Nepochopitenos tajomstva Vtelenia...

Duch Svt zostpi na teba a moc Najvyieho a zatni

Z knihy dom poda srdca (Autor:  )
Autor:Jozef Spik
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Prve vianon as je asom, kedy sa lovek akosi viac a hlbie zama nad rznymi otzkami: o tajomstve ivota, alebo o existencii udstva, otzkami nad sebou, ale aj otzkami, ako je tajomstvo vtelenia Boha.

Ke poujeme, e ide o tajomstvo, prebdza to v loveku aksi viu zvedavos, dokonca vtedy sa lovek ovea viacej sna o to, aby rozltil zhadu ukryt v tajomstve, alebo aby ju pochopil. Niet na svete loveka, ktor by nemal nejak tajomstvo. Pre kadho loveka to jeho tajomstvo je tm najvm, lebo kad tajomstvo vychdza z najhlbieho miesta a to z due loveka. Teda lovek niekedy nos v sebe tajomstv, ktor po cel svoj ivot ukrva vo svojom srdci, pretoe ich neme vyda na povrch zo svojho vntra a me to by kvli rznym ivotnm situcim i okolnostiam.

o teda tajomstvo je?

Latinsk slovnk slovo tajomstvo preklad ako secrtum alebo mystrium. Tajomstvom chrnim nieo, nejak pravdu, alebo ide o nieo nepochopiten, nevysvetliten. A k takmu nepochopitenmu tajomstvu patr aj vtelenie Boha Jeia Krista, jeho poatie i narodenie. Panna Mria vlastnila mystrium, teda tajomstvo a pravdu, ktor ukrvala po cel svoj ivot vo svojom srdci, aby tm uchrnila svojho syna Jeia. no, bolo to pre u nepochopiten tajomstvo, lebo nemohla ete chpa slov anjela Gabriela pri zvestovan, ktor jej povedal: Neboj sa Mria, nala si milos u Boha. Pone a porod syna a d mu meno Jei (Lk 1,30-31). Mriina odpove, ako ju poznme, znela: Ako sa to stane, ve ja mua nepoznm: Anjel jej odpovedal: Duch Svt zostpi na teba a moc Najvyieho a zatni. udskm rozumom je to nepochopiten, ned sa pochopi akt Boha, ktor si vybral. Je to tajomstvo Boha pre ns ud. Mria teda bola preduren, ako to meme ta v liste Gal. 4, 4, e Boh poslal svojho Syna, ale aby mu dal telo, chcel slobodn spoluprcu jednho stvorenia. Preto si od venosti za matku svojho Syna vyvolil jednu z dcr Izraela, idovsk dieva z Nazareta v Galilei, pannu zasnben muovi z rodu Dvidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mria (Lk 1, 26-27). Boh teda chcel, aby vteleniu predchdzal shlas predurenej matky, aby tak, ako ena prispela k smrti, ena prispela aj k ivotu. Panna Mria spolupracovala slobodnou vierou a poslunosou na udskej spse. Svoj shlas vyslovila v mene celej udskej prirodzenosti. Svojou poslunosou sa tak stala novou Evou, matkou ijcich. Aby Mria mohla by matkou Spasitea, bola od Boha obdarovan darmi hodnmi takej vekej lohy. Anjel Gabriel ju vo chvli zvestovania pozdravuje ako pln milosti. Z Boej milosti Panna Mria od svojho poatia a vzhadom na zsluhy Jeia Krista, Spasitea udskho pokolenia, bola uchrnen, nedotknut od akejkovek kvrny dedinho hriechu.(Pius XI., bula Ineffabilis Deus: DS 2803).

Tajomstvo vtelenia

Cirkev preber tento vraz od svtho Jna: Slovo sa telom stalo (Jn 1,14), a nazva vtelenm skutonos, e Bo Syn prijal udsk prirodzenos, aby v nej uskutonil nau spsu. On sa zjavil v tele (1 Tim 3, 16). Jei sa stal skutone lovekom, a pritom zostal skutone Bohom. Teda Jei Kristus je prav Boh a prav lovek. Tto pravdu viery musela Cirkev v prvch storoiach brni a objasova proti mnohm bludom, ktor ju falovali. ( napr. Gnostick doketizmus, Nestorinizmus, monofyzitizmus...). Skutonos, e v tajomnom zjednoten pri vtelen bola udsk prirodzenos prijat, nie znien (GS, 22), priviedla Cirkev v priebehu storo k tomu, aby vyznvala pln skutonos tak Kristovej udskej due s jej konmi rozumu a vle, ako aj udskho tela. Ale zakadm musela pripomna, e Kristova udsk prirodzenos patr ako vlastn boskej osobe Boieho Syna, ktor ju prijal. Vetko, m Kristus je a o v udskej prirodzenosti rob, patr jednmu z Trojice. Teda Bo Syn dva svojej udskej prirodzenosti svoj vlastn spsob osobnho jestvovania v Trojici. Vtelenie je teda tajomstvom obdivuhodnho spojenia boskej a udskej prirodzenosti v jedinej osobe Slova. A prve tento as Vianoc nm dva monos, aby sme sa zamysleli nad tmto tajomstvom. Aby sme sa zamysleli nad skutonosou, ako ns Boh miluje, ke poslal svojho Jednorodenho Boieho Syna Jeia Krista, aby ns vykpil. Meme sa zamyslie nad tm, e Boh prichdza k nm uom, e sa znil a tak, e vzal na seba udsk prirodzenos. On Boh sa tak zniuje k nm, prichdza ako diea uloen v jasliach. Ak vek je Jeho lska k nm uom!? Sme si toho vedom? Sksme sa zamyslie nad touto pravdou, nad touto skutonosou.
Je vak potrebn doda, e lovek nikdy nepochop Boha, jeho tajomstvo vtelenia, preo to tak urobil. Jednoducho bol to Bo zmer, pln a jemu sa tak pi v jeho nekonenej mdrosti a my meme sa nad tm zama, ale nikdy nepochopme toto tajomstvo. Cirkev tajomstvo vtelenia podva vo svojom uen ako dogmu, a preto nezniujme my pravdy, ktor Cirkev predklad ako tajomstv. Lebo tu ide o nepochopitenos tajomstva, tajomstvo pravdy, ktor lovek neme pochopi svojm rozumom, ale mus sa skloni nad Boou mdrosou, nad kolskou malho Jeia.