Korene Vekononej procesie a jej aktulnos v dnenej dobe

Autor:Svetlana Kravecov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Biela sobota je dom, o ktorom vetci vieme, e je vtedy najdlhia svt oma. uom dnenej doby je mnohokrt nezrozumiten a me sa zda, e obsahuje zbytone vea obradov, ktor nikomu ni nehovoria. ia, astokrt je to pravda. Asi najmenej praktickou z tchto ast Vekononej viglie je zveren procesia, tzv. obrad Vzkriesenia. Sksme sa zamyslie, i mme nejak dvod s v procesii okolo kostola a i je za tm aj nieo viac? Mono prve v odpovedi na tto otzku je skryt vznam celho tohto divadla.

V kole, v prci alebo medzi priatemi, vade tam, kde s rzne vzahy medzi umi, sa kad de stretvame z rznymi prejavmi vzahu dvoch ud. Naprklad nadriaden pochvli podriadenho, manelia sa hdaj, uiteka napomna iakov. Vetko je to vyjadrenm sympatie i nesympatie k loveku a hovor o tom, ak m jeden k druhmu postoj.
Podobne to bolo aj v starovekom Rme. Cisr vchdzal po vyhratej vojne do mesta a jeho ud si ho uctil slvnostnm odevom, vyzdobenmi ulicami, spievanm oslavnch hymnov a piesn. A prve tam m korene naa procesia so vzkriesenm Kristom v Eucharistii na Bielu sobotu. Je to nae prevolvanie a oslava Boha, ktor neostva len kdesi v chrme, ale chce posvti aj nau obec, mesto. My ho oslavujeme ako vzkriesenho Krista (viac ako cisra v Rme). To je dostaton dvod na aktulnos tejto procesie pre ns vetkch aj v dnenej modernej dobe. Nie je to ni umel, ale vychdzajce z prirodzenosti kadho loveka.
A ako to bolo u prvch kresanov? Samozrejme, aj oni oslavovali vzkriesenho Krista. Ich prenasledovanie im neumonilo usporiada nejak pecilne oslavy a u vbec nie procesie. A v ranom stredoveku (8. 9. storoie) vznikol slobodn priestor na oslavu Boha, ak mu patr. No nebolo to na svtej omi, ako by sme si mohli myslie. T bola v latinskom jazyku a kaz otoen chrbtom k udu. ud tam preto nachdzal iba mlo miesta na oslavu Boha, a tak sa stalo pre nich najdleitejie miesto, ke kaz pozdvihol Kristovo telo v premenenej hostii. A prve vtedy bola ich chva na oslavu Boha a modlitbu. Tam videli naozajstnho Krista. Kristovo zmtvychvstanie bolo, ako aj dnes, najvm sviatkom celej Cirkvi. ud si to vek tajomstvo priblioval v hrch a sprievodoch, ktor vysvetovali udalosti Vekej noci: Kristovo ukriovanie a zmtvychvstanie. To je druh zmysel tejto Vekononej procesie, ktor ns chce presvedi o tom, e Eucharistia je naozaj Kristus, ktor vstal z mtvych. Hovor nm o tom aj piese Pn Jei Kristus z mtvych vstal..., ktor pri tejto procesii spievame. V kadej slohe je ksok z tejto vekononej udalosti, a tak meme lepie vnma Zmtvychvstalho v Eucharistii. Ona posvcuje nielen kostol, ale aj to, o je mimo neho ns a nae domovy.
Preto je potrebn vidie v tejto procesii alebo obrade Vzkriesenia oslavu Krista. Jemu sa oplat da iba to najlepie. Nebume preto povrchn kresania, ale ukme, e to, o na obradoch a svtej omi robme, myslme naozaj primne. Urite sa oplat do toho investova trochu pozornosti a spevu. Potom budeme naozaj preva v slovch aj skutkoch vekos oslavy Boha, ktor je iba mlom, o od ns Boh chce.