Život farnosti

Farský informátor

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!


• Firma P. Franzen a spol. realizovala generálnu opravu organa vo filiálnom kostole v Tepličke. Po ukončení opravy, v nedeľu 8.12.2002 na slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie sa uskutočnil slávnostný koncert pre veriacich filiálky. Na organe predviedol svoje umenie a zahral nádherné skladby docent Amantius Akimjak a Dr. Rastislav Adamko. Pán farár sa poďakoval organárom za ich prácu, veriacim za finančnú podporu a účinkujúcim za predvedené umenie.
• Firma „Aman“ z Markušoviec vybudovala schodište na chór vo filiálnom kostole v Tepličke.
• Markušovskí veriaci z bývalého Oľša opravili značne zanedbaný cintorín. V jeho strede bol zasadený aj nový kríž. O opravu cintorína sa postarali starostliví veriaci, predovšetkým pán Ladislav Steiner.
• V nedeľu 7.11.2002 si markušovská mládež vyšla na výlet, ktorý zorganizovala Ing. Martina Mrovčáková. S láskou sa venuje markušovským deťom a mládeži. Spoločne sa schádzajú každý týždeň v piatok na modlitbových a spoločenských stretnutiach v spoločenskej miestnosti na fare.
• V sobotu 22.11.2002 sa konalo stretnutie markušovských miništrantov pod vedením pána kaplána Janka Budzáka.
• Pod vedením starších miništrantov Jožka Súkeníka, Lukáša Sečku a Mariána Centku sa konali predvianočné miništrantské súťaže v šachu, piškvorkach a hokeji.
• Cirkevná obec v Lieskovanoch odkúpila od Obecného úradu v Lieskovanoch pozemok s bývalou starou školou, ktorý sa nachádza v strede obce hneď pri kostole.
• Aj tohto roku pokračuje v Markušovciach a v Tepličke organová škola, ktorú vyučuje Dr. Rastislav Adamko. V Markušovciach má v tomto školskom roku 18 žiakov a v Tepličke 12 žiakov. Táto škola je veľkým požehnaním pre našu farnosť a filiálky. Už teraz majú Markušovce piatich organistov a Teplička štyroch. Ale predovšetkým platí, že vo viere možno rásť aj skrze náboženskú hudbu.
• Na slávnosť sv. Martina 11.11.2002 sa v aule Biskupského úradu v Spišskom Podhradí konalo slávnostné zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy, ktorému predsedal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. V príhovore súdny vikár Ján Duda zhodnotil 5-ročné funkčné obdobie práce súdu, ktorý viedol od roku 1997 a na záver poprosil otca biskupa Tondru, aby vymenoval nový Cirkevný súd, nakoľko súdu končí súdna jurisdikcia k 1.12.2002. Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra opäť vymenoval Jána Dudu za svojho vikára pre oblasť cirkevnej justície Spišskej diecézy a všetkým prítomným odovzdal menovacie dekréty.
• Na pozvanie dekana Antona Opartyho slúžil Ján Duda sv. omšu v konkatedrále v Poprade 14.11.2002 pri príležitosti 125. výročia narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po sv. omši bola beseda na tému beatifikácie v spoločenskej miestnosti pod novým kostolom v Poprade.
• V prvej polovici decembra 2002 bol pán farár Duda bol na služobnej ceste v Ríme. Navštívil Kongregáciu pre katolícku výchovu, Kongregáciu pre kauzy svätých a Apoštolský súdny dvor Rota Romana. Navštívil aj Fakultu utriusque iuris Pápežskej lateránskej univerzity, kde v rokoch 1990-94 študoval.

• Dňa 25.10.2002 sa konalo v Markušovciach Valné zhromaždenie spoločenstva sv. ruženca. Zhromaždenie sa konalo po večernej sv. omši v tunajšom kostole. Dôstojného pána farára Jána Dudu, ktorý toto zhromaždenie zvolal, privítala a uviedla členka spoločenstva sv. ruženca, pani Marta Kamenická. Hlavnou témou zhromaždenia bolo informovať nás o duchovnom cvičení pre horliteľov a členov ružencových bratstiev, ktoré sa má konať v Levoči o d 22.11. do 25.11. 2002 Hovorilo sa aj o založení Charity v našej farnosti, a tak v tichosti pomáhať sociálne slabým, postihnutým a tým , ktorí pomoc najviac potrebujú. Ďalej sa hovorilo aj o financiách potrebných na opravu a vylepšenie vzhľadu nášho kostolíka.
Srdečná vďaka vám, pán farár, že nás povzbudzujete k činnostiam pre náš duchovný život tak dôležitý. Ďakujeme vám za to, že sme si dňa 5.10.2002 mohli vykonať duchovnú obnovu pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, čím ste nám umožnili po nejakom čase zase duchovne pookriať.