ORGAN V TEPLIKE A TYRIA MUKETIERI

Rozhovor s organrom Petrom Franzenom

tyria muketieri (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V predvianonom obdob sa v kostole v Teplike usdlili tyria muketieri: Peter Franzen (42 r.), Radomr Malr (30 r.), Gabriel Bries (29 r.) a Ing. Slavomr tevek (28 r.). Nazvali sme ich jednoducho organri, lebo robili generlnu opravu organu vo fililnom kostole v Teplike. Na tto tmu sme sa porozprvali s Petrom Franzenom z Popradu.

Pn Franzen, kto a kedy postavil organ v kostole v Teplike?

Organ v Teplike postavili pracovnci firmy Rieger z Krnova, ktor le na severnej Morave nealeko hranc s Poskom (pvodn nzov Krnova bol Jgerndorf). Firmu zaloili v roku 1873 bratia Riegerovci. Okrem materskho zvodu v Krnove mala dve poboky: v Budapeti a vo Viedni. Tie boli technologicky a kontrukne zvisl od Krnova. Viedensk Rieger sa po znrodnen Krnovskej firmy (v bvalom eskoslovensku) osamostatnil a existuje dodnes. Budapetianska poboka zanikla. Firma Rieger od svojho vzniku a podnes vyrobila pribline 3600 organov. Tmto potom vyrobench organov je na prvom mieste na svete.
Rok vroby organu v Teplike nie je vyznaen, ale kad novovyroben organ firmy Rieger dostal poradov slo. Organ v Teplike m slo 3091. Z tohto sla usudzujeme, e bol postaven zaiatkom pdesiatych rokov. Mme o tom aj nepriamy dkaz: pri demonti hracieho stola sme nali star potravinov lstok z roku 1950. To znamen, e star Tepliania, ktor maj 60 a viac rokov, by si mohli na stavbu organa pamta.

Pome troku do histrie. Kto postavil prv organ na svete a ako sa dostal tento nstroj do kostola?

Prv organ zostrojil asi v 3. storo pred Kristom v Alexandrii v severnej Afrike grcky kontruktr Kleibisios. Jeho nstroj mal iba jeden rad p횝al (teda jeden register) s deviatimi tnmi. P횝aly boli z trstiny. Na organ sa hralo vyahovanm a zasvanm tzv. tastov boli to uptka, ktor slili ako ventily i ako klvesy zrove. Ako zsobnk vzduchu slil sud: dobre utesnen a iastone naplnen vodou. Odtia pochdza aj nzov vodn organ. Hra na vodnom organe patrila medzi zbavn podujatia vplyvnch Rimanov. Na tomto nstroji hral aj rmsky cisr Nero, ktor dal zapli Rm a vinu zvalil na kresanov. Na vodnom organe sa hrvalo aj v cirkusoch.
Cirkev sa spoiatku stavala k organu rezervovane. V stredoveku sa pestoval gregorinsky chorl jednohlasn musk spev bez sprievodu hudobnch nstrojov. Neskr boli trstinov p횝aly nahraden kovovmi z bronzu a potom z cnu. Tlak vzduchu sa u reguloval v zsobnkovom mechu, ako ho poznme dnes. Tm vznikol rovnomern, pokojn a uachtil zvuk, ktor s akustickmi prednosami a schopnosou naplni zvukom vek priestor spsobil, e sa organy zaali stava najskr vo vekch katedrlach a postupne sa rozrili takmer do vetkch kostolov latinskho obradu.

Stavali sa organy aj na Slovensku?

no a vemi kvalitn. Nai majstri sa uili vinou v Raksku. Boli to Martin Zorkovsk z Kremnice, Martin Podkonick a jeho syn Michal z Banskej Bystrice, rodina Paickch z Rajca, rodina Kolbayovcov zo Spiskho Podhradia, Andrej Zimmer z Levoe, Martin ako z Brezovej pod Bradlom, Vincent Mon z Bratislavy a in.

D sa vyui za organra na Slovensku dnes?

Nie. Nai chlapci sa musia s ui predovetkm do eskej republiky. V Hradci Krlov a v Krnove sa vyuuje odbor mechanik klvesovch nstrojov resp. odbor organr.

Vrme sa k organu v Teplike: ak je vek v porovnan s inmi organmi na Slovensku?

Organ m klvesnicu pre hru rukami - je to tzv. manul a klvesnicu pre hru nohami tzv. pedl. Manulovch klvesnc me by aj viac, vtedy s uloen terasovite nad sebou; pedlov klvesnica je vdy len jedna.
Organ v kostole v Teplike m dva manuly a pedl. P횝aly s rozvrhnut do smich registrov. Organ v Teplike m spolu 626 p횝al. Musm ete vysvetli, o je to register. Je to rad p횝al tvoriacich klu tnov od najniieho a po najvy. P횝aly jednho registra sa lia rozmermi, ale o do vyhotovenia, materilu a proporci s rovnak. Poet p횝al v registri je zhodn s potom klvesov.
Pre porovnanie uvdzam, e najv organ na Slovensku je v bazilike v atne. M p manulov, pedl, 108 registrov a vye 10 tisc p횝al. Najv organ, ktor sme opravovali my, bol organ v jezuitskom kostole v Bratislave. Mal tri manuly, pedl, 48 registrov a vye 4 tisc p횝al.

rOprava organa nie je lacn ps. Koko by stla stavba takhoto organa ako mme v Teplike dnes? A napokon, ned sa namiesto drahho p횝alovho organa zadovi elektronick, ktor by bol iste lacnej?

Iste, oprava p횝alovch organov je dos nron na finann prostriedky a podobne je to aj so stavbou novho organa. Dnes stoj jeden register pribline 200 tisc korn. Ak rtame, e organ v Teplike m 8 registrov, dnes by jeho stavba stala pribline 1.600.000,- Sk (slovom jeden milin esstotisc korn) (pozn. redakcie: je to neuveriten suma; preto prosme o ospravedlnenie, e pn farr Duda si overoval pravdivos tohto vroku u spolubratov kazov, ktor v poslednom ase stavali organ, okrem inch napr. aj u vsdp. M. Pnika, dekana zo Starej ubovne. Vetci potvrdili, e je to tak). Oprava organa v Teplike bude st poda odhadu pribline 250 tisc korn so zrukou na 5 rokov.
Poda mjho nzoru elektronick organ nedoke plnohodnotne nahradi p횝alov organ, pretoe zdrojom zvuku elektronickho organa s reproduktory. Z reproduktoru vychdzaj vetky tny vysok, nzke, stredn ako z bodovho zdroja. Jeho zvuk je neprehadn, nie je plastick, ako sa poda neho spieva. P횝alov organ m pre kad tn osobitn p횝alu a navye kad p횝ala stoj na inom mieste. Preto sa zvuk p횝alovho organa lepie ri priestorom, je zrozumiten a dobre sa poda neho spieva.

Ako vnmate organov hudbu?

Hra na organ je vzcne umenie. P횝alov organ doke vytvori prendhern hudbu. Sta si vypou skladby Johanna Sebastiana Bacha alebo Georga Fridricha Hndla, ktor psobili ako organisti a skladatelia. Sm psobm ako organista vo farskom kostole v Poprade Matejovciach a asne ma tto hra te a napa. ia, stretvame sa s prpadmi, zvl᚝ na dedinch, e s tam slab organisti, ktor hraj iba rune a vbec nehraj na pedl (nohami), a tak nedoku veriacim ukza, ak vek krsu je organ schopn zo seba vyda. Neberte to ako kritiku, lebo vieme, e sme vyli z doby totality. Chcem to formulova skr ako povzbudenie, aby sa pni farri starali o vchovu a vzdelanie kvalitnch organistov. Potom bud aj veriaci lepie a kvalitnejie preva duchovn atmosfru bohosluieb, k omu im pome aj ndhern hra na organ.

Prezrate nieo na seba a na svojich spolupracovnkov.

Preo nie. Ja som vyuen ako ladi klvesovch nstrojov a som lenom hudobnej sekcie Liturgickej komisie Spiskej dieczy. Rado Malr sa vyuil v Hradci Krlov ako mechanik klvesovch nstrojov. Gabriel Vries tudoval na ttnom konzervatriu v Koiciach a do roku 2001 bol lenom ttnej filharmnie v Koiciach. Najmlad z ns Ing. Slavomr tevek vytudoval Fakultu odbornch tdi v Preove a riei nm technick problmy pri opravch organov. Vypracoval aj odborn vkresov dokumentciu pre stavbu novho organa v Hozelci pri Poprade, ktor sme aj realizovali. Vo svojich odboroch sa navzjom dopame a pri opravch alebo stavbch organov tvorme dobr tm. Takou zaujmavosou je, e poas opravy organa v Teplike sa Gabrielovi a jeho manelke narodila dcrka, ktorej dali biblick meno Ester.


Po novom roku nastupuj tyria muketieri do Markuoviec, aby sa tentoraz pustili do sboja s organom vo farskom kostole. elme im skvel vazstvo.