Vklad fatimskch tajomstiev

Nun lnky

Jozef Ratzinger (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Kardinl Angelo Sodano
13. mja 2000 ppe Jn Pavol II. putoval do Fatimy, aby sa poakoval Panne Mrii a aby vyhlsil za blahoslavench Frantika a Hyacintu. Lucia ako klauzrna sestra karmelitnka kltora v Coimbre sa beatifikcie nezastnila. Na zver sv. ome kardinl Angelo Sodano, ttny sekretr Svtej Stolice predniesol z poverenia ppea vyhlsenie, ktor v niektorch astiach vyklad text tretieho fatimskho tajomstva. Z vyhlsenia vyberme: Fatimsk zjavenia povedal kardinl Sodano sa tkaj predovetkm boja ateistickch spoloenskch systmov proti cirkvi a kresanom v uplynulom storo... A biskup obleen v bielom je ppe... Po atentte 13. mja 1981 sa Jeho Svtos ocitla na prahu smrti, ale bola to materinsk ruka, ktor viedla guku pitole... Nsledne po roku 1989 prili udalosti v Sovietskom zvze a v mnohch inch krajinch, ktor viedli k pdu komunizmu riaceho ateizmus... Aj ke sa teda zd, e tretie fatimsk tajomstvo u patr minulosti, posolstvo poknia a obrtenia ostva aktulne.

Kardinl Jozef Ratzinger
(dnes ppe Benedikt XVI.)
26.6.2000 vtedaj prefekt Kongregcie pre nuku viery kardinl Jozef Ratzinger publikoval k fatimskm tajomstvm teologick komentr, z ktorho vyberme niektor dleit poznatky. Kardinl Ratzinger najprv rozliuje medzi verejnm zjavenm a skromnm zjavenm. Obsah verejnho zjavenia je uren vetkm uom vetkch ias a dotka sa udskej spsy a zo strany loveka si to vyaduje uznanie viery. Takto verejn zjavenie bolo ukonen Jeiom Kristom a smrou apotolov, ktor boli svedkami jeho ivota a jeho obsah sa nachdza v knihch Psma svtho Starho a Novho zkona. Vklad tohto zjavenia prinle Cirkvi. Skromn zjavenia s npomocn naej viere, ale neprinaj ni nov vzhadom na spsu loveka a jeho vykpenie a tto pomoc lovek me, ale nemus vyui. Zle na tom, i ju potrebuje alebo nie. Poda kardinla Ratzingera fatimsk tajomstv patria medzi skromn zjavenia, aj ke boli cirkvou uznan. Poda spsobu prijatia skromnho zjavenia lovekom, ktormu Boh nieo zjavuje, kardinl rozliuje trojak prijatie zjavenia: prijatie zjavenia zmyslami zvonka, prijatie zjavenia iba zvntra (tzv. vntorn obrazy, ktor preva iba vizionr) a napokon intelektulne prijatie zjavenia (tzv. zjavenia bez obrazov). Tu Ratzinger zdraznil, e vo Fatime lo o vntorn prevanie obrazov (vzie, obrazy), ktor vntorne videli a prevali iba vizionri.
Potom konene pristpil kardinl Ratzinger k vkladu fatimskch tajomstiev. Prv dve tajomstv, ktor boli zverejnen u skr, (videnie pekla a zchrana du) vysvetlil vrokom sv. Petra apotola: Cieom vaej viery je spsa du (1 Pt 1,9). Za kov slovo pre vklad tretieho fatimskho tajomstv povauje trojit vkrik anjela s ohnivm meom: Poknie! To ist sa pe v Markovom evanjeliu: kajajte (=ite poknie) sa a verte evanjeliu (Mk 1,15). Spomna aj svoj osobn rozhovor so sestrou Luciou, ktor mu povedala, e stle viac a viac chpala videnia v tom zmysle, e ich cieom je rast vo viere, ndeji a lske prostrednctvom poknia a obrtenia sa, ie uveri evanjeliu! Ke kardinl potom vysvetoval podrobnosti jednotlivch obrazov tretieho fatimskho tajomstva, zaujala ma skutonos, e histriu sveta prirovnal ku Via Crucis, ku krovej ceste: je pln obet, utrpenia, bolesti, ale i ndej, modlitieb putujcej cirkvi ku kru. Avak za podstatn povauje, e tto krov cesta nie je nemeniten (=vo viden ppe je zastrelen, v skutonosti Jn Pavol II. atentt preil), nie je fatalistick, osudov, ale e modlitba, viera a utrpenie s silami, ktor doku meni chod udskch dejn. Celkom na zver budci ppe vysvetujc slov Ale moje nepokvrnen srdce napokon zvaz prirovnal kad udsk srdce k srdcu Panny Mrie, ktor sa slobodne rozhodla pre Boha. Sloboda lka loveka, aby sa vzdialil od Boha, aby ho vypudil zo svojho srdca. Takto sloboda vedie k moci zla a hrzam tohto sveta. Ale ak lovek obrti svoju slobodu k dobru, k Bohu, moc zla nem viac posledn slovo ani na tomto svete citujc slov Pna Jeia: Svet vs bude ska, ale majte dveru; ja som premohol svet (Jn 16,33).