Ke sa z Vianoc stva obchod, zdvham ruku!

 (Autor:  )
Autor:Cyril Hamrk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Prevame vianon sviatky, pri ktorch sa kad sna naplni si srdce tou pokojnou atmosfrou a vyai zo seba maximum dobra, aby mal na o spomna a o om snva, ke sa pomin. Teraz je ten as, ke sa to m naplno uskutoni a vychutna. Ke sa vak obzrieme dozadu a trochu hlbie pouvaujeme nad predvianonm kolapsom, zistme, e sme mohli prei sviatky ovea intenzvnejie, pokojnejie a krajie, mono aj trochu tajomnejie. Pri otzke, i sme sa dobre pripravili na tohtoron sviatky pokoja mi v kladnej odpovedi brnila ist skutonos.

Hands up, baby hands up... znelo nm z mdi ete dvno pred prvm snehom. Dvno pred tm, ne sme stihli pochopi, e ete nie sme pripraven ani na prpravu sviatkov narodenia Pna advent. Tmto sme si odkrojili poriadny kus z ara Vianoc. Nemm ni proti dobrej a vkusnej reklame, ale vyruuje ma, e mi nanti preva to, na o poda prirodzenho poriadku ete nie je ten sprvny as. Mono si to neuvedomujeme, ale takto reklamn ahy s zaloen na udskom prevan a psychickch procesoch v ns. V prvom rade je potrebn uvedomi si, e signl, ktor spust nkupn horku, je dobre stavan reklama, ktor upta nie len na ponkan vrobok, ale nesie v sebe vianon podtn. Tento dobre vstavan podtn (atmosfru Vianoc si uchovva vo svojich pozitvnych emcich vina populcie) ns, i chceme, alebo nechceme, upozorn nielen na to, e sa blia sviatky (aj ke s ete poriadne, poriadne aleko!), ale hlavne na to, e potrebujeme nakupova dareky, pretoe sa nememe spolieha na posledn termn, teda na as pred sviatkami. A pozor, ponuka plat len do vyerpania zsob! dobr trik, ako navodi pocit, e u je neskoro a mne sa ni neujde. Ke sa to vetko v naej mysli skompletizuje, vsledok je jasn - po ho nakupova!
Najhorie je to, e astokrt sa s kpenou vecou neuspokojme. Kee do Vianoc je stle vea asu, brzdime po nkupnch centrch. S obzervanm stle novch a krajch vkladov vznikn pochybnosti, i ten alebo onen darek, ktor sme u kpili, bude vhodn, ke sa nm tu predstavuje osi lepie, lkavejie. Bume si ist, e ns stle nieo oslov, pretoe tie najbombovejie akcie zan tesne pred sviatkami, ke sa star zsoby u dobre popredali. Poviete si podvod? Nie, iba obchod.
Rdi, televzne stanice, obchodn domy s u od konca oktbra pln vianonej atmosfry. Ak mil...! Za tmto milm gestom sa skrva osi viac, ne sympatie s atmosfrou Vianoc a snaha o aksi imaginrne predenie najkrajch sviatkov. Je to len a len obchod! Tieto mil gest obchodnkov maj za cie jedin, a to vytlai z ns poriadny balk peaz, a to nielen cez sviatky, ale u skr a zas, znova a znova, a km tento oia nsilne ukon przdna peaenka. Tak sme my udia! Inteligentn, ale pritom zraniten a manipulovaten druhmi. Je smutn, e aj cez sviatky pokoja, kedy mme ma k sebe bliie, dokeme zneui a vyui druhch. Neudujme sa, e sa nm je ako vhbi do tajomstva prchodu Krista, ke sme aj aro a hbku Vianoc podriadili matrii.
Aby sme sa nectili by okradnut o prevanie pokoja a radosti, je potrebn obrazne povedan, zdvihn ruku tak, ako ns to nauila ist reklama. No zdvihn ju nie preto, aby sme nieo dostali, ale aby sme vyjadrili svoje znepokojenie a neshlas a tm sa ubrnili skomercionalizovaniu Vianoc vo svojom vntri. Dajme na svoj vlastn sudok a nenechajme inch myslie za ns. A to, e sa nm to tentoraz nepodarilo? Ni to. Vianoce s tu aj o rok a tto zmena ns ni nestoj.