectvom veriacich, prednkou sestry Benedikty na tmu Mria, Matka Boieho milosrdenstva. O 15. hodine cel p vyvrcholila ruencom Boieho milosrdenstva v rozlinch jazykoch a ukonilo ju slvnostn poehnanie krakovskho pomocnho biskupa J. Zajonca.So srdcom naplnenm Bom pokojom a lskou sme sa vrtili domov.Jeiu mj, dverujem v Teba.